•  Fijn eindejaar en een voorspoedig 2017!
 • -->
 •   De grootste overheidsvakbond
 •   In jouw voordeel
 •   Word lid van de grootste overheidsvakbond
 •   Word lid van ACV Politie
  Ook in 2017 zijn we er voor jou!1   De grootste overheidsvakbond2   In jouw voordeel3   Word lid van de grootste overheidsvakbond4   Word lid van ACV Politie5
wow slider by WOWSlider.com v8.7.1m

item-pointer-moverHomepagina ACV Politie

Welkom bij ACV Politie

We ontwikkelden een nieuwe website met info omtrent administratieve standen, verloven, dienstvrijstellingen en non-activiteiten bij de politie. De thema' s die er zijn behandeld worden systematisch verder uitgewerkt. De site is dus nog niet af, doch we willen deze info meer toegankelijk maken voor onze leden en stellen ze nu reeds beschikbaar. De thema' s ziekteverlof en disponibiliteit wegens ziekte zijn nog niet verwerkt.

pijlWebsite verloven en dienstvrijstellingen

NAVAP schending gelijkheidsbeginsel?

Artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 november 2015 'houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie' voert een regime in van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering ("de NAVAP"). Dit stelsel staat enkel open voor de politieambtenaar die onder meer "een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoot vóór 10 juli 2014". Verzoeker die als politieofficier niet dit regime kan genieten, vordert enkel de schorsing van dit NAVAP-regime in zoverre die de toepassing ervan beperkt tot het personeelslid "dat een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoot vóór 10 juli 2014".

De Raad van State oordeelde in zijn arrest nr. 234.815 van 24 mei 2016, dat de gehele regeling van de NAVAP ondeelbaar is. Het blijkt volgens de Raad van State immers niet dat de overheid ook afgezien van het deel waarvan de schorsing wordt gevraagd, voor het overige dezelfde regeling zou hebben uitgevaardigd. In die omstandigheden oordeelde de Raad van State in deze stand van het geding dat een verzoeker, die niettemin slechts de schorsing vordert van een deel van een onsplitsbaar reglement, geen belang heeft bij de schorsing van de betrokken zinssnede. De vordering tot schorsing werd daarom verworpen.

Momenteel lopen nog drie procedures over een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State. De auditeur van de Raad van State is van oordeel dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden en komt tot de conclusie dat het beroep tot nietigverklaring moet ingewilligd worden.

Het is nu wachten op de definitieve uitspraak van de Raad van State. Indien deze de conclusie van de auditeur volgt kan dit als resultaat hebben dat alle personeelsleden van het operationeel kader vanaf 58 jaar NAVAP kunnen aanvragen (moeten uiteraard voldoen aan de voorwaarden, met uitzondering van de vereiste van een preferentiële leeftijd).

Recrutering inspecteurs van politie

1446 aspirant-inspecteurs hebben de basisopleiding aangevat in 2016. Er werden er meer dan 1650 geselecteerd maar meer dan 200 vroegen uitstel van opleiding vanwege nog lopende verbintenissen (contract). Die beginnen in 2017 hun opleiding.

Voor 2017 staat de werving van 1.400 aspirant-inspecteurs voorop.

Federale gerechtelijke opleiding

Iedereen die mobiliteit maakt naar de lokale recherche van een politiezone of naar de FGP moet een opleiding volgen (genaamd de FGO cursus, wat staat voor Federale Gerechtelijke Opleiding). Deze opleiding wordt momenteel alleen aangeboden door de Federale Speciale school.

De wachttijd om aan deze opleiding te kunnen beginnen bedraagt om en bij de 24 maand!!!!!

Vanuit ACV Politie vragen we dat meerdere provinciale politiescholen de toelating krijgen om deze opleiding te geven. Dit naar analogie met de Federale opleiding motorrijder. Ook deze opleiding kon vroeger enkel en alleen gegeven worden door de speciale Federale school. Doch een paar jaar geleden (ook omdat ze de instroom niet konden verwerken) werd aan de provinciale politiescholen de toelating gegeven deze opleiding ook te geven. Hetgeen nu ook gebeurt.

24 maand lijkt ons zeer absurd, niet werkbaar en onaanvaardbaar. Daarenboven is er bij de FGP momenteel een grotere instroom dan normaal wegens de terreurproblematiek. Dus zal het probleem van de wachttijd alleen maar groter worden ...

De leiding van de Federale Politie is zich bewust van het probleem en bekijkt actueel wat de mogelijkheden zijn. Zo wordt ook onderzocht om de opleiding gedeconcentreerd te geven.

Verloven 2017

Veel leden bevragen ons omtrent de verlofregeling voor 2017. Als bijlage publiceren we het ontwerp van omzendbrief alsook de fiche m.b.t. de verlofdagen 2017 en de opties voor eventuele brugdagen. De beslissing werd genomen om de opname van het resterend verlof van 2016 na 1 april ook in 2017 toe te passen, maar ditmaal voor alle personeelsleden GPI (en dit t.e.m. 31-12-2017). Elke politiedienst is immers direct of indirect betrokken bij de strijd tegen het terrorisme, ook gezien de uitzonderlijke gebeurtenissen die in 2016 hebben plaatsgevonden (aanslagen, vluchtelingencrisis, plan Medusa, ...) en de impact die dit heeft gehad op de organisatie van de dienst en de inzet van het personeel.

Het ontwerp zal worden besproken op het hoog overlegcomité van woensdag 18 januari.

pijlOntwerp omzendbrief verloven 2017 - 107 Kbpdf

pijlWettelijke en reglementaire feestdagen 2017 - 70 Kbpdf

Uitbetaling wedde december

Een hoofdstuk in het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken, nr. 2064/1, zorgt ervoor dat de wedden van december, de toelagen, alsook alle andere elementen van de bezoldigingen, die betaald werden in januari van het daaropvolgende jaar, vanaf nu in december zullen worden betaald aan alle personeelsleden die nog onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit nr. 279 vallen (federale ambtenaren, militairen, politie ...).

Het wetsontwerp werd voor het groot verlof reeds onderhandeld. Er was toen een protocol van akkoord. Maar blijkbaar is er nu recent een amendement om de betaling van de maandwedde voor december voor de politie uit te stellen, dit om technische en budgettaire redenen (zie amendement met uiteenzetting infra). Dat is uiteraard niet overlegd geweest. Onbegrijpbaar dat men daar nu mee af komt, terwijl de overheid maandenlang het dossier heeft kunnen voorbereiden. Het politiepersoneel is voor de zoveelste keer weer ... anders dan anders ... en de kop van jut.

pijlAmendement 2064/002 - 449 Kbpdf

Terreurdreiging

Vanmorgen (10/08/2016) heeft op het kabinet van Minister Jambon een vergadering plaatsgevonden tussen het kabinet Binnenlandse Zaken, het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, de federale politie, de Vaste Commissie voor de lokale politie, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en de vier representatieve politievakbonden. Het onderwerp was: welke maatregelen zijn nodig om onze politiemensen te beschermen, gelet op het huidige niveau van dreiging en risico?

pijlHet communiqué van minister Jambon - 64 Kbpdf

Loopbaanonderbreking

Op 2 september 2016 gaat het Vlaams zorgkrediet van start. Dat is het nieuwe verlofstelsel voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector. Het zorgkrediet komt in de plaats van de huidige loopbaanonderbreking 'algemeen stelsel' en de loopbaanonderbreking 'eindeloopbaan'.

Heeft dit stelsel enige invloed op het verlofstelsel van de geïntegreerde politie? Infra het standpunt van de RVA.

De 6e staatshervorming voorziet dat de financiële middelen die betrekking hebben op de regeling van de loopbaanonderbreking voor:

 • de lokale, provinciale, communautaire en het gewestelijke openbaar ambt,
 • alsook in het onderwijs, met uitsluiting van de contractuele personeelsleden die onder het tijdskrediet vallen,
worden overgedragen aan de gewesten en de gemeenschappen (met uitsluiting van de regeling voor thematisch verlof).

De RVA blijft eigenmachtig bevoegd voor de voormelde regelingen inzake loopbaanonderbreking gedurende de overgangsperiode die aanving op 01.07.2014 en zolang de bevoegde gemeenschap of het bevoegde gewest geen gebruik maakt van haar bevoegdheid om voor desbetreffende personeelsleden niet langer beroep te doen op de federale regeling.

De Vlaamse regering heeft op 28 september 2015 beslist om een eigen stelsel van loopbaanonderbreking Vlaamse openbare sector in te voeren met een ingangsdatum op 02.09.2016. Het betreft hier enkel het stelsel van de “gewone” loopbaanonderbreking.

De thematische verloven zijn uitgesloten en worden verder door de RVA toegekend.

Statutaire personeelsleden tewerkgesteld bij de federale politie kunnen hun loopbaan schorsen of verminderen volgens de bepalingen van het KB van 19.11.1998.

De contractuele personeelsleden hebben recht op volledige loopbaanonderbreking en op de verschillende vormen van vermindering van prestaties volgens de regels van het KB van 02.01.1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen.

Het KB van 30.03.2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Belgisch Staatsblad van 31.03.2001) is eveneens van toepassing op de personeelsleden van de lokale politie.

Dit betekent dat de voornoemde overdracht van de reglementering loopbaanonderbreking naar de gewesten en gemeenschappen vanaf 2.9.2016 niet van toepassing is op de personeelsleden van de federale en de lokale politie.

Betrokken personeelsleden dienen hun onderbrekingsuitkeringen nog steeds aan te vragen bij de RVA door middel van het formulier C61 of C61 SV.

Infosessies ACV voorbereiding selectie politie

Wil je graag bij de politie werken? ACV helpt je bij de voorbereiding op de selectietesten.

Om aan de slag te gaan bij de politie moet je over heel wat competenties beschikken. Het is dan ook meer dan normaal dat er op heel wat criteria getest wordt om de ideale kandidaten te weerhouden. Wist je dat slechts één op tien kandidaten de eindmeet behaalt?

Omdat deze selectietesten heel belangrijk zijn heeft ACV-Politie en ACV-Bijblijven beslist om geïnteresseerde kandidaten de kans te bieden zich voor te bereiden op deze selectietesten. We gaan niet in vogelvlucht over deze testen maar om een goede voorbereiding te garanderen spreiden we dit over 2 dagen. Dankzij een goede voorbereiding maak je immers meer kans dat je met glans slaagt voor de selectietesten.

Tijdens 2 infosessies word je wegwijs gemaakt in wat er je te wachten staat wanneer je kandideert voor een job bij de politie. Op dag 1 geven we heel wat nuttige informatie en tips over de politiestructuren en het verloop van de selectieprocedure. Uit ervaring weten we op welke vlakken veel kandidaten soms sneuvelen. Dag 2 biedt de deelnemers een unieke kans om enkele oefeningen te maken die specifiek voorbereiden op de selectieproeven. We staan onder meer stil bij de rapportagetest, de cognitieve test, de situatieproef en het interview. Enkel als je dag 1 hebt gevolgd kan je deelnemen aan dag 2.

Indien je wil deelnemen aan deze 2 dagen dan kan dit. Iedereen die geïnteresseerd is in een job bij de politie en gemotiveerd is om er echt voor te gaan, is van harte welkom! Je mag trouwens al vanaf het laatste jaar secundair onderwijs deelnemen aan de selectieproeven. Inschrijven voor deze dagen is wel noodzakelijk.

pijlFlyer met info over de 2 sessies - 551 kBpdf

Minister Geens houdt woord!

Afscherming identiteit politiemensen

Reeds geruime tijd dringt ACV Politie aan op een betere rechtsbescherming van het politiepersoneel. Tijdens een onderhoud met minister Geens engageerde deze zich daar indien mogelijk werk van te maken voor het zomerverlof. En hij is een man van zijn woord. De regeling werd goedgekeurd in tweede lezing door de Ministerraad op 7 juli 2016.

De afscherming van de identiteit van politiemensen die behoren tot de speciale eenheden of die onderzoek doen of tussenkomen bij bijzonder zware misdrijven maakt deel uit van Potpourri IV. Het gaat hier over gespecialiseerde politiemensen die een doelwit kunnen vormen voor risicogroepen en zware criminelen waartegen ze worden ingezet. Deze maatregel geldt naast de bijzondere opsporingsmethoden ook voor operaties van de federale politie als:

 • De bijzondere opdrachten van bewaking en interventie
 • Het beheer van de centrale technische interceptiefaciliteiten van de telecommunicatie
 • De gespecialiseerde ondersteuning van de bestuurlijke politie.

De persoonlijke identiteit van de betrokken politiemensen worden gelinkt aan een beschermingscode. Ook leden van de politiediensten die tot de administratieve en logistieke kaders (boekhouders, ICT-specialisten, islamologen) behoren krijgen een dergelijke beschermingscode.

Minister Koen Geens: “Last but not least, wordt ook de anonimiteit van politiemensen gegarandeerd die speuren naar zware criminaliteit en terrorisme. De diensten en soms ook hun families kunnen doelwitten vormen voor de groepen waar ze naar speuren. Hun veiligheid moeten we dan ook verzekeren omdat ze zich dagdagelijks inzetten voor onze veiligheid.”

Ambtshalve pensioen

Nieuwe leeftijdsvoorwaarden voor ambtshalve opruststelling na 365 ziektedagen

De wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte wijzigt de leeftijdsvoorwaarden vastgelegd in artikel 83: de leeftijd voor ambtshalve opruststelling na 365 ziektedagen voor personeelsleden in de overheidssector wordt opgetrokken van 60 jaar naar 62 jaar in 2016, 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar vanaf 2018.

Deze wetswijziging is van kracht vanaf 1 juli 2016 en is integraal van toepassing op het statutair personeel van de geïntegreerde politie.

Kerntaken

Oprichting directie bewaking en bescherming - Verkeersparken Federale Politie

Op 22 december 2015 heeft de kern van de Regering 20 maatregelen voor de politie beslist welke zijn vervat in het zogenaamde Kerstakkoord. Een aantal maatregelen krijgen stilaan vorm. Wat stelt de overheid voor inzake de oprichting van een nieuwe ‘Directie Bewaking en Bescherming’? Wat is de stand van zaken inzake de verkeerseducatie en verkeersparken van de federale politie?

pijlStand van zaken - 336 Kbpdf

Aanvullend pensioen voor contractuelen

Besparingen op pensioenen als hefboom voor aanvullend pensioen contractueel overheidspersoneel?

De federale regering heeft een wetsontwerp klaar dat grote weerslag zal hebben op het pensioen van personeelsleden die eerst contractueel worden aangeworven en pas nadien vast benoemd worden. Als hun benoeming na 9 oktober 2014 gebeurt, krijgen zij een lager werknemerspensioen voor de periode als contractueel en wordt het overheidspensioen enkel berekend op de periode vanaf de benoeming. ACV Openbare Diensten wil aan dat wetsvoorstel een volwaardig aanvullend pensioen voor alle contractuele personeelsleden koppelen.

pijl Meer info op de website van ACV Openbare Diensten

Decemberloon opnieuw in december

Federale ambtenaren zullen hun wedde voor de maand december opnieuw in december betaald krijgen en niet meer in januari. Dat kwamen de vakbonden vandaag overeen.

Daarmee komt er een einde aan de besparingsmaatregel die jaren terug werd ingevoerd. Om alles juridisch te regelen is er wel nog een wet nodig. Dat wetsontwerp gaat nu naar de Raad van State en nadien naar het parlement.

Eindelijk eens een positieve maatregel tussen alle andere bezorgdheden.

Verhoging van de index vanaf juli 2016

De nieuwe verhogingscoëfficiënt bedraagt 1,6406

Voor de personeelsleden die voorafbetaald worden, zal de aanpassing van de wedde aan de index reeds worden uitgevoerd bij de betaling eind juni 2016.

Voor de personeelsleden die na vervallen termijn betaald worden, zal de aanpassing worden uitgevoerd in de weddecyclus juli 2016.

Gemengd pensioen

Regering verlaagt sommige ambtenarenpensioenen met terugwerkende kracht

De regering besliste vandaag een zogenaamd ‘gemend pensioen’ in te voeren vanaf 1 juli 2017.

Wie werd benoemd vanaf 9 oktober 2014 zal voor voorafgaande prestaties bij de overheid geen overheidspensioen meer krijgen. Deze ambtenaren kunnen hierdoor honderden euro’s pensioen verliezen.

pijlRegeringsmaatregel gemengd pensioen - 199 Kbpdf

Raad van State - NAVAP

Raad van State verwerpt vordering tot schorsing van de eindeloopbaanregeling van politieambtenaren

Artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 november 2015 'houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie' voert een regime in van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering ("de NAVAP"). Dit stelsel staat enkel open voor de politieambtenaar die onder meer "een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoot vóór 10 juli 2014". Verzoeker die als politieofficier niet dit regime kan genieten, vordert enkel de schorsing van dit NAVAP-regime in zoverre die de toepassing ervan beperkt tot het personeelslid "dat een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoot vóór 10 juli 2014".

De Raad van State oordeelde in zijn arrest nr. 234.815 van 24 mei 2016, dat de gehele regeling van de NAVAP ondeelbaar is. Het blijkt volgens de Raad van State immers niet dat de overheid ook afgezien van het deel waarvan de schorsing wordt gevraagd, voor het overige dezelfde regeling zou hebben uitgevaardigd. In die omstandigheden oordeelde de Raad van State in deze stand van het geding dat een verzoeker, die niettemin slechts de schorsing vordert van een deel van een onsplitsbaar reglement, geen belang heeft bij de schorsing van de betrokken zinssnede. De vordering tot schorsing werd daarom verworpen.

pijlArrest Raad van State - 248 Kbpdf

Langer werken

De federale regeringsbeslissingen

De federale regering heeft naar aanleiding van de begrotingscontrole van april, een hele reeks negatieve maatregelen genomen tegenover het overheidspersoneel.

Op de website van ACV Openbare Diensten willen we onze leden zo goed mogelijk informeren. We zullen de informatie ook stelselmatig actualiseren op basis van nieuwe ontwikkelingen.

Hierna de items die er worden toegelicht:

 • Diplomabonificatie telt niet meer mee voor de berekening van het pensioen
 • Voordelige pensioenbreuken
 • Aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel
 • Gemengd pensioen voor contractueel overheidspersoneel
 • Wordt pensioen bij lichamelijke ongeschiktheid afgeschaft?
 • Militaire dienst telt ook mee voor werknemers en zelfstandigen
 • Ga ik best zo snel mogelijk met pensioen om negatieve maatregelen te voorkomen?
 • Recht op overheidspensioen opent na 1 jaar
 • Vervroegde uitstapregelingen
 • Vervroegd pensioen na 365 ziektedagen boven de 60 jaar
 • Ziekteregeling voor federale ambtenaren

pijlToelichting bij deze items op de website van ACV Openbare Diensten

NAVAP RIP...

In december 2015 heeft SYPOL besloten een procedure op te starten voor de Raad van State tegen het KB houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.

In eerste instantie werd het verzoekschrift tot schorsing behandeld waarvan binnenkort uitspraak wordt verwacht. Indien het systeem NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan het pensioen) wordt vernietigd staan opnieuw 4.000 collegae in de kou.

Kerntaken - Minister Jambon aan het woord

In de Nieuwe Tijd van februari 2016 maakten we een analyse van het afgesloten Kerstakkoord om tot 2500 extra politiemensen op het terrein te krijgen. We hadden nogal wat kritiek op de voorgestelde cijfers die naar ons inziens geschreven werden met dubbel krijt. Tijdens een onderhoud op het kabinet Binnenlandse Zaken hebben we ons artikel voorgelegd aan Minister Jambon. Bij deze werd hem de gelegenheid geboden een reactie in te dienen voor publicatie in ons tijdschrift.

Hierna volgt de reactie van Minister Jambon:

pijlKerntaken Politie: geen geïsoleerd verhaal - 363 Kbpdf

pijlAnalyse ACV Politie 2500 extra politiemensen - 98 kBpdf

Wet diverse bepalingen

In de Nieuwe Tijd van maart 2016 gaven we een overzicht van de maatregelen die opgenomen werden in een wet diverse bepalingen voor de geïntegreerde politie, onder meer de overheveling van de beschermingsassistenten van de Veiligheid van de Staat. Deze wet is ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 april 2016.

pijlPublicatie Belgisch Staatsblad - 54 Kbpdf

pijlInfonieuws - 117 kBpdf

Maatregelen begrotingscontrole

Sinds het weekend worden de vakbonden overstelpt met vragen van ongeruste leden en blijken van protest over de regeringsmaatregelen.

Ook al zijn er nog veel onduidelijkheden, de gevolgen van de regeringsmaatregelen voor het overheidspersoneel zijn evident.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het overheidspersoneel (ACOD, ACV-Overheidsdiensten overheidsbedrijven en onderwijs, VSOA) onderneemt alvast volgende stappen:

 • De verschillende bevoegde ministers (ambtenarenzaken, binnenlandse zaken, justitie…) worden vandaag formeel bevraagd over de concrete gevolgen voor hun personeel, en welke groepen zij erkennen als zwaar beroep.
 • Woensdag 13 april maken wij gebruik van een gepland overleg om van het kabinet ambtenarenzaken duidelijkheid te krijgen over de totale verwarring die de minister heeft geschapen rond de ziekteregeling.
 • Woensdag 13 april om 11u trekken we met een ruime delegatie naar het kabinet van Minister Bacquelaine om de aanpak van het ganse dossier van de overheidspensioenen aan te klagen en onze posities te verduidelijken.
 • Donderdag 14 april is er een bijeenkomst van het nationaal pensioencomité openbare sector. Bij die gelegenheid willen we klare engagementen over de erkenning als zwaar beroep.

Na deze eerste initiatieven zullen we de situatie telkens evalueren alvorens verdere stappen te ondernemen.

Luc Hamelinck - Voorzitter ACV Openbare Diensten

Kerntaken politie geschreven met dubbel krijt.

Meer dan 2.500 extra politiemensen op het terrein. Dit was de krachtige politieke boodschap die Minister Jambon verleden jaar afkondigde na het afgesloten Kerstakkoord. Maar zal het effect ook zo krachtig zijn als het voorspeld wordt? Na een eerste analyse zijn we van oordeel dat dit niet het geval is.

Minister Jambon werd ingelicht omtrent ons oordeel en krijgt de mogelijkheid hierop te reageren.

pijlAnalyse 2500 extra politiemensen - 98 kBpdf

KIEA - Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid

De inschrijvingsbulletins van de sector Politie- en civiele veiligheidsdiensten staan online op de website van KIEA

pijlInfo en inschrijvingsbulletin

Studiedag

De studiedag "Community oriented custody: van gevangenis naar detentiehuis?" gaat door op vrijdag 19 februari 2016.

pijlUitnodiging studiedag - 790 kBpdf

SYPOL.BE: Véél geblaat en mest en weinig wol!

In een mededeling van 17 januari zaait SYPOL onrust en verdeeldheid omtrent een ontwerp van koninklijk besluit voor een one-shot officieren.

Citaat SYPOL.BE: “Wij verwijzen naar onze berichtgeving van 14-01-2016 in verband met het ontwerp K.B. Neen, voor SYPOL.Be hoeft dit K.B. helemaal niet omdat het alweer discriminerend is. Weinigen zullen waarschijnlijk begrepen hebben dat dit K.B. ENKEL van toepassing is op de CP’s ex GPP en GP ten laatste benoemd op 31.03.2001. ALLE CP’s ex GPP en GP die daarna werden benoemd – bvb bij rode loper – vallen volledig uit de boot. Hiermee maakt de “wetgever” een nieuwe discriminatie door NAVAP toe te kennen aan een gedeelte van de CP’s ex GPP en GP. Dit is gewoon mest maken onder het goedkeurend oog van de CG.” Tot zover het citaat ontsponnen in de hersenkronkels van de heren Callewaert en Co.

Vooreerst kunnen we stellen dat SYPOL.BE, welke lak heeft aan dit voorstel, het pensioenstelstel van het personeel van de geïntegreerde politie heeft om zeep geholpen alsook het protocol voor een one-shot officieren vanaf 58 jaar. Dit is hun realisatie en hun verantwoordelijkheid waar ze zeker niet fier op moeten zijn! Afbraakpolitiek ten top!

Hun redenering is gebaseerd op een foutieve lezing van het ontwerp van koninklijk besluit. Het thans in te voegen artikel XII.XIII.7, §1, eerste lid, RPPol luidt als volgt: " Art. XII.XIII.7. §1. Het personeelslid van het officierenkader dat op 31 maart 2001 onderworpen was aan het statuut van de gemeentelijke politiekorpsen, van de gerechtelijke politie bij de parketten of van de rijkswacht en dat vóór 10 juli 2014 geen preferentiële pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoot, kan de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering genieten voor zover de overheid bedoeld in artikel VI.II.96 zich daartegen niet verzet omwille van operationele redenen."

Aldus is de one-shot van toepassing op personeelsleden die: 1. tot het officierenkader behoren EN 2. op 31/03/2001 onderworpen waren aan het statuut van de gemeentepolitie, de GPP of de RW (en dit zonder voor 10/07/2014 een preferentiële pensioenleeftijd te hebben, want de personeelsleden die voor 10/07/2014 een preferentiële pensioenleeftijd hadden, kunnen reeds genieten van de NAVAP). De voorziene datum slaat dus enkel op het feit of ze op dat ogenblik deel uitmaakten van de gemeentepolitie, de GPP of de RW. Er is dus geenszins voorzien dat de personeelsleden op 31/03/2001 tot het officierenkader dienden te behoren. Een rode loper voldoet dus aan de 2 gestelde voorwaarden, nl (1) hij behoort tot het officierenkader en (2) hij maakte op 31/03/2001 deel uit van één van de vroegere politiekorpsen.

Voor de rest zullen we onze strategie zelf bepalen en zeker niet aan de neus hangen van SYPOL waar we lak aan hebben!

Nieuws

 • : Wet diverse bepalingen Politie wordt ingediend in het Parlement
 • : onderhandeling problematiek agenten van politie
 • : overplaatsing van de beschermingsassistenten van de veiligheid van de staat naar de Federale Politie

Ontwerp one-shot officieren

De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben het licht bijna op groen gezet voor een one-shot officieren vanaf de leeftijd van 60 jaar. De tekst ligt actueel voor bij de adviesraad voor burgemeesters. Nadien moet de tekst nog worden voorgelegd aan het onderhandelingscomité voor de politiediensten.

Deze tekst biedt alsnog uitkomst voor een aantal officeren die geen lange loopbaan hebben op de leeftijd van 60 jaar.

pijlGecoördineerde ontwerptekst - 212 kBpdf

Publicatie eindeloopbaanregeling

Het Koninklijk Besluit 'eindeloopbaanregeling' werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 november 2015.

pijlKB eindeloopbaanregeling - 399 kBpdf

Voor volledige uitvoering van het KB m.b.t. de NAVAP (non-activiteit voorafgaand aan het pensioen) moet er nog een wetswijziging worden gestemd in het Parlement (voorontwerp van wet tot aanvulling van artikel 46 van de wet van 15 mei 1984 over maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen). De wijziging van de bestaande wet houdt in dat de periode van non-activiteit wel meetelt om na te gaan of de loopbaanvoorwaarde vervuld is. Deze periodes tellen echter niet mee voor de berekening van het pensioenbedrag. Dat bedrag wordt berekend door de wedde die men ontvangen heeft in de jaren voor de aanvang van de non-activiteit. Die wedde wordt dan als referentiewedde gebruikt. Men verwacht de parlementaire afhandeling nog voor het jaareinde.

Brochure ACV NAVAP.

De eindeloopbaanregeling kreeg binnen de Regering politiek groen licht voor verdere administratieve afhandeling. We verwachten dan ook binnenkort de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Teneinde onze leden de volledige informatie te verstrekken publiceren we onze brochure online. We lichten de berekening van de loopbaanduur toe aan de hand van een drietal voorbeelden. Bovendien kan je de vergelijking maken tussen wat je zou krijgen als pensioen en het wachtgeld NAVAP. Leden die binnenkort in aanmerking komen voor NAVAP kunnen uiteraard steeds op onze diensten beroep doen voor een simulatie van hun persoonlijke situatie. Je zal kunnen vaststellen dat de berekening geen sinecure is.

pijlBrochure eindeloopbaanregeling - 552 kBpdf

Stand van zaken NAVAP.

Het stelsel van de non-activiteit voorafgaand aan het pensionering (NAVAP) is op dit ogenblik nog niet van kracht. Hoewel de onderhandelingen werden afgesloten op 13 mei 2015 vergt de administratieve afhandeling blijkbaar heel wat tijd. Ondertussen hebben Ambtenarenzaken en de Inspecteur van Financiën hun goedkeuring gegeven. Het advies van de Raad van State voor advies dateert van 21 september 2015.

De overheid voorziet publicatie in het Belgisch Staatsblad tegen eind oktober. Deze is er steevast van overtuigd dat de uitgewerkte regeling de toets van het gelijkheidsbeginsel zal doorstaan. Dit stelsel geldt tot eind 2019, mits het handhaven van het politiek akkoord binnen de huidige Regering.

pijlKB - 146 kBpdf

pijlVerslag aan de Koning - 116 kBpdf

pijlAdvies Raad van State - 154 kBpdf

Berekening pensioen CALOG

Bij de invoering van het nieuw statuut voor het CaLog in 2007 werd een akkoord bereikt tussen overheid en vakbonden omtrent het in aanmerking nemen van de competentie-ontwikkelingstoelage voor de berekening van het pensioen.

Na verloop van tijd hebben we als vakbond vastgesteld dat de overheid dit engagement niet is nagekomen. Als vakbond zijn we opnieuw tussen gekomen bij de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom. Gewezen minister van pensioenen Michel Daerden zou het nodige initiatief nemen (dixit 9 maart 2010).

We zijn nu 2015 en het is nog niet geregeld. Recent hebben we dit gebrek aan fairplay aangekaart bij de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, met de vraag tussen te komen bij de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine. In zijn antwoord van 28 augustus 2015 laat deze laatste weten dat zijn diensten momenteel werken aan een ontwerp van koninklijk besluit waarbij de competentie-ontwikkelingstoelage in de wet van 21 juli 1844 zal worden ingevoegd.

Het kerntakendebat Politie

In uitvoering van het Regeerakkoord heeft een beperkte werkgroep op vraag van Minister Jambon een rapport afgeleverd met voorstellen inzake het takenplan voor de politie. Deze discussie is niet nieuw en werd bij de vorige Regering ook reeds gevoerd. Verschillende oorzaken liggen aan de basis van dit debat. De toenemende werkdruk, de stijgende kosten voor de werking van de politiediensten en het steeds slinkende budget. Doch niet in het minst is er de druk vanuit de private sector om taken van de politie over te nemen onder het vals voorwendsel zoveel mogelijk politiemiddelen vrij te maken en deze te herinvesteren in de kernopdrachten en prioriteiten van de politie.

We maken ons als vakbond geen illusies. De geldelijke middelen zullen naar de privé worden versast met een afbouw van de werking van de openbare diensten als gevolg.

De overheid stelt het af en toe ook wat te simplistisch voor. Ondersteunende processen zoals logistiek, HR, curatieve, arbeids- en controlegeneeskunde, … zijn volgens deze overheid geen ‘kerntaak’ voor de politie… Als vakbond zijn we het met deze valse redenering helemaal niet eens. Het administratief en logistiek kader heeft zeker zijn belang als ondersteuning voor het operationeel kader. Deze taken outsourcen zal enkel gepaard gaan met een niet onbelangrijke meerkost en een afbouw van de service aan het personeel.

Als vakbond en als goede huisvader zijn we wel akkoord een kosten-batenanalyse uit te voeren teneinde het rendement van bepaalde taken vast te stellen.

Tegen eind dit jaar wil Minister Jambon een politieke besluitvorming omtrent dit dossier.

Toekomst agenten van politie

Het debat over de toekomst van de agent van politie is woensdag 30 september van start gegaan. Een nationale werkgroep wordt opgericht en zal voor het eerst samenkomen op woensdag 14 oktober.

Een vereenvoudiging van de bevorderingsmogelijkheden en het uitbreiden van de bewapening staan op de agenda.

Parallel zal ACV-politie een interne werkgroep samenstellen. Zij die deel wensen uit te maken van deze interne werkgroep kunnen dit kenbaar maken door een mail te versturen aan acvpolitie@telenet.be.

Overgang beschermingsassistenten Veiligheid van de Staat

Op 05 oktober werden de onderhandelingen afgesloten inzake de overgang van de beschermingsassisenten van de Veiligheid van de Staat naar de Federale Politie.

ACV Politie gaf finaal een niet akkoord aan infra gevoegde tekst.

pijlKB - 154 kBpdf

Infosessies ACV voorbereiding selectie politie

Wil je graag bij de politie werken? ACV helpt je bij de voorbereiding op de selectietesten.

Om aan de slag te gaan bij de politie moet je over heel wat competenties beschikken. Het is dan ook meer dan normaal dat er op heel wat criteria getest wordt om de ideale kandidaten te weerhouden. Wist je dat slechts één op tien kandidaten de eindmeet behaalt?

Omdat deze selectietesten heel belangrijk zijn heeft ACV-Politie en ACV-Bijblijven beslist om geïnteresseerde kandidaten de kans te bieden zich voor te bereiden op deze selectietesten. We gaan niet in vogelvlucht over deze testen maar om een goede voorbereiding te garanderen spreiden we dit over 2 dagen. Dankzij een goede voorbereiding maak je immers meer kans dat je met glans slaagt voor de selectietesten.

Tijdens 2 infosessies word je wegwijs gemaakt in wat er je te wachten staat wanneer je kandideert voor een job bij de politie. Op dag 1 geven we heel wat nuttige informatie en tips over de politiestructuren en het verloop van de selectieprocedure. Uit ervaring weten we op welke vlakken veel kandidaten soms sneuvelen. Dag 2 biedt de deelnemers een unieke kans om enkele oefeningen te maken die specifiek voorbereiden op de selectieproeven. We staan onder meer stil bij de rapportagetest, de cognitieve test, de situatieproef en het interview. Enkel als je dag 1 hebt gevolgd kan je deelnemen aan dag 2.

Indien je wil deelnemen aan deze 2 dagen dan kan dit. Iedereen die geïnteresseerd is in een job bij de politie en gemotiveerd is om er echt voor te gaan, is van harte welkom! Je mag trouwens al vanaf het laatste jaar secundair onderwijs deelnemen aan de selectieproeven. Inschrijven voor deze dagen is wel noodzakelijk.

Dag 1 gaat door op dinsdag 6 oktober van 19.30 u tot 22.00 u. Dag 2 gaat door op zaterdag 10 oktober van 9.30 u tot 16.30 u. Beide dagen gaan door in de gebouwen van ACV, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen.

Inschrijven voor deze dagen kan via: www.jeloopbaan.be.

pijlFlyer - 517,1 kBpdf

Stand van zaken eindeloopbaanregime.

Het eindeloopbaanregime werd op 01 juni 2015 voor akkoord ondertekend door Gert Cockx, toen nog actief voorzitter van het NSPV. Pas op 16-07-2015 hebben wij een eerste ontwerp-van protocol ontvangen waarop ACV Politie zijn opmerkingen heeft gemaakt. Tot op heden is er nog geen definitief protocol.

Het ontwerp KB moet nog voorgelegd worden aan de Raad van State. De overheid wil dit zo snel als mogelijk publiceren in het Belgisch Staatsblad (ten vroegste verwacht in september). Vanaf de publicatie kunnen de eerste aanvragen worden ingediend. Indien deze snel behandeld worden zal men ten vroegste op 01 november in NAVAP kunnen gaan.

Er is een politiek akkoord binnen de huidige Regering het stelsel te verzekeren tot eind 2019 (zal vermeld worden in het verslag aan de Koning).

Raad van State: verloning aspiranten

De Raad van State heeft bij arrest (231.481 van 09-06-2015) uitspraak gedaan omtrent de verloning van de aspirant-inspecteurs van politie. Bij Koninklijk Besluit van 11 februari 2013 werd de lagere loonschaal HAU1 ingevoerd met terugwerkende kracht (ingang op 1 oktober 2012). De Raad van State heeft de terugwerkende kracht vernietigd zodat de maatregel pas ingaat vanaf 4 maart 2013 (vanaf de tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Desbetreffende aspiranten die in de periode 01-10-2012 tot en met 03-03-2013 werden betaald in de loonschaal HAU1 zullen betaald worden in de loonschaal B1. Vanaf 04-03-2013 worden de aspirant-inspectuers verloond in de loonschaal HAU1.

De regularisaties zullen zo snel als mogelijk worden doorgevoerd.

Wettelijke overgangsregeling pensioenen

Op 29 mei 2015 werd de wettelijke overgangsregeling betreffende de pensioenen voor het politiepersoneel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (invoeging artikel 88/1 in de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Editie 3 bl. 30632 ).

De wetgever heeft de effecten van de bepaling willen behouden voor die leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie die gepensioneerd hadden kunnen zijn op het moment van de uitspraak, maar gekozen hebben om verder te werken. Het gaat hierbij om die leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie die ten laatste op het moment van de uitspraak van het arrest voldeden aan de voorwaarden om het vervroegd pensioen op te nemen, maar nog geen pensioenaanvraag gedaan hadden (1e correctie).

De wetgever heeft eveneens de effecten van de bepaling willen behouden voor diegenen waarvan de aanvraag aanvaard had kunnen zijn op het moment van de uitspraak indien zij die hadden ingediend, maar wat ze niet gedaan hebben omdat ze beslist hebben om langer te werken. Het gaat hierbij om die leden van het operationeel kader die ten laatste op 10 juli 2015 aan de leeftijd- en loopbaanvoorwaarden voor het opnemen van vervroegd pensioen hadden kunnen voldoen (2e correctie). De pensioenaanvraag kan immers maximum één jaar voor het moment waarop de voorwaarden voor het opnemen van het pensioen vervuld zijn, ingediend worden. Dit betekent dat indien het lid van het operationeel kader zijn aanvraag had gedaan op 10 juli 2014, hij ten laatste op 10 juli 2015 aan de voorwaarden voor het opnemen van het pensioen kon voldoen.

Wie echter wat langer wenst te werken kan dit gerust doen en behoudt de oude voorwaarden (behalve nieuwe vernietiging door het Grondwettelijk Hof). Indien je reeds een pensioenaanvraag deed moet je die uiteraard intrekken en naderhand een nieuwe aanvraag indienen met nieuwe pensioendatum.

Deze overgangsmaatregel is toegankelijk voor plusminus 2.500 personeelsleden.

Pensioenregeling politie 60 plus

Wat zegt minister Jambon in de zevende dag m.b.t. de voorgestelde oplossing voor de pensioenproblematiek van de politie?

 • het is een tijdelijke maatregel en zeker geen eindfase
 • NAVAP vanaf 58 jaar dat binnen 2 jaar verhoogt naar 59
 • als opstap naar de grote pensioenhervorming
 • iets in hem zegt dat die leeftijd in de globale hervorming nog verder zal opgetrokken worden
 • de onzekerheid is weg (sic - de onzekerheid is nog nooit zo groot geweest)
 • regeling zware beroepen: onderscheid maken tussen zware taken en andere taken

Wie dit goedkeurt heeft de pensioenregeling politie verkocht!

pijlReportage 'de zevende dag' (Het interview start vanaf 51:55.)

Pensioenregeling om zeep...

De onderhandelingen m.b.t de pensioenproblematiek heeft ACV Politie afgesloten met een niet akkoord met opmerkingen. We geven onze leden een stand van zaken. Onze pensioenregeling werd verpand...

pijlStand van zaken pensioenproblematiek - 337 kBpdf

Diverse info

 • Een wet diverse bepalingen wordt binnenkort gestemd in de Kamer.
 • De wettelijke overgangsregeling pensioenen fel bekritiseerd door de Raad van State.
 • Optimalisatie van de Federale Politie: info over de fases voor het personeel.

pijlInfonieuws- 182 kBpdf

Nieuw pensioenvoorstel: processie van Echternach.

Het verslag aan de Koning bij het nieuw nog te onderhandelen voorstel van Koninklijk Besluit inzake het eindeloopbaanregime voor de personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie kondigt reeds het einde van dit stelsel aan terwijl het nog moet opgestart worden. 'Deze uittrederegeling zal gelden tot alle regelingen van vervroegde uittreding in de federale openbare sector, met inbegrip van dit besluit, aangepast worden in uitvoering van het Regeerakkoord en nadat besprekingen werden gevoerd in het Nationaal Pensioencomité over de zware beroepen. Het Regeerakkoord vermeldt met name : “De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor de regelingen van vervroegde uittreding in de federale openbare sector (verlof voorafgaand aan pensioen, disponibiliteit en andere) zullen gealigneerd worden op de voorwaarden voor de individuele werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT genoemd).”.'

In de Regeerverklaring is er een akkoord om de leeftijdsvoorwaarde voor SWT te verhogen naar 60 tot zelfs 62 jaar. Op basis van dit uitgangspunt onderhandelt ACV Politie woensdag niet verder.

pijlOntwerp verslag aan de Koning - 112 kBpdf

pijlOntwerp KB eindeloopbaanregime - 106 kBpdf

Manifestatie politie geannuleerd

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft beslist de manifestatie van 24 april af te lassen ingevolge een analyse van de dreiging door OCAD.

pijlFlashbericht - 275 kBpdf

Welzijn versus uiterlijk vertoon

De evolutie van de criminaliteit, de technieken, de tactieken en het beschikbare materiaal hebben de laatste jaren een belangrijke impact gehad op de uitrusting van de patrouillerende politieagent. Deze middelen bieden een belangrijke meerwaarde voor de dagelijkse veiligheid van politiemensen tijdens de uitoefening van hun job. Tijd dus om de gevolgen van het dragen van deze middelen eens grondig onder de loep te nemen.

pijlArtikel van onze militant Steven Meert - 91 kBpdf

Simulaties nieuwe percentages

Gelet de nieuwe percentages voor regeling van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering heeft ACV nieuwe simulaties gemaakt die werden gevalideerd door de overheid (met uitzondering HAU3 - 35 jaar - verschil 10 €).

pijlSimulaties - 43 kBpdf

pijlToelichting methode berekening - 102 kBpdf

Onderhandelingen pensioenproblematiek afgerond

Onder voorzitterschap van de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon werden de onderhandelingen inzake de pensioenproblematiek afgerond.

Dinsdag 17/03/2015 zullen we aangepaste teksten krijgen. Op basis van deze teksten en het standpunt van de Regering inzake de erkenning als ‘zwaar beroep’ zullen we onze achterban raadplegen.

pijlTe finaliseren aanpassingen - 98 kBpdf

Dossier pensioenen politie in Comité A

Na de goedkeuring op de Ministerraad van 6 maart laatsleden werd de overgangsmaatregel aangaande het pensioen van sommige leden van de geïntegreerde politie (voorzien in het Regeerakkoord tengevolge het besluit van het Grondwettelijk Hof van 10 juli 2014) op 12 maart onderhandeld in het Comité A.

Het besluit van het Grondwettelijk Hof n° 103/2014 van 10 juli 2014 annuleert de maatregel die toeliet om een preferentieel regime te behouden om op pensioen te gaan voor de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. Er wordt evenwel voorzien in een overgangsmaatregel die de gevolgen van de geannuleerde bepaling handhaaft voor wat enerzijds betreft de pensioenen die reeds hun aanvang genomen hadden op de datum van uitspraak van het besluit, en anderzijds voor wat betreft de pensioenaanvragen die reeds werden goedgekeurd op het moment van uitspraak van het besluit, zelfs indien het desbetreffende pensioen pas op een latere datum zal ingaan.

Het Regeerakkoord voorziet dat "de voorwaarden die momenteel van toepassing zijn met betrekking tot het pensioen gehandhaafd blijven voor het politiepersoneel dat zich in een positie bevond om pensioen aan te kunnen vragen voor de datum van het besluit". De huidige maatregel implementeert deze passage uit het Regeerakkoord. Tevens staat zij in voor het behoud van de voordelen inherent aan de preferentiële regelingen ten gunste van de leden van de Geïntegreerde Politie voor zover dat deze op ten laatste vrijdag 10 juli 2015 voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die vastgelegd werden in de wet van 30 maart 2001.

ACV Politie stelt vast dat het belangrijk is dat wordt voorzien in een wettelijke bepaling die remedieert aan de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof.

ACV Politie betreurt nochtans dat het dossier in afzonderlijke delen wordt aangepakt, hetgeen een globaal beeld van de aanpak verhindert.

ACV Politie kan enkel een akkoord verlenen met voorliggend ontwerp in de mate dat de overheid ook effectief voorziet in een regeling eindeloopbaan vanaf 58 jaar voor de voormalige officieren van de gemeentepolitie en van de gerechtelijke politie enerzijds en de inaanmerkingneming van de in het kader van de globale problematiek voorziene regeling van non-activiteit voor het recht op het pensioen anderzijds.

De onderhandelingen worden verder gevoerd in het comité voor de politiediensten (mogelijks maandag 16/3 om 19.00 uur).

Voorzitter NSPV getroffen door zonneslag

Met veel tromgeroffel en luid trompetgeschal kondigt de heer Gert Cockx van het NSPV aan dat hij een belangrijke doorbraak kan melden namens de Regering. Volgens de heer Cockx heeft de Minister van Binnenlandse Zaken tegen de NSPV delegatie toevertrouwd dat de Regering zich akkoord verklaard heeft om gans het operationeel kader bij de politie te erkennen als zwaar beroep en dat dit ingeschreven wordt in het KB dat actueel wordt onderhandeld. Ze tonen hiermee aan dat hun politiek rendeert dixit de grote voorzitter (sic) en hiermee profileert hij zich tot de grote redder en manitou die het pensioendossier van het politiepersoneel heeft opgelost en dat ze de noodzakelijke basis gelegd voor de derde stap: een nieuw en aangepast pensioenstatuut voor de politie.

Dat het NSPV met de NVA in bed ligt te rollebollen was ons reeds geruime tijd duidelijk. Doch blijkbaar zijn ze er ook weer uitgevallen.

De Minister van Binnenlandse Zaken verklaart vandaag het tegendeel in een persmededeling. De eerste lentezon speelt het NSPV blijkbaar parten waarbij de grote voorzitter getroffen werd door een zware zonneslag en last heeft van fata morgana' s.

We wensen hem dan ook een spoedig herstel toe.

pijlToelichting Voorzitter NSPV - 188 kBpdf

De onderhandelingen komen in een eindfase

Vandaag werd verder onderhandeld omtrent de pensioenproblematiek, dit onder voorzitterschap van Minister Jan Jambon. Vanuit ACV hebben we een sluitend systeem verder verdedigd waarbij iedereen gelijk wordt behandeld, zonder onderscheid van afkomst, gebaseerd op de loopbaanduur met valorisatie voor operationele diensten. De minister sluit echter de gewezen officieren van de voormalige gerechtelijke politie en gemeentepolitie verder uit van een stelsel voorafgaand aan het pensioen. Voor ons onbegrijpelijk en onaanvaardbaar!!! En dit 14 jaar na de hervorming van de politiediensten waarbij we naast elkaar dezelfde job uitoefenen.

Niettemin werd er voor het personeel enige vooruitgang geboekt. We hebben de simulaties met de vergelijkingen tussen het wachtgeld en het pensioenbedrag (soms een verlies van meer dan 10 %) voorgelegd aan de minister en na rijp beraad is hij akkoord de percentages te herzien zodat het wachtgeld zo dicht mogelijk het pensioenbedrag zal benaderen. Bovendien wenst hij de wettelijke overgangsregeling zo snel als mogelijk in werking te stellen. Het systeem van betaalde non-activiteit zal worden omgevormd tot een stelsel dat aansluit bij bestaande regelingen voorafgaand aan het pensioen (bvb. verlof voorafgaand aan het pensioen). De modaliteiten zouden niet wijzigen. Finaal is de minister bereid het operationeel kader van de geïntegreerde politie te verdedigen als 'zwaar beroep' binnen de Regering. Binnen dit kader zullen aangepaste teksten worden opgesteld die finaal zullen worden onderhandeld in de loop van volgende week. Daarna worden de onderhandelingen afgesloten.

Simulaties ACV - berekening pensioen versus wachtgeld

Op basis van de informatie verstrekt door de overheid heeft ACV Politie simulaties gemaakt van het pensioenbedrag en deze vergeleken met het wachtgeld dat je zou ontvangen bij het ingaan van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering.

Onaanvaardbaar voor ACV Politie. Wij eisen een vrijwaring op het pensioenbedrag.

pijlToelichting methode berekening - 188 kBpdf

pijlSimulaties wachtgeld versus pensioenbedrag - 219 kBpdf

Contractueel personeel nog statutair?

Het statuut van het personeel van de politiediensten voorziet in het principe van statutaire werving. De wet op de geïntegreerde politie voorziet echter een beperkt aantal uitzonderingen! Een analyse maakt duidelijk wie naar de toekomst toe overeenkomstig de wetgeving nog statutair kan worden mits een erkenning van het principe door de overheid. ACV Politie maakt er een strijdpunt van!

pijlAnalyse - 64 kBpdf

Nieuwe pensioenvoorstellen

Eind vorig jaar kwam een wetsontwerp rond wijziging van de overheidspensioenen ter discussie. We hebben toen stevig kritiek geuit en konden voorkomen dat de regering het project zomaar doorduwde. Vorige week (21 januari) voerden we actie voor het kabinet van de minister van pensioenen om de aanpak aan te klagen. Op 30 januari is er een nieuwe bespreking met de vakbonden (comité A) op basis van een aantal wijzigingen die de Minister heeft voorgesteld.

Op de website van ACV Openbare Diensten brengen wij een overzicht van deze wijzigingen.

Politiemensen doelwit van extremisme

Dat het politiepersoneel met alle middelen moet beschermd worden tegen mogelijke aanslagen door extremisten staat buiten kijf. In het kader van de gevoeligheid en vertrouwelijkheid van deze materie, zullen we zeker niet uitweiden over de maatregelen die de politieke - en politieoverheden hierin nemen of opleggen. Het is echter ook onze taak als lid van de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) om de desbetreffende risicoanalyses per korps te toetsen aan het huidige dreigingsniveau en na te gaan of alle nodige middelen beschikbaar zijn en of de procedures moeten worden bijgesteld.

Copernicusprocedure

Het Hof van Beroep te Gent heeft de vordering tot het bekomen van de Copernicuspremie afgewezen.

Een aantal procedures voor de rechtbank van Brussel en een procedure voor het Hof van Beroep te Brussel zijn nog lopende.

Pensioenen

De Minister van Binnenlandse Zaken wil tegen eind januari de zaak rond onze pensioenregeling afronden. "Ofwel met akkoord van de syndicale partners, ofwel niet", liet hij verstaan in de Kamer. Zoals je weet staat onze pensioenregeling nog steeds op losse schroeven na een arrest van het Grondwettelijk Hof. De minister hoopte oorspronkelijk tegen eind vorig jaar tot een oplossing te komen, maar liet eerder al verstaan dat hij wellicht "ook januari nog nodig" zou hebben. "We zijn nog een aantal pistes van compromis aan het aftasten, maar ik wil tegen eind deze maand de zaak afronden", bevestigde Jambon. Hij herhaalde dat hij desnoods zonder akkoord van de vakbonden een regeling zal uitwerken.

Sinds de tweede bijeenkomst van de paritaire werkgroep pensioenen op 20-11-2011 bleef het windstil, zowel bij de minister van Binnenlandse Zaken als bij de minister van Pensioenen. Geen enkele info noch vooruitzicht.

Infosessie ACV voor een job bij de politie

ACV richt een nieuwe infosessie in die zich richt op kandidaten voor de werving van aspirant-inspecteurs bij de politie.

pijlInteresse? Meer info - 721 kBpdf

Onderhandelingscomité

Het onderhandelingscomité van woensdag 26 november inzake de pensioenproblematiek is uitgesteld naar een later nog niet bepaalde datum.

Analyse ACV Politie Regeringsvoorstel Pensioenen

ACV Politie heeft in afwachting van het opstellen van een dossier door onze juridische dienst reeds een eerste analyse gemaakt van het voorstel vanwege de Regering Michel I met betrekking tot de pensioenen.

pijlAnalyse Regeringsvoorstel pensioenen Politie - 200 kBpdf

Overheid blaast bespreking pensioenen op

Vandaag kwam de paritaire werkgroep pensioenen voor een tweede keer samen. De vergadering was echter van korte duur. Het werd duidelijk dat de overheid geen mandaat heeft van de Regering voor de besprekingen van een stelsel 'en régime' specifiek voor het politiepersoneel. Ten alle prijze wenst de overheid een overgangsregeling te onderhandelen die zou gelden tot de inwerkingtreding van een regeling 'en régime'.

Na rijp beraad heeft het gemeenschappelijk front gesteld niet verder te onderhandelen zonder regeling 'en régime' en werd de bespreking afgebroken.

De overheid is bovendien nog steeds van plan een overgangsregeling uit te werken die regelrecht indruist tegen het arrest van het grondwettelijk hof door de uitgesproken discriminatie opnieuw in te voeren voor de personeelsleden die op datum van het arrest in de voorwaarden waren om hun pensioen aan te vragen (volgens de oude regeling)!

Het voorstel van ACV Politie gebaseerd op de loopbaanduur (tot op heden het enige voorstel dat transparant werd voorgesteld en verdedigd) blijft onverkort gelden als een eenvoudige en verdedigbare oplossing specifiek voor het politiepersoneel zonder ook maar iemand te discrimineren.

Het is duidelijk dat de huidige Regering het pensioendossier voor de politie niet wenst op te lossen door middel van aanvaardbare overgangsmaatregelen. Dit zal uiteraard leiden (voor zover dit nog niet het geval is) tot demotivatie, absenteïsme en zal zeker de goede werking van een politiedienst niet ten goede komen. Waar gaan we naartoe als zelfs de leidinggevenden van de politie tegen de Regeringspiste zijn?

We roepen onze leden dan ook op deel te nemen aan de respectievelijke geplande stakingsdagen (voor zover je niet bent opgevorderd):

 • provinciale stakingsacties op 24/11 in Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen
 • provinciale stakingsacties op 01/12 in Namen, Henegouwen, West- en Oost-Vlaanderen
 • provinciale stakingsacties op 08/12 in Vlaams- en Waals-Brabant en in Brussel
 • een nationale staking op 15/12

Werkgroep pensioenen

De paritaire technische werkgroep opgericht in het raam van de onderhandelingen met betrekking tot de pensioenproblematiek voor het personeel van de politiediensten is een eerste keer bijeen gekomen op vrijdag 14 november (uitgangspunten zie verslag onderhandelingscomité 12/11/2014). Het gemeenschappelijk vakbondsfront wenste een pensioenregeling en régime en een goed uitgewerkte overgangsregeling te bespreken. Geen gemakkelijke opdracht. ACV Politie kan zich totaal niet vinden in de naar voor geschoven oplossing in de Regeerverklaring. In de werkgroep groeit een consensus tot uitwerking van een oplossing gebaseerd op de loopbaanduur. ACV Politie heeft daarom een te verdedigen piste uitgewerkt teneinde het specifiek pensioenstatuut dat werd vernietigd op vraag van SYPOL en de KKOLP zo goed als mogelijk te herstellen.

pijlTe verdedigen piste door ACV Politie - 107 kBpdf

Onderhandelingscomité Pensioenen

Onder voorzitterschap van de Minister van Binnenlandse Zaken werd een eerste maal onderhandeld over de problematiek van de pensioenen politie. Teneinde het volgend onderhandelingscomité van 26 november voor te bereiden zal vanaf vrijdag gewerkt worden in een paritair samengestelde werkgroep (overheid en representatieve vakbonden).

pijlInfo onderhandelingscomité pensioenen 12/11/2014 - 79 kBpdf

Copernicus - 11 gunstige vonnissen voor ACV Politie!!!

Even ter herinnering:

In 2002 werd de zogenaamde Copernicuspremie(= dubbel vakantiegeld ingevolge de copernicushervorming) door de federale overheid toegekend aan het burgerpersoneel van de lokale en de federale politie en niet aan het operationeel kader.

Omwille van een vermeende schending van het gelijkheidsbeginsel dagvaardde ACV Openbare Diensten alle betrokken werkgevers, zowel de lokale politiezones als de federale politie(Belgische Staat), en dit voor de verschillende rechtbanken van eerste aanleg in alle betrokken gerechtelijke arrondissementen.

Tot vandaag hebben de meeste rechtbanken van eerste aanleg onze vorderingen afgewezen voor de politieambtenaren uit de lokale politiezones.

Voor 6 politiezones is het vooralsnog wachten op een uitspraak in eerste aanleg. De behandeling hiervan is voorzien voor de zitting op 09 december 2014.

Ondanks deze afwijzing werd beslist om drie vonnissen verder te betwisten in hoger beroep. Deze vonnissen werden zo bepaald dat de procedure in beroep zal worden afgehandeld voor de Hoven van Beroep te Antwerpen, Brussel en Gent. Op 27 november 2014 wordt voor het Hof van Beroep de eerste beroepsprocedure behandeld. De data van de andere procedures in beroep(Antwerpen en Gent) werden nog niet vastgelegd.

Op 25 september 2012 velde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel een gunstig vonnis voor de federale politieambtenaren. De vordering tot uitbetaling van de premie werd gegrond verklaard voor de jaren 2002 tot en met 2007 en dit voor onze leden die eisers waren in dit geding. De Belgische Staat ging hiertegen in beroep en ook deze procedure is nog hangende.

11 gunstige vonnissen

Op 14 oktober 2014 velde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel echter 11 zeer gunstige vonnissen in het raam van de procedure “Copernicuspremie” die door ACV Openbare Diensten opgestart werd.

Hierbij wordt aan de betrokken leden de copernicuspremie toegekend voor de jaren 2006, 2007 en 2008 te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelijke intresten.

De volgende politiezones werden veroordeeld:

 1. PZ Wezembeek-Oppem en Kraainem
 2. PZ K-L-M
 3. PZ Vilvoorde-Machelen
 4. PZ Kastze
 5. PZ Zaventem
 6. PZ Grimbergen
 7. PZ TARL
 8. PZ AMOW
 9. PZ Dilbeek
 10. PZ Pajottenland
 11. PZ Druivenstreek

De vraag rijst nu of de betrokken politiezones in deze uitspraak zullen berusten, dan wel overwegen om hoger beroep aan te tekenen. De kans dat hoger beroep wordt aangetekend is uiteraard groot hetgeen betekent dat de volledige procedure opnieuw gevoerd zal worden voor het Hof van Beroep te Brussel.

We houden jullie uiteraard verder op de hoogte van de ontwikkelingen in deze dossiers.

Staking politie

Voor alle duidelijkheid is er staking voor de leden van ACV Politie (voor zover je niet bent opgevorderd):

 • de deelnemende leden aan de manifestatie van 06 november 2014 te Brussel
 • onze leden die ingezet worden voor een staking in de gevangenissen op 05, 06 of 07 november 2014
 • provinciale stakingsacties op 24/11 in Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen
 • provinciale stakingsacties op 01/12 in Namen, Henegouwen, West- en Oost-Vlaanderen
 • provinciale stakingsacties op 08/12 in Vlaams- en Waals-Brabant en in Brussel
 • een nationale staking op 15/12

Buitensporig geweld in MidLim

Opnieuw buitensporig geweld tegen collega’s van de politiezone MidLim!!!!

Enkele dagen geleden eiste onze kersverse Minister van Binnenlandse Zaken een nultolerantie tegen geweld op agenten en zou geen enkele klacht in de toekomst nog geseponeerd mogen worden. De minister noemde zelfs de bestrijding van overlast en geweld op agenten een van zijn grootste uitdagingen van de komende legislatuur.

De inkt van deze intentieverklaring is nog niet droog of twee van onze collega’s uit de politiezone MidLim werden gisteren zonder enige aanleiding, tijdens het uitvoeren van een routinecontrole, het slachtoffer van zware slagen en verwondingen. Eén collega werd zelfs dermate zwaar toegetakeld dat hij actueel in een coma verblijft!

Hoe lang zal het duren vooraleer “Justitie” de daders vrijlaat? Hoe lang zal het duren vooraleer onze collega’s het werk kunnen hervatten?

Hoe lang zal het duren vooraleer “Justitie” eindelijk prioriteit zal geven aan geweld tegen agenten of is dit geweld nog steeds “inherent” aan onze functie?

Mijnheer de minister: “We kijken hoopvol uit naar de concrete maatregelen die u naar aanleiding van uw intentieverklaring zal uitwerken om dergelijk geweld voor eens en altijd “krachtdadig” aan te pakken!”

Overlijden DG DGR Federale Politie

Met diepe verslagenheid vernemen wij het onverwacht overlijden van Jean-Marie van Branteghem, directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie (DGR) van de Federale Politie. ACV Politie betuigt zijn gezin, familie, vrienden en collegae onze innigste deelneming en steun.

PZ Brussel-Hoofdstad Elsene krijgt ongelijk van de rechter

ACV verdedigt stakingsrecht

De representatieve vakorganisaties van het politiepersoneel hebben in gemeenschappelijk front een nationale stakingsaanzegging ingediend voor de periode van 8 september 2014 tot en met 05 januari 2015. Als gevolg van deze stakingsaanzegging werd er vanuit het vakbondsfront opgeroepen om te staken tijdens de Europese Top in Brussel op 23 en 24 oktober 2014.

Opvordering minimale bezetting

Het politiecollege van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene nam op 20 oktober het besluit om, ingeval van staking tijdens de Eurotop, over te gaan tot opvordering van een minimale personeelsbezetting, wat ook gebeurde.

Dit besluit werd echter, voorafgaand aan de effectieve vordering, niet overgemaakt aan de betrokken vakorganisaties, wat nochtans wettelijk voorzien is.

Ook werd er in het collegebesluit in algemene, vage termen melding gemaakt van het vorderen van "minimale effectieven" en werd de bevoegdheid tot het vorderen gedelegeerd aan derden terwijl dit wettelijk niet voorzien is.

Stakingsrecht geschonden

ACV-Openbare Diensten was van oordeel dat voormeld collegebesluit op deze punten onwettig was en dat hiermee het stakingsrecht werd geschonden.

ACV-Openbare Diensten dagvaardde daarom op 23 oktober 2014 de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene voor de rechter in kortgeding te Brussel. De vordering werd ontvankelijk en gegrond verklaard voor de eisers die werkzaam zijn in de betrokken politiezone.

De rechter verleende toestemming aan deze eisers om geen gevolg te geven aan het collegebesluit van 20 oktober 2014. Deze leden van ACV-Openbare Diensten kunnen dus een beroep doen op hun stakingsrecht.

Met deze beschikking wordt het belang van het eerbiedigen van de syndicale rechten en in het bijzonder het stakingsrecht, duidelijk onderstreept. De personeelsleden van de politiezone die eiser waren in deze zaak kunnen hun syndicale rechten blijven uitoefenen. Van de personeelsleden van de politiediensten verwachten de overheden een grote beschikbaarheid en dienen zij hiertoe hun verantwoordelijkheid op te nemen. Maar evenzeer rust er op de schouders van de overheid de verplichting om diezelfde verantwoordelijkheid op te nemen voor naleving van de regelgeving en in het bijzonder de bepalingen van het stakingsrecht.

ACV-Openbare Diensten zal waakzaam blijven dat het stakingsrecht niet verder wordt uitgehold.

Ontmoeting met de Minister van Binnenlandse Zaken

Vandaag hadden de representatieve vakbonden voor het politiepersoneel een eerste gedachtewisseling met Jan Jambon, kersvers minister van Binnenlandse Zaken. Hij benadrukte het belang van het sociaal overleg voor de komende vijf jaar en streeft naar een constructief debat. Momenteel is het pensioendossier politie (operationeel kader) prioritair.

De krachtlijnen van de Regering werden bevestigd:

 1. Politiepersoneel dat voor 10 juli z' n pensioen had kunnen aanvragen zal dat alsnog kunnen doen.
 2. Wie geboren is voor 10 juli 1961 zal vanaf 58 jaar en ten vroegste vier jaar voor het vervroegd pensioen toegang krijgen tot een eindeloopbaanregime. Hierbij voorziet men in een eindeloopbaancommissie, paritair samengesteld met de representatieve vakbonden. De financiëring in geval van bezoldigde afwezigheid in non activiteit zal geregeld worden tussen pensioenen en Binnenlandse Zaken. Deze regeling is dus enkel voor een beperkte groep en de bezoldigde afwezigheid wordt enkel voorzien indien er geen aangepaste functie voorhanden is (overgangsregeling).
 3. Voor de rest is de algemene pensioenregeling van toepassing (vervroegd pensioen vanaf 62 jaar - loopbaanvoorwaarde 40 jaar) behoudens de eventuele erkenning als zwaar beroep waarbij leeftijd en loopbaanvoorwaarden nog moeten worden vastgelegd.

Op 12 november zal omtrent de pensioenproblematiek onderhandeld worden binnen de krijtlijnen van het regeerakkoord. De ministers van binnenlandse zaken en pensioenen zijn bereid de discussie zware beroepen m.b.t. de job van politie te bespreken op het onderhandelingscomité politie mits goedkeuring van de ministerraad.

We zijn dus weinig wijzer geworden en de geplande stakingen ACV worden verder gezet. Zonder deftige overgangsregeling en vervroegde uitstapregeling zal ACV Politie nooit zijn akkoord verlenen.

Staking op Eurotop

Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept de collegae die voorzien zijn met een dienst die rechtstreeks betrekking heeft op de Eurotop op 23 en 24 oktober op om te staken.

In het laatste persbericht hebben wij aangekondigd dat wij onze acties kracht zouden bij zetten indien er geen oplossing kwam voor de pensioenen van de Politie. Ondertussen werd het regeerakkoord verspreid … welke voor het gemeenschappelijk vakbondsfront onaanvaardbaar is:

 • Door de inhoud m.b.t. de pensioenen, wat een “antwoord” zou moeten zijn op het arrest 103/2014;
 • Maar ook omwille van de teksten die spreken over nakende statutaire veranderingen.

Daarom heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront beslist om opnieuw op te roepen tot een zeer gerichte actie. Een actie die eveneens een zware symbolische impact heeft, na de manifestatie van 18/09, de algemene staking van 23/09, de boeteloze week en de boycot van de flitsmarathon van 10/10.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept alle collegae op die rechtstreeks betrokken zijn met de organisatie van de Eurotop van 23 en 24/10 (bewaking van gebouwen, ordedienst, escortes, VIP bescherming, …) om te staken op datum van 23 en/of 24/10.

Wij rekenen op een enorme deelname aan deze actie.

Maandagstakingen op komst?

Wat heeft de regering voor ons bekokstoofd? De Algemene Raad van het ACV sprak zich gisteren (14 oktober) uit over het regeerakkoord. Er werd een actieplan uitgewerkt. Als laatste oproep tot verandering komt er op donderdag 6 november in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale manifestatie.

Als het sociaal overleg niet voor verandering zorgt, volgen er maandagstakingen: provinciale stakingsacties op 24/11 (in Luik, Luxemburg, Limburg en Antwerpen), op 01/12 (in Namen, Henegouwen, West- en Oost-Vlaanderen), op 08/12 (in Vlaams- en Waals-Brabant en in Brussel) én op maandag 15/12 een nationale staking ter ondersteuning van de spoorwegen.

Wij roepen onze leden politie op massaal deel te nemen aan deze stakingen.

We hebben ook onze campagnewebsite www.watkrijgjijopjebord.be om iedereen te informeren over de gevolgen van het regeerakkoord. Klik en lees wat er op je bord ligt.

Valid HTML5 Valid CSS3!