•   De grootste overheidsvakbond
 •   In jouw voordeel
 •   Word lid van de grootste overheidsvakbond
 •   Word lid van ACV Politie
   De grootste overheidsvakbond1   In jouw voordeel2   Word lid van de grootste overheidsvakbond3   Word lid van ACV Politie4
wow slider by WOWSlider.com v8.7.1m

item-pointer-moverHomepagina ACV Politie

Welkom bij ACV Politie

We ontwikkelden een nieuwe website met info omtrent administratieve standen, verloven, dienstvrijstellingen en non-activiteiten bij de politie. De thema' s die er zijn behandeld worden systematisch verder uitgewerkt. De site is dus nog niet af, doch we willen deze info meer toegankelijk maken voor onze leden en stellen ze nu reeds beschikbaar. De thema' s ziekteverlof en disponibiliteit wegens ziekte zijn nog niet verwerkt.

pijlWebsite verloven en dienstvrijstellingen

Nieuwe graden bij de politie?

Sinds 9 mei 2016 kunnen alle statutaire en contractuele medewerkers van de geïntegreerde politie, die over 13 jaar graadanciënniteit beschikken, hun graad laten voorafgaan door de kwalificatie ‘eerste’. Dit geldt zowel voor het operationeel personeel als voor het CALog.

Weet echter dat het louter gaat om een erkenning van de anciënniteit van de medewerkers. Er wordt (helaas) geen geldelijke valorisatie genereerd.

De nadere regels van het overgangsrecht ter zake maken het voorwerp uit van twee ontwerpen van koninklijke uitvoeringsbesluiten die momenteel in de pipeline liggen en die de verschillende goedkeuringsprocedures nog moeten doorlopen. De publicatie van die koninklijke besluiten zal vermoedelijk gebeuren in de loop van het laatste trimester van 2017.

Wie beperkt onze privacy?

De problematiek rond privacy is tegenwoordig een veelbesproken thema. Sociale media nemen een groot stuk van ons dagelijks leven in, maar daar zijn ook risico's aan verbonden. Denk maar aan de rechtszaken die verschillende nationale privacycommissies aanspanden tegen Facebook wegens het schenden van de privacy van haar gebruikers. Aan de andere kant kan er veel informatie vergaard worden via diezelfde sociale netwerken. Het OCAD houdt de kanalen nauwlettend in de gaten om potentiële terroristen op te sporen. Maar komt zo de privacy ook niet onder druk te staan?

Ook op de werkvloer speelt de privacykwestie. Tot waar rijkt het controlerecht van de werkgever? Zeker in veiligheidsinstellingen is dat een belangrijke vraag. Directeur van het OCAD Paul Van Tigchelt en voorzitter van de privacycommissie Willem Debeuckelaere lichten de kwestie verder toe in het februarinummer van ons ledenblad NT Magazine.

pijlHet februarinummer van NT Magazinepdf

Telt competentieontwikkelingstoelage mee voor het pensioen?

Gisteren richtte onze voogdijminister een brief aan Minister van Pensioenen Bacquelaine. In dat schrijven klaagt hij het uitblijven van de wijziging in de pensioenregelgeving aan voor wat betreft de berekening van van het pensioen van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader (CALog) die een competentieontwikkelingstoelage ontvangen.

Calog-personeelsleden die zich in een loonschaal van de maximumloonschalengroep bevinden, die behoren tot de klasse A1, A2 of A3 of die bij arbeidsovereenkomst zijn aangeworven voor een andere dan een betrekking van klasse A4 of AS en die met vrucht een gecertificeerde opleiding hebben gevolgd, ontvangen een competentieontwikkelingstoelage. Personeelsleden in de hoogste loonschaal van een loonschalengroep genieten die toelage evenwel niet.

Reeds herhaaldelijk werd verzocht om de bepaling "de competentieontwikkelingstoelage toegekend met toepassing van artikel Xl.ll.22bis RPPol", in de wet van 21 juli 1844 toe te voegen, zodat voor de Calog-personeelsleden de competentieontwikkelingstoelage, in voorkomend geval, in aanmerking wordt genomen voor de berekening van hun pensioen.

Ondanks het feit dat Minister Bacquelaine bevestigde dat voormelde competentieontwikkelingstoelage inderdaad in aanmerking komt voor de berekening van het pensioen, is dit tot op heden nog steeds niet in een ontwerp-K.B. gegoten.

Teneinde dit dossier in een stroomversnelling te krijgen, benadrukte Minister Jambon dat de geïntegreerde politie, mede ingevolge eerder gegeven akkoorden, tot op heden al meer dan 6.000.000 euro betaalde aan F.O.P.-bijdragen (F.O.P.: Fonds voor Overlevingspensioenen) op de competentieontwikkelingstoelage en dat, bij langer uitblijven van de noodzakelijke aanpassing, hij zich genoodzaakt ziet om de reeds door de geïntegreerde politie betaalde bijdragen terug te vorderen.

Kandidaat voor de ene of andere functie bij de politie?

Weet dan dat onze afgevaardigden toegang hebben tot een databank met betrekking tot de selectieproeven!

Wat voor informatie steekt er in die databank?
Onze databank bevat beschrijvingen van praktische testen, schriftelijke proeven en vragen die gesteld werden tijdens tal van interviews. Niet alleen de verslagen van de selectieproeven in het kader van mobiliteit worden erin bewaard, maar ook die voor externe aanwervingen, en dit voor quasi alle graden en functies binnen de geïntegreerde politie, zowel voor CALog- als operationele functies.

Up-to-date dankzij onze leden
Dankzij de feedback van onze leden die deelnamen aan selectieproeven, slaagt ACV Politie erin om de databank aan te vullen en up-to-date te houden.

Slechts richtinggevend!
Weet dat de gestelde vragen en de beschrijving van de proeven die we in onze databank bijhouden, slechts richtinggevend zijn. Het is vanzelfsprekend dat we niet kunnen garanderen dat selecties die in de toekomst worden gehouden, gelijkaardig zullen zijn.

En de antwoorden?
Wanneer je van onze afgevaardigde de vragen overhandigd krijgt, zal je merken dat we bij die vragen geen antwoorden plaatsten. We doen dit omdat we ook niet alwetend zijn, de wetgeving en procedures vaak veranderen of bijgeschaafd worden en omdat er vaak open vragen gesteld worden. Trouwens, wat opzoekwerk om de juiste antwoorden te vinden is zeker leerrijk en dat laten we liever aan jou over.

Ben jij de geschikte kandidaat?
Behalve een opsomming van de gestelde vragen en een beschrijving van praktische proeven, geven we ook nuttige tips om je op de open vragen voor te bereiden.

Wij helpen je aan de slag!
Ben je lid van onze vakbond en wil je deelnemen aan de ene of andere functie binnen de geïntegreerde politie? Wend je dan tot je plaatselijke militant! Hij/zij kan je zeker helpen met de voorbereiding op de selectieproeven.

Alvast succes!

Nee tegen uitbesteding medische dienst!

ACV Politie pleit ervoor de medische dienst binnen de geïntegreerde politie te behouden. Daarmee kanten we ons tegen het voorstel van de overheid om de dienst te outsourcen. Dat voorstel werd naar voren geschoven nadat de overheid een studie "medische zorgen" liet uitvoeren bij de geïntegreerde politie. De studie maakte deel uit van de twintig maatregelen die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aankondigde na het kerntakendebat.

Wij hebben nog heel wat andere bedenkingen bij het rapport "medische zorgen" bij de politie:

 • ACV Politie stelt niet alleen voor om de curatieve geneeskunde in de grote eenheden en de provinciaal medische centra behouden. Integendeel, we vragen om de diensten nog te verbeteren en te versterken. De curatieve arts is immers de eerste schakel in de begeleiding en heroriëntering van het personeel.
 • We vragen bijzondere aandacht voor de gratis medische zorgen voor het CALog-personeel (personeel met een burgerfunctie) in de provinciale medische centra. Bij sluiting van de medische centra verliezen zij immers het statutair toegekend recht van de gratis medische zorgen (inclusief tandheelkunde).
 • De werking van de controlegeneeskunde voldoet op dit moment niet aan de verwachtingen. We merken grote verschillen tussen de provincies en de korpsen. Toch zijn we sceptisch over de uitbesteding ervan en de budgettaire impact van zo'n uitbesteding.
 • We pleiten ook voor het behoud van de tandheelkundige zorgen, de farmacie en de verdeling van de medicijnen in de provinciale centra.
 • We wijzen de overheid (nogmaals) op de problematiek van de niet-volledige terugbetaling van de medische kosten bij arbeidsongevallen. We vinden die regeling onverantwoord naar de slachtoffers toe.
 • Ook wijzen we de overheid op de gevaren van herverzekering bij arbeidsongevallen omdat de premies gekoppeld worden aan het reële aantal schadegevallen.
 • Daarnaast benadrukken we dat het opteren van contractuele betrekkingen voor artsen in strijd met het statuut.
 • We stemden in met een nieuwe, hertekende rol van de raadgevende arts. Daarbij komt de klemtoon te liggen bij de opvolging en de begeleiding van het personeel.

Het rapport met de opmerkingen werd overgemaakt aan de minister. Het is nu wachten op zijn reactie.

Bevorderingsexamen door overgang naar een hoger kader

De geïntegreerde politie organiseert selectieproeven, voorbehouden voor agenten van politie, met het oog op het rekruteren van kandidaten basiskader via bevordering door overgang naar een hoger kader.

Nieuw is dat de selectie in het kader van bevordering naar het basiskader niet meer georganiseerd wordt onder de vorm van een vergelijkend examen. Alle, door de deliberatiecommissie geschikt bevonden, kandidaten ontvangen een brevet voor overgang naar het basiskader. Alle agenten van politie met een brevet voor overgang naar het basiskader worden tot de basisopleiding van het basiskader toegelaten.

De geïnteresseerde personen kunnen een kandidatuur indienen tot 2 maart 2017.

pijlPublicatie JobPolpdf

Infosessies door ACV in Oost-Vlaanderen:
Bereid je voor op de selectieproeven van de politie!

Wil je graag bij de politie werken? ACV helpt je bij de voorbereiding op de selectietesten.

Om aan de slag te gaan bij de politie moet je over heel wat competenties beschikken. Het is dan ook meer dan normaal dat er op heel wat criteria getest wordt om de ideale kandidaten te weerhouden. Wist je trouwens dat slechts één op tien kandidaten de eindmeet haalt?

Omdat deze selectietesten heel belangrijk zijn, hebben ACV-Politie en ACV-Bijblijven beslist om geïnteresseerde kandidaten de kans te bieden zich voor te bereiden op deze selectietesten. We gaan niet in vogelvlucht over deze testen, maar om een goede voorbereiding te garanderen, spreiden we dit over 2 dagen. Dankzij een goede voorbereiding maak je immers meer kans dat je met glans slaagt voor de selectietesten.

Tijdens 2 infosessies word je wegwijs gemaakt in wat er je te wachten staat wanneer je kandideert voor een job bij de politie.

 • Op dag 1, die doorgaat op 20 maart a.s. van 19 tot 21u30 in Zaal Torrepoort, Poel 7 te 9000 Gent, geven we heel wat nuttige informatie en tips over de politiestructuren en het verloop van de selectieprocedure. Uit ervaring weten we op welke vlakken veel kandidaten soms sneuvelen.
 • Dag 2 gaat door in Zaal Den Hof aan het Hendrik Heymanplein 7 in Sint-Niklaas, en dit op zaterdag 25 maart a.s. van 9 tot tot 16 u. We bieden er de deelnemers een unieke kans om enkele oefeningen te maken die specifiek voorbereiden op de selectieproeven. Er wordt onder meer stilgestaan bij de rapportagetest, de cognitieve test, de situatieproef en het interview.

Opgelet: enkel als je dag 1 hebt gevolgd kan je deelnemen aan dag 2.

Indien je wil deelnemen aan deze 2 dagen dan kan dit. Iedereen die geïnteresseerd is in een job bij de politie en gemotiveerd is om er echt voor te gaan, is van harte welkom! Je mag trouwens al vanaf het laatste jaar secundair onderwijs deelnemen aan de selectieproeven.

Vooraf inschrijven voor deze beide dagen is noodzakelijk en doe je via ACVWerkt.

Verminderde prestaties wegens medische ongeschiktheid

Wanneer men ingevolge een langdurige medische ongeschiktheid verhinderd is om voltijds te werken, kan aan dat personeelslid worden toegestaan om hun werk te hervatten “met verminderde prestaties wegens medische redenen.” Dit kan ten belope van 50 %, 60 % of 80 % van de normale prestaties voor een periode van maximum twaalf maanden. Deze periode kan telkens verlengd worden voor maximum twaalf maanden, indien de arts van de medische dienst bij een nieuw onderzoek oordeelt dat de gezondheidstoestand van het personeelslid dit wettigt.

pijlKB van 26 januari 2017 - 49 kBpdf

Begeleiden van personen met een handicap, zieken en kwetsbare personen.

In het RPPol werd artikel VIII.IV.7bis ingevoegd. Dat bepaalt dat personeelsleden, met uitzondering van de aspiranten, recht hebben op een verlof van vijf werkdagen per jaar voor de volgende activiteiten:

 • Het vergezellen en bijstaan van zieken, personen met een handicap en maatschappelijk kwetsbare personen tijdens vakantiereizen en vakantieverblijven in België en het buitenland. Die vakantiereizen en vakantieverblijven moeten georganiseerd worden door een vereniging, een openbare instelling of een privé-instelling, waarvan de opdracht erin bestaat de zorg voor zieken, personen met een handicap of maatschappelijk kwetsbare personen op zich te nemen en die hiervoor subsidies van de overheid krijgt.
 • Het begeleiden van sporters met een handicap die deelnemen aan de paralympische spelen of de "special olympics".

Het verlof kan worden toegestaan aan het personeelslid voor zover de betrokken persoon met het personeelslid onder hetzelfde dak woont, of een bloed- of aanverwant in de eerste graad is.

Het is vanzelfsprekend dat de dienst het personeelslid kan vragen om het bewijs te leveren van deelname aan deze activiteiten..

Vacature voor vast afgevaardigde bij ACV Politie

Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoekt ACV Openbare Diensten een vast afgevaardigde voor de Politie in de provincie Antwerpen (m/v). De indiensttreding is voorzien op 1/11/2017.

pijlPdf-bestand met meer info over de vacature - 98 kBpdf

Infosessies door ACV in Hasselt:
Bereid je voor op de selectieproeven van de politie!

Wil je graag bij de politie werken? ACV helpt je bij de voorbereiding op de selectietesten.

Om aan de slag te gaan bij de politie moet je over heel wat competenties beschikken. Het is dan ook meer dan normaal dat er op heel wat criteria getest wordt om de ideale kandidaten te weerhouden. Wist je trouwens dat slechts één op tien kandidaten de eindmeet haalt?

Omdat deze selectietesten heel belangrijk zijn, hebben ACV-Politie en ACV-Bijblijven beslist om geïnteresseerde kandidaten de kans te bieden zich voor te bereiden op deze selectietesten. We gaan niet in vogelvlucht over deze testen, maar om een goede voorbereiding te garanderen, spreiden we dit over 2 dagen. Dankzij een goede voorbereiding maak je immers meer kans dat je met glans slaagt voor de selectietesten.

Tijdens 2 infosessies word je wegwijs gemaakt in wat er je te wachten staat wanneer je kandideert voor een job bij de politie.

 • Op dag 1, die doorgaat op 14 maart a.s. van 19 tot 21u30 in het ACV-Verbondsgebouw aan het Mgr. Broukxplein 6 te 3500 Hasselt, geven we heel wat nuttige informatie en tips over de politiestructuren en het verloop van de selectieprocedure. Uit ervaring weten we op welke vlakken veel kandidaten soms sneuvelen.
 • Dag 2 gaat door op dezelfde locatie, en dit op zaterdag 18 maart a.s. van 9u30 tot tot 16u30. We bieden er de deelnemers een unieke kans om enkele oefeningen te maken die specifiek voorbereiden op de selectieproeven. Er wordt onder meer stilgestaan bij de rapportagetest, de cognitieve test, de situatieproef en het interview.

Opgelet: enkel als je dag 1 hebt gevolgd kan je deelnemen aan dag 2.

Indien je wil deelnemen aan deze 2 dagen dan kan dit. Iedereen die geïnteresseerd is in een job bij de politie en gemotiveerd is om er echt voor te gaan, is van harte welkom! Je mag trouwens al vanaf het laatste jaar secundair onderwijs deelnemen aan de selectieproeven. Inschrijven voor deze dagen is wel noodzakelijk.

pijlInschrijvingsformulier voor de infosessies in Hasselt

pijlFlyer met info over de 2 sessies in Hasselt - 717 kBpdf

Federale gerechtelijke opleiding

Recent kwamen we als vakbond tussen teneinde meer Federale gerechtelijke opleidingen te organiseren. Er is namelijk een wachtlijst van twee jaar.

De kogel is door de kerk. In 2017 zullen nog vijf sessies georganiseerd worden, waarvan 2 gedeconcentreerd voor de Nederlandstaligen. De achterstand zal hiermee niet volledig weggewerkt zijn doch ook in 2018 zal een bijkomende inspanning worden geleverd.

Inflatievooruitzichten

Overeenkomstig de vooruitzichten van het Federaal Planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in mei 2017. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juni 2017 en de wedden van het overheidspersoneel in juli 2017 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

GPI 86 - verloven 2016-2017

De uitzonderlijke gebeurtenissen in 2016 (de aanslagen in Brussel, de onophoudelijke strijd tegen terrorisme en radicalisme, de vluchtelingencrisis …) hebben een grote impact gehad op de organisatie van de diensten.

Daarom werd aan de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om alle personeelsleden van de geïntegreerde politie die hun jaarlijks vakantieverlof 2016 niet hebben kunnen opnemen, toelating te geven om dit tot en met 31 december 2017 te kunnen doen. De minister van Binnenlandse Zaken is op dit verzoek ingegaan.

Tijdens het overleg met de vakorganisaties van 18 januari 2017 kregen we bovendien de bevestiging dat de personeelsleden die al verloven hadden gepland om het resterende verlof van 2016 op te nemen, deze kunnen annuleren en spreiden over het hele jaar 2017 indien ze dat wensen.

Meer informatie vindt u in pijlde omzendbrief GPI 86 van 9 januari 2017 - 38 Kbpdf betreffende de overdracht van verloven van 2016 en de toekenning van sommige verloven in 2017 (gepubliceerd op 19 januari 2017).

NAVAP schending gelijkheidsbeginsel?

Artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 november 2015 'houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie' voert een regime in van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering ("de NAVAP"). Dit stelsel staat enkel open voor de politieambtenaar die onder meer "een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoot vóór 10 juli 2014". Verzoeker die als politieofficier niet dit regime kan genieten, vordert enkel de schorsing van dit NAVAP-regime in zoverre die de toepassing ervan beperkt tot het personeelslid "dat een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoot vóór 10 juli 2014".

De Raad van State oordeelde in zijn arrest nr. 234.815 van 24 mei 2016, dat de gehele regeling van de NAVAP ondeelbaar is. Het blijkt volgens de Raad van State immers niet dat de overheid ook afgezien van het deel waarvan de schorsing wordt gevraagd, voor het overige dezelfde regeling zou hebben uitgevaardigd. In die omstandigheden oordeelde de Raad van State in deze stand van het geding dat een verzoeker, die niettemin slechts de schorsing vordert van een deel van een onsplitsbaar reglement, geen belang heeft bij de schorsing van de betrokken zinssnede. De vordering tot schorsing werd daarom verworpen.

Momenteel lopen nog drie procedures over een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State. De auditeur van de Raad van State is van oordeel dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden en komt tot de conclusie dat het beroep tot nietigverklaring moet ingewilligd worden.

Het is nu wachten op de definitieve uitspraak van de Raad van State. Indien deze de conclusie van de auditeur volgt kan dit als resultaat hebben dat alle personeelsleden van het operationeel kader vanaf 58 jaar NAVAP kunnen aanvragen (moeten uiteraard voldoen aan de voorwaarden, met uitzondering van de vereiste van een preferentiële leeftijd).

Valid HTML5 Valid CSS3!