banner ACV Politie

item-pointer-moverACV Politie

25/04/2017

Politiezones mogen zelf recruteren

Alle politiezones in ons land zullen binnenkort zelf kandidaat-politie-inspecteurs kunnen rekruteren en selecteren. Minister Jambon heeft beslist om het pilootproject, dat momenteel loopt in Antwerpen, verder uit te rollen.

pijl Lees het hele artikel op PolInfo.be!

19/04/2017

vacature

Vacature voor vast afgevaardigde

Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoekt ACV Openbare Diensten een vast afgevaardigde voor de Politie in de provincie Oost-Vlaanderen (m/v). De indiensttreding is voorzien op 1 januari 2018.

Opgelet: Wil je je hiervoor kandidaat stellen, weet dan dat jouw motivatiebrief en c.v. uiterlijk op 15 mei 2017 moeten worden overgemaakt aan onze secretaris, Stijn Kwanten. Meer info over de vacature en de contactgegevens van onze secretaris vind je hier.

18/04/2017

"Voldoende mogelijkheden om de identiteit van het politiepersoneel te beschermen"

In verscheidene Europese landen, waaronder ook België, vragen politieagenten dat hun naam niet langer vermeld wordt in bepaalde administratieve stukken in het kader van terrorismegerelateerde dossiers. De angst voor represailles wordt een gevoelige kwestie.

CGSU

Volksvertegenwoordiger Jean-Marc Nollet stelde hierover een schriftelijke vraag aan onze minister. Zo wilde hij onder meer weten wat het wettelijke kader in ons land hierover bepaalt, welke analyse onze minister maakt van de Franse wetgeving die het mogelijk maakt om politieagenten via een registratienummer te identificeren in administratieve stukken en welke maatregelen er werden genomen om de veiligheid van de politieagenten in dergelijke procedures te garanderen.

Minister Jambon beantwoordde deze vraag alsvolgt: "Momenteel bestaan er in ons land al vier verschillende manieren om de identiteit van politieambtenaren te beschermen wanneer dat nodig blijkt binnen de uitoefening van hun functie". Hij doelde hierbij op volgende mogelijkheden: het naamplaatje op het uniform kan worden vervangen door een interventienummer, in plaats van het privéadres kan men in het kader van getuigenverhoor het dienstadres opgeven, het gebruik van code in plaats van de identiteitsgegevens en een keuze laten voor het opgeven van een adres voor betekening en oproepingen.

pijl Lees het hele artikel op PolInfo.be!

18/04/2017

SSGPI aanvaardt enkel nog elektronisch overgemaakte formulieren

Het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie) laat weten dat ze nog steeds formulieren via de post ontvangt. Nochtans dienen sinds 1 oktober 2013 alle stavingstukken (formulieren, voorgaande diensten, attesten, …) via elektronische drager overgemaakt te worden aan het SSGPI en dus niet via de post of per fax.

Enerzijds zijn er de formulieren die beschikbaar zijn op onze website www.ssgpi.be. Deze kunnen online ingevuld worden en dienen vervolgens via mail (gescand) overgemaakt te worden aan het SSGPI. Anderzijds zijn er de e-formulieren die via GALoP verstuurd dienen te worden: bv. fietsvergoeding, F/L-021, F/L-002, …

Zelfs indien er staving- of bewijsstukken dienen toegevoegd te worden voor transport-, logement- of maaltijdkosten (F/L-021), worden er geen papieren versies aanvaard. De bewijsstukken dienen per personeelslid chronologisch geklasseerd en bewaard te worden in de zone of eenheid tot men een bericht ontvangt van het SSGPI voor een eventuele controle door hun diensten of andere instanties.

Het SSGPI hanteert twee belangrijke deadlines!

Vanaf 1 mei 2017 zal het SSGPI een overgangsfase starten wat betreft het elektronisch overmaken van formulieren. Tijdens deze overgangsfase zullen de formulieren die via de post of per fax ontvangen werden teruggestuurd worden naar het personeelslid, de zone of de eenheid met de mededeling dat het formulier elektronisch dient overgemaakt te worden en dat de papieren versie niet behandeld werd.

Vanaf 1/6/2017 zullen enkel nog de elektronisch overgemaakte formulieren behandeld worden door het SSGPI.

13/04/2017

Dossier "Graadanciënniteit" in de lift

Elk personeelslid bij de Belgische politiediensten dat over 13 jaar graadanciënniteit beschikt, zal binnenkort het kwalificatief ‘eerste’ voor zijn graad krijgen. Deze nieuwigheid werd in mei 2016 al opgenomen in een Wet diverse bepalingen, maar de regeling moest nog verder uitgewerkt worden.

pijl Lees het hele artikel op PolInfo.be!

06/04/2017

Wanneer heb ik recht op de maaltijdvergoeding?

maaltijd

Onder welke voorwaarden heeft het personeelslid tijdens een dienstverplaatsing recht op een maaltijdvergoeding?

Artikel XI.IV.19 RPPol bepaalt dat, behalve wanneer zij door een derde worden bekostigd, de maaltijdkosten ten gevolge van dienstverplaatsingen verricht in België, worden vergoed.

pijl Lees verder!

06/04/2017

Handige tools voor onze afgevaardigden

De redactie van ACV Politie paste onze sjablonen aan voor nieuwsbrieven, verslagen, flashberichten, powerpoint-presentaties, ... en dit naar de huisstijl van ACV Openbare Diensten.

pijl Info voor onze afgevaardigden

05/04/2017

FAQ over de diplomabonificatie

diploma

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de diplomabonificatie? Is het interessant om hierin te investeren? Welke jaren kunnen in rekening worden gebracht?

Deze en andere FAQ werden gebundeld en via de afgeschermde pagina's op onze website aan onze afgevaardigden ter beschikking gesteld. Wil je hier meer over weten, richt je dan tot je plaatselijke militant.

pijl Info voor onze afgevaardigden.

02/04/2017

Teken voor cleane kleren!


logo_cleanekleren


De kans is groot dat je sporttruitje in onmenselijke omstandigheden werd gemaakt. Maar weet dat jij daar heel gemakkelijk iets aan kan veranderen. Help kledingarbeidsters aan een leefbaar loon en een veilige werkplaats door onze petitie te tekenen! Zo trekken we sportmerken samen over de streep om schone kleren te produceren.

pijl Klik hier om meer te weten over de campagne en de petitie te ondertekenen!

30/03/2017

Interview met Kristof Ceulemans, onze nieuwe vast afgevaardigde

silhouet

Vandaag vernam de redactie dat de kandidatuur van collega-militant Kristof Ceulemans voor de functie van vast afgevaardigde voor de provincie Antwerpen werd weerhouden. Kristof is binnen de provincie Antwerpen zeker geen onbekende en ook in hogere syndicale regionen komen we hem geregeld tegen. Toch vroeg onze redactie aan Kristof om zichzelf eens voor te stellen aan onze lezers.

pijl Lees hier ons interview met Kristof Ceulemans!

29/03/2017

ACV Politie verlengt stakingsaanzegging

De afgevaardigden van ACV Politie gaven gisteren tijdens een interne meeting een mandaat aan onze onderhandelaars om de stakingsaanzegging voor de federale politie te verlengen tot eind juni 2017. De initiële stakingsaanzegging liep van 16 maart 2017 tot 30 april 2017.

pijl Lees ons eerder artikel over de stakingsaanzegging voor de federale politie!

29/03/2017

Aanvraagformulier voor NAVAP

Vaak wordt er door onze leden de vraag gesteld met welk document ze de nonactiviteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) dienen aan te vragen.

In principe kan je hiervoor terecht bij je HRM of personeelsdienst. Mocht men je daar niet verder kunnen helpen, dan kan je dit formulier gebruiken.

We raden je ten stelligste aan om het document tegen ontvangstbewijs af te geven aan je HRM of personeelsdienst.

28/03/2017

Hoorzitting in Nationaal Pensioencomité

Vandaag worden de vier representatieve politievakbonden (ACV Politie, ACOD, NSPV en VSOA) gehoord in het Nationaal Pensioencomité. Het is de bedoeling om er onze standpunten te verduidelijken inzake het dossier rond de zware beroepen.

Deze standpunten werden neergeschreven in een gemeenschappelijke tekst.

pijlLees hier de integrale tekst!

28/03/2017

ACV Politie stelt de Minister van Binnenlandse Zaken formeel in gebreke!

Op basis van ons statuut en mits te voldoen aan een aantal voorwaarden kunnen jaarlijks een aantal officieren doorstromen naar de loonschalen O7 en O8.

Ondanks herhaalde informele en formele tussenkomsten van ACV Politie heeft de Minister al meerdere jaren nagelaten om deze procedure op te starten. Heel wat leden van ACV Politie verliezen daardoor een kans op promotie, met een aanzienlijk financiële schade tot gevolg.

Door het uitblijven van enige reactie hebben wij aan onze raadsman de opdracht gegeven de Minister formeel in gebreke te stellen door hem te wijzen op zijn wettelijke verplichting de voorziene statutaire procedure onverwijld op te starten.

Wij vertrouwen erop dat “onze Minister” hieraan een gevolg zal geven, zo niet zullen we genoodzaakt zijn een gerechtelijke procedure in te leiden.

23/03/2017

Private veiligheid wordt beangstigend normaal

Security

Op 23 maart 2017 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet inzake de private veiligheid goed. Dit gebeurde op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Het voorontwerp van deze nieuwe wet vloeit voort uit een grondige evaluatie van de huidige wetgeving zoals dit voorzien werd in het regeerakkoord. De wettekst wordt ter stemming neergelegd in het Parlement. Deze nieuwe wet zal de huidige wet van 10 april 1990 volledig vervangen en voorziet in een gemoderniseerde en vereenvoudigde regelgeving inzake de materie van de private veiligheid.

Onze mening? Private veiligheid wordt beangstigend normaal.

pijlLees hier de volledige bijdrage!

23/03/2017

Werking van het Hoog Overlegcomité in vraag gesteld

De vergadering van het Hoog Overlegcomité (HOC) op 23 maart 2017 werd al bij aanvang door de vakorganisaties onderbroken.

We lieten de vergadering stilleggen omwille van problemen rond het agenderen van de punten voor het HOC, het ontbreken van documentatie en de opvolging van de dossiers. Ook wensen we uitdrukkelijk dat er aan de overzijde van de tafel een overheid zit met voldoende beslissingsbevoegdheid en dat er een duidelijke jaaragenda met planning en opvolging wordt opgesteld.

Behalve een aantal punten inzake welzijnsmaterie, waarvan we vonden dat deze bij hoogdringendheid dienden besproken te worden, lieten we de overige agendapunten verschuiven naar een latere datum.

20/03/2017

Begrotingscontrole levert geen fiscale noch sociale rechtvaardigheid op

Regering-Michel rondde haar begrotingscontrole af.

Voor de regering leek het een wandeling in de zon door het park, maar voor de werknemers blijft het inleveringen regenen. En de werkgevers? Die zien hierin alleen maar aanleiding om te hengelen naar nog meer fiscale cadeaus voor de bedrijven en hun aandeelhouders.

Op 20 maart 2017 verspreidde ACV, ABVV en ACLVB hierover volgend persbericht.

20/03/2017

Vergelijkend examen voor aspirant-hoofdinspecteurs van politie

Logo Jobpol

Ieder jaar organiseert de dienst rekrutering en selectie van de politie een vergelijkend examen voor aspirant-hoofdinspecteurs van politie voor de geïntegreerde politie. Dit kadert binnen de interne bevordering van inspecteurs van politie door overgang naar een hoger kader.

Voor meer info hierover verwijzen we je graag door naar de website van JobPol, de recruteringssite van de politie.

18/03/2017

Geen sociaal bloedbad bij de invoering van DAB!

DAB

Tijdens het onderhandelingscomité voor de politie (OCP) stelden de vakbonden dat er sociale beschermingsmaatregelen dienen te worden gecreëerd voor de politiemensen die werkzaam zijn bij de Hoven en Rechtbanken.

Weet dat deze functies in de toekomst zullen worden ingevuld door beveiligingsagenten en -assistenten. Zij resorteren onder de nieuw op te richten Directie Bewaking en Bescherming (DAB). Deze directie zal voornamelijk instaan voor beveiligingsopdrachten en hoofdzakelijk worden ingevuld met personeel dat overkomt van het veiligheidskorps en militairen.

Op vraag van de vakbonden heeft de overheid een overgangsmaatregel uitgewerkt. Die houdt in dat het politiepersoneel dat momenteel voor minstens 80 procent werkzaam is in de Hoven en Rechtbanken, daar kan blijven werken. Zij mogen niet de dupe worden als gevolg van de invulling van hun taken door de nieuwe beveiligingsagenten en -assistenten.

Voor ACV geldt in ieder geval: "Geen sociaal bloedbad bij de invoering van DAB!"

17/03/2017

Nog jaren opgezadeld met verouderde bewapening?

Bijna een half jaar geleden beloofde minister Jambon aan de politiebonden om de verouderde bewapening te vervangen en een bedrag van 12 miljoen euro te spenderen om 4.425 zware wapens aan te kopen. We citeren uit het artikel in Knack van 19 oktober 2016 "De aankopen komen er volgens de woordvoerder van Jambon zo snel mogelijk".

Vandaag lezen we in De Tijd dat de logge aankoopprocedures tot drie jaar in beslag zal nemen. Echter, dankzij een initiatief van de PZ Westkust kan die termijn sterk worden ingekort. Lees verder in De Tijd!

17/03/2017

Vervuilende politiewagens in de lage-emissiezone (LEZ)


Lage-emissiezone

Via de media vernamen we dat de federale politie maar liefst 35 oude en vervuilende politiewagens op de uitzonderingslijst van de LEZ in Antwerpen liet zetten. We hoopten dat de opstart van de LEZ een impuls zou zijn geweest voor het vervangen van de oude vehicels, maar daar komt helaas voorlopig niets van in huis.

Bij de lokale politie van Antwerpen worden de laatste "oudjes" op pensioen gesteld en vervangen door nieuwe, milieuvriendelijkere voertuigen.

14/03/2017

Ook in Limburg duiken veel geïnteresseerden op voor een job bij de politie


Logo Jobpol


Vandaag ging in Hasselt dag 1 door van de infosessies die ACV organiseert in het kader van de toelatingsproeven voor een job bij de politie. Uit de grote opkomst van vanavond kunnen we afleiden dat er nog steeds heel wat interesse is in een loopbaan bij de politie.

Zaterdag verwachten we deze mensen opnieuw in Hasselt voor dag 2. Dan worden ze onderworpen aan een aantal proef-selectietesten.

13/03/2017

De politie werft aan ...

Logo Jobpol

Wist je dat er tal van specialisaties bestaan bij de geïntegreerde politie? Heb je het juiste profiel en de benodigde opleiding voltooid, dan kan je via Jobpol jouw kandidatuur indienen om deel te nemen aan de selectieproeven voor Islamoloog, ICT-deskundige, laborant, specialist in de fiscaliteit, ...

pijlJobpol.be


13/03/2017

De mobiliteitscyclus 2017-01 staat online

De mobiliteitscyclus 2017-01 staat online op PolDMS.

PolDMS is toegankelijk via Portal en via de website pijlpoldms.police.be. De login is jouw identificatienummer en het wachtwoord dat je gebruikt voor Portal.

Ter herinnering, de uiterste datum voor het indienen van de kandidaatstellingen is 17 maart 2017.

12/03/2017

FAQ over de fietsvergoedingen

Heb ik recht op een fietsvergoeding wanneer ik het woon-werktraject afleg op een elektrische fiets? En wat indien het om een speed pedelec gaat?

e-bike

Artikel 2.15.1 van het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer definieert “rijwiel” als volgt:
Elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler.

De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder indien de bestuurder ophoudt met trappen, brengt geen wijziging in de classificatie als rijwiel.

Dit betekent dat het gebruik ven een elektrische fiets met een vermogen van meer dan 0,25 kW, zoals de zogenaamde speed pedelec* geen recht kan geven op een fietsvergoeding.

(*) Speed pedelec: “elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km/u, met een netto-maximumvermogen (verbrandingsmotor, maximale cilinderinhoud 50 cm³) of nominaal continu maximumvermogen (elektrische motor) van ten hoogste 4.000 watt”.

11/03/2017

Ambtenaren vaker ziek thuis? ACV doorprikt de ballon?

De afwezigheidsduur in de privé duurde in 2015 gemiddeld zeventien dagen ziekteverlof per persoon. Volgens Medex bleef dat jaar de federale ambtenaar slechts veertien werkdagen ziek thuis. Bovendien blijkt dat de afwezigheden in de privé langer duren dan bij de overheid. Een ambtenaar blijft zeven dagen thuis per keer dat hij wordt vrijgeschreven om medische redenen, tegen zestien dagen in de privé.

Hou je dan nog rekening met het gegeven dat het ambtenarenkorps sneller veroudert dan het personeels-bestand in de privésector, dan concluderen we dat de stelling dat ambtenaren vaker ziek zouden zijn, pertinent onjuist is. En toch blijven die vooroordelen hardnekkig voortleven.

9/03/2017

Volgt na een langdurige ziekte de "fade-out"?

Logo Mensura

Volgens Mensura – specialist in preventie, veiligheid en gezondheid op het werk – vermijd je fade-out bij de zieke collega door met hem/haar in contact te blijven. We staan open voor die visie, maar graag met mate! Sommige collega's hebben er echt geen boodschap aan dat ze tijdens de herstelperiode regelmatig opgebeld of bezocht worden. Afhankelijk van de aandoening kan dit zelfs averechts werken.

Meer weten over "fade-out"? Lees dan hier het hele artikel op Jobat.be!

8/03/2017

Wordt de nieuwe inspecteur-generaal een CALog-personeelslid?

Momenteel staan de functies vacant voor het ambt van inspecteur-generaal en één van de twee ambten van adjunct-inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie (AIG).

Nieuw is dat dergelijke betrekkingen niet uitsluitend toegankelijk zijn voor hoofdcommissarissen of houders van het directiebrevet. Ook burgerpersoneelsleden die aan de klasse- en anciënniteitsvereisten voldoen, kunnen solliciteren.

De uiterste inschrijvingsdatum werd verder vooruit verschoven naar 31 april 2017; de inplaatsstelling gaat in op 1 juli 2017.

8/03/2017

Bevorderingsexamen voor overgang naar het basiskader

De geïntegreerde politie organiseert selectieproeven met het oog op het rekruteren van kandidaten basiskader via bevordering door overgang naar een hoger kader. De basisproef sociale promotie zal doorgaan op donderdag, 16 maart 2017.

8/03/2017

Ook een volwaardige 13de maand voor het politiepersoneel?

Als het van ACV Openbare Diensten afhangt, dan ontvangen maar liefst 75.000 federale ambtenaren weldra een volwaardige 13de maand.

Al is er de voorbije jaren een inhaalbeweging bezig, toch ligt de dertiende maand van de ambtenaren nog steeds een stuk lager dan in de privé. Onze vakbond wil dat het laatste verschil wordt weggewerkt. Onder meer daarom wordt er vandaag aan het kabinet van minister van ambtenarenzaken Steven Vandeput actie gevoerd.

Slaagt onze overheidsvakbond in deze opzet, dan lijkt ons een uitbreiding voor het voltallige politiepersoneel zeker niet ondenkbaar.

8/03/2017

Politie weer herkenbaar op de trein

nmbs

Vanaf 15 maart 2017 is er weer meer blauw zichtbaar op de trein. De tijdelijke gunstmaatregel die onze collega's van het operationeel kader toeliet om ook in burgerkledij gratis te reizen, komt te vervallen. Weet dat er op deze regeling een aantal uitzonderingen blijven bestaan.

Ben je lid van de geïntegreerde politie en wil je meer info hierover? Neem dan de Infonieuws 2454 van 7 maart 2017 ter hand.

7/03/2017

Oprichting van het basisoverlegcomité AIG 210

Op 16 februari 2017 werd in de bijlage van het K.B. van 8 februari 2001 "basisoverlegcomité AIG 210" toegevoegd. Dit ingevolge de oprichting van een basisoverlegcomité voor het personeel van de Algemene Inspectie van de federale en van de lokale politie.

Deze aanvulling werd op 3 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

7/03/2017

Aanpassing van de begrafenisvergoeding

In geval van het overlijden van een personeelslid van de federale of de lokale politie, behorend tot het operationeel kader of het CALog, statutair of contractueel, en dat in actieve dienst was (niet gepensioneerd, zelfs niet tijdelijk), wordt een vergoeding wegens begrafeniskosten toegekend.

Overeenkomstig het KB van 8 juli 2005, mag de vergoeding voor begrafeniskosten niet meer bedragen dan één twaalfde van het bedrag dat is vastgesteld bij toepassing van de Arbeidsongevallenwet.

Ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wordt het bedrag dat bepaald wordt in dit artikel gewijzigd ten opzichte van het jaar 2016 en wordt het vastgesteld op € 42.270,08 vanaf 1 januari 2017. Sinds 1 januari 2017 is het maximum bedrag van de vergoeding voor begrafeniskosten derhalve € 3.522,51.

Bron: nota SSGPI-RIO-2017/92 van 06/02/2017

1/03/2017

Wil men het einde van de federale politie bewerkstelligen?

Federale politie

Vandaag verspreidden de vier representatieve politievakbonden, waaronder ook ACV Politie, een communiqué waarin we een aantal prangende problemen binnen de federale politie aanklagen.

We hekelen het aanzienlijke gebrek aan investeringen in alle diensten van de federale politie, zowel op menselijk vlak als in de middelen en de infrastructuur. Geruchten doen de ronde dat er nog meer zal gesnoeid worden in de financiën van de federale politie (2% op de rug van het personeel, 2% in de werkingskosten en 3% in de investeringskosten).

Met deze stakingsaanzegging eisen we een onderhandeling met de eerste minister en met de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de stopzetting van de besparingen in de politiediensten, een herfinancieringsplan voor de federale politie en een ambitieus aanwervingsplan.

De stakingsaanzegging begint te lopen op 16/03/2017 en loopt af op 30/04/2017.

pijl Communiqué van de vier representatieve politievakbonden

28/02/2017

Regels en richtlijnen voor de inzet van politiedrones


Drones

Minister Jambon werkt momenteel aan een specifiek kader voor het gebruik van drones door de politie.

Het gaat dan onder meer om duidelijke regels voor de opleiding van de piloten, richtlijnen voor vluchten, verdeling van de bevoegdheden, privacybescherming en de aanleg van een droneregister.

De omzendbrief terzake moet nog voor de zomer klaar zijn.

Bron: Polinfo.be

24/02/2017

De werking van de spoorwegpolitie wordt onder de loep gelegd

Spoorweg

Op het Hoog Overlegcomité (HOC) van 15 februari 2017 stelden de vakorganisaties terechte vragen in verband met de toekomst van de spoorwegpolitie. Tal van geruchten en hun interpretaties circuleren al geruime tijd en werken vooral bij de betrokken medewerkers grote ongerustheid in de hand.

In het raam van de optimalisatie wordt nagedacht om het functioneren van spoorwegpolitie nog verder te verfijnen en te verbeteren. Momenteel brengt men de huidige werking op een objectieve manier in kaart. Nadien bekijkt men hoe de gespecialiseerde politietaken kunnen worden uitgevoerd binnen een meer efficiënt functioneringskader.

Er is nog geen verder piste bepaald, laat staan dat er al definitieve beslissingen genomen zouden zijn. "Maar één ding is zeker: de spoorwegpolitie wordt niet afgeschaft! De gespecialiseerde spoorwegpolitiezorg was, is en blijft een kerntaak van de federale politie!", aldus de voorzitter van het onderhandelingscomité.

Van zodra we meer nieuws vernemen over de verdere ontwikkelingen, laten we niet na om dit via onze kanalen te verspreiden.

24/02/2017

Nieuwe graden bij de politie?

Sinds 9 mei 2016 kunnen alle statutaire en contractuele medewerkers van de geïntegreerde politie, die over 13 jaar graadanciënniteit beschikken, hun graad laten voorafgaan door de kwalificatie ‘eerste’. Dit geldt zowel voor het operationeel personeel als voor het CALog.

Weet echter dat het louter gaat om een erkenning van de anciënniteit van de medewerkers. Er wordt (helaas) geen geldelijke valorisatie genereerd.

De nadere regels van het overgangsrecht ter zake maken het voorwerp uit van twee ontwerpen van koninklijke uitvoeringsbesluiten die momenteel in de pipeline liggen en die de verschillende goedkeuringsprocedures nog moeten doorlopen. De publicatie van die koninklijke besluiten zal vermoedelijk gebeuren in de loop van het laatste trimester van 2017.

23/02/2017

Wie beperkt onze privacy?

Camera

De problematiek rond privacy is tegenwoordig een veelbesproken thema. Sociale media nemen een groot stuk van ons dagelijks leven in, maar daar zijn ook risico's aan verbonden. Denk maar aan de rechtszaken die verschillende nationale privacycommissies aanspanden tegen Facebook wegens het schenden van de privacy van haar gebruikers.

Aan de andere kant kan er veel informatie vergaard worden via diezelfde sociale netwerken. Het OCAD houdt de kanalen nauwlettend in de gaten om potentiële terroristen op te sporen. Maar komt zo de privacy ook niet onder druk te staan?

Ook op de werkvloer speelt de privacykwestie. Tot waar rijkt het controlerecht van de werkgever? Zeker in veiligheidsinstellingen is dat een belangrijke vraag. Directeur van het OCAD Paul Van Tigchelt en voorzitter van de privacycommissie Willem Debeuckelaere lichten de kwestie verder toe in het februarinummer van het NT Magazine.

23/02/2017

Telt de competentieontwikkelingstoelage mee voor het pensioen?

Gisteren richtte onze voogdijminister een brief aan Minister van Pensioenen Bacquelaine. In dat schrijven klaagt hij het uitblijven van de wijziging in de pensioenregelgeving aan voor wat betreft de berekening van van het pensioen van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader (CALog) die een competentieontwikkelingstoelage ontvangen.

Calog-personeelsleden die zich in een loonschaal van de maximumloonschalengroep bevinden, die behoren tot de klasse A1, A2 of A3 of die bij arbeidsovereenkomst zijn aangeworven voor een andere dan een betrekking van klasse A4 of AS en die met vrucht een gecertificeerde opleiding hebben gevolgd, ontvangen een competentieontwikkelingstoelage. Personeelsleden in de hoogste loonschaal van een loonschalengroep genieten die toelage evenwel niet.

Reeds herhaaldelijk werd verzocht om de bepaling "de competentieontwikkelingstoelage toegekend met toepassing van artikel Xl.ll.22bis RPPol", in de wet van 21 juli 1844 toe te voegen, zodat voor de Calog-personeelsleden de competentieontwikkelingstoelage, in voorkomend geval, in aanmerking wordt genomen voor de berekening van hun pensioen.

Ondanks het feit dat Minister Bacquelaine bevestigde dat voormelde competentieontwikkelingstoelage inderdaad in aanmerking komt voor de berekening van het pensioen, is dit tot op heden nog steeds niet in een ontwerp-K.B. gegoten.

Teneinde dit dossier in een stroomversnelling te krijgen, benadrukte Minister Jambon dat de geïntegreerde politie, mede ingevolge eerder gegeven akkoorden, tot op heden al meer dan 6.000.000 euro betaalde aan F.O.P.-bijdragen (F.O.P.: Fonds voor Overlevingspensioenen) op de competentieontwikkelingstoelage en dat, bij langer uitblijven van de noodzakelijke aanpassing, hij zich genoodzaakt ziet om de reeds door de geïntegreerde politie betaalde bijdragen terug te vorderen.

18/02/2017

Kandidaat voor de ene of andere functie bij de politie?

Weet dan dat onze afgevaardigden toegang hebben tot een databank met betrekking tot de selectieproeven!

Wat voor informatie steekt er in die databank?
Onze databank bevat beschrijvingen van praktische testen, schriftelijke proeven en vragen die gesteld werden tijdens tal van interviews. Niet alleen de verslagen van de selectieproeven in het kader van mobiliteit worden erin bewaard, maar ook die voor externe aanwervingen, en dit voor quasi alle graden en functies binnen de geïntegreerde politie, zowel voor CALog- als operationele functies.

Up-to-date dankzij onze leden
Dankzij de feedback van onze leden die deelnamen aan selectieproeven, slaagt ACV Politie erin om de databank aan te vullen en up-to-date te houden.

Slechts richtinggevend!
Weet dat de gestelde vragen en de beschrijving van de proeven die we in onze databank bijhouden, slechts richtinggevend zijn. Het is vanzelfsprekend dat we niet kunnen garanderen dat selecties die in de toekomst worden gehouden, gelijkaardig zullen zijn.

En de antwoorden?
Wanneer je van onze afgevaardigde de vragen overhandigd krijgt, zal je merken dat we bij die vragen geen antwoorden plaatsten. We doen dit omdat we ook niet alwetend zijn, de wetgeving en procedures vaak veranderen of bijgeschaafd worden en omdat er vaak open vragen gesteld worden. Trouwens, wat opzoekwerk om de juiste antwoorden te vinden is zeker leerrijk en dat laten we liever aan jou over.

Ben jij de geschikte kandidaat?
Behalve een opsomming van de gestelde vragen en een beschrijving van praktische proeven, geven we ook nuttige tips om je op de open vragen voor te bereiden.

Wij helpen je aan de slag!
Ben je lid van onze vakbond en wil je deelnemen aan de ene of andere functie binnen de geïntegreerde politie? Wend je dan tot je plaatselijke militant! Hij/zij kan je zeker helpen met de voorbereiding op de selectieproeven.

Alvast succes!

17/02/2017

Nee tegen uitbesteding medische dienst!

ACV Politie pleit ervoor de medische dienst binnen de geïntegreerde politie te behouden. Daarmee kanten we ons tegen het voorstel van de overheid om de dienst te outsourcen. Dat voorstel werd naar voren geschoven nadat de overheid een studie "medische zorgen" liet uitvoeren bij de geïntegreerde politie. De studie maakte deel uit van de twintig maatregelen die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aankondigde na het kerntakendebat.

Wij hebben nog heel wat andere bedenkingen bij het rapport "medische zorgen" bij de politie:

 • ACV Politie stelt niet alleen voor om de curatieve geneeskunde in de grote eenheden en de provinciaal medische centra behouden. Integendeel, we vragen om de diensten nog te verbeteren en te versterken. De curatieve arts is immers de eerste schakel in de begeleiding en heroriëntering van het personeel.
 • We vragen bijzondere aandacht voor de gratis medische zorgen voor het CALog-personeel (personeel met een burgerfunctie) in de provinciale medische centra. Bij sluiting van de medische centra verliezen zij immers het statutair toegekend recht van de gratis medische zorgen (inclusief tandheelkunde).
 • De werking van de controlegeneeskunde voldoet op dit moment niet aan de verwachtingen. We merken grote verschillen tussen de provincies en de korpsen. Toch zijn we sceptisch over de uitbesteding ervan en de budgettaire impact van zo'n uitbesteding.
 • We pleiten ook voor het behoud van de tandheelkundige zorgen, de farmacie en de verdeling van de medicijnen in de provinciale centra.
 • We wijzen de overheid (nogmaals) op de problematiek van de niet-volledige terugbetaling van de medische kosten bij arbeidsongevallen. We vinden die regeling onverantwoord naar de slachtoffers toe.
 • Ook wijzen we de overheid op de gevaren van herverzekering bij arbeidsongevallen omdat de premies gekoppeld worden aan het reële aantal schadegevallen.
 • Daarnaast benadrukken we dat het opteren van contractuele betrekkingen voor artsen in strijd met het statuut.
 • We stemden in met een nieuwe, hertekende rol van de raadgevende arts. Daarbij komt de klemtoon te liggen bij de opvolging en de begeleiding van het personeel.

Het rapport met de opmerkingen werd overgemaakt aan de minister. Het is nu wachten op zijn reactie.

15/02/2017

Bevorderingsexamen door overgang naar een hoger kader

De geïntegreerde politie organiseert selectieproeven, voorbehouden voor agenten van politie, met het oog op het rekruteren van kandidaten basiskader via bevordering door overgang naar een hoger kader.

Nieuw is dat de selectie in het kader van bevordering naar het basiskader niet meer georganiseerd wordt onder de vorm van een vergelijkend examen. Alle, door de deliberatiecommissie geschikt bevonden, kandidaten ontvangen een brevet voor overgang naar het basiskader. Alle agenten van politie met een brevet voor overgang naar het basiskader worden tot de basisopleiding van het basiskader toegelaten.

De geïnteresseerde personen kunnen een kandidatuur indienen tot 2 maart 2017.

pijlPublicatie JobPol

14/02/2017

Infosessies door ACV in Oost-Vlaanderen
Bereid je voor op de selectieproeven van de politie!

Affiche infosessies

Wil je graag bij de politie werken? ACV helpt je bij de voorbereiding op de selectietesten.

Om aan de slag te gaan bij de politie moet je over heel wat competenties beschikken. Het is dan ook meer dan normaal dat er op heel wat criteria getest wordt om de ideale kandidaten te weerhouden. Wist je trouwens dat slechts één op tien kandidaten de eindmeet haalt?

Omdat deze selectietesten heel belangrijk zijn, hebben ACV-Politie en ACV-Bijblijven beslist om geïnteresseerde kandidaten de kans te bieden zich voor te bereiden op deze selectietesten. We gaan niet in vogelvlucht over deze testen, maar om een goede voorbereiding te garanderen, spreiden we dit over 2 dagen. Dankzij een goede voorbereiding maak je immers meer kans dat je met glans slaagt voor de selectietesten.

Tijdens 2 infosessies word je wegwijs gemaakt in wat er je te wachten staat wanneer je kandideert voor een job bij de politie.

 • Op dag 1, die doorgaat op 20 maart a.s. van 19 tot 21u30 in Zaal Torrepoort, Poel 7 te 9000 Gent, geven we heel wat nuttige informatie en tips over de politiestructuren en het verloop van de selectieprocedure. Uit ervaring weten we op welke vlakken veel kandidaten soms sneuvelen.
 • Dag 2 gaat door in Zaal Den Hof aan het Hendrik Heymanplein 7 in Sint-Niklaas, en dit op zaterdag 25 maart a.s. van 9 tot tot 16 u. We bieden er de deelnemers een unieke kans om enkele oefeningen te maken die specifiek voorbereiden op de selectieproeven. Er wordt onder meer stilgestaan bij de rapportagetest, de cognitieve test, de situatieproef en het interview.

Opgelet: enkel als je dag 1 hebt gevolgd kan je deelnemen aan dag 2.

Indien je wil deelnemen aan deze 2 dagen dan kan dit. Iedereen die geïnteresseerd is in een job bij de politie en gemotiveerd is om er echt voor te gaan, is van harte welkom! Je mag trouwens al vanaf het laatste jaar secundair onderwijs deelnemen aan de selectieproeven.

Vooraf inschrijven voor deze beide dagen is noodzakelijk en doe je via ACVWerkt.

13/02/2017

Verminderde prestaties wegens medische ongeschiktheid

Wanneer men ingevolge een langdurige medische ongeschiktheid verhinderd is om voltijds te werken, kan aan dat personeelslid worden toegestaan om hun werk te hervatten “met verminderde prestaties wegens medische redenen.” Dit kan ten belope van 50 %, 60 % of 80 % van de normale prestaties voor een periode van maximum twaalf maanden. Deze periode kan telkens verlengd worden voor maximum twaalf maanden, indien de arts van de medische dienst bij een nieuw onderzoek oordeelt dat de gezondheidstoestand van het personeelslid dit wettigt.

pijlKB van 26 januari 2017

13/02/2017

Begeleiden van personen met een handicap, zieken en kwetsbare personen.

In het RPPol werd artikel VIII.IV.7bis ingevoegd. Dat bepaalt dat personeelsleden, met uitzondering van de aspiranten, recht hebben op een verlof van vijf werkdagen per jaar voor de volgende activiteiten:

 • Het vergezellen en bijstaan van zieken, personen met een handicap en maatschappelijk kwetsbare personen tijdens vakantiereizen en vakantieverblijven in België en het buitenland. Die vakantiereizen en vakantieverblijven moeten georganiseerd worden door een vereniging, een openbare instelling of een privé-instelling, waarvan de opdracht erin bestaat de zorg voor zieken, personen met een handicap of maatschappelijk kwetsbare personen op zich te nemen en die hiervoor subsidies van de overheid krijgt.
 • Het begeleiden van sporters met een handicap die deelnemen aan de paralympische spelen of de "special olympics".

Het verlof kan worden toegestaan aan het personeelslid voor zover de betrokken persoon met het personeelslid onder hetzelfde dak woont, of een bloed- of aanverwant in de eerste graad is.

Het is vanzelfsprekend dat de dienst het personeelslid kan vragen om het bewijs te leveren van deelname aan deze activiteiten.

Valid HTML5 Valid CSS3!
Copyright © 2017 ACV Openbare Diensten-Politie - Helihavenlaan 21 - 1000 BRUSSEL - Tel: 02/208.24.24 - jan.adam@acv-csc.be