Recent toegevoegde artikels

ACV Politie vermijdt "fysieke" vergaderingen

15/10/2020
toetsenbord

Het is duidelijk dat de corona-cijfers weer sterk de hoogte in gaan. Daarom stelt men zowel op lokaal als op federaal niveau de maatregelen weer bij om deze tweede golf van besmettingen in te dijken.

ACV Politie vermijdt "fysiek" vergaderen

Al sinds de eerste coronagolf maakt onze vakorganisatie gebruik van digitale tools om online met onze leden en militanten te communiceren. Dezelfde tools kunnen ongetwijfeld ook gebruikt worden om de vergaderingen van de lokale en federale overlegcomités vanop afstand te laten doorgaan. In heel wat politiezones en bij de federale politiediensten gebeurt dit trouwens al enige tijd.

Desondanks worden we toch nog steeds regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan fysieke vergaderingen. Op die uitnodigingen ingaan betekent telkens weer een gezondheidsrisico voor onze afgevaardigden. Daarom verzoekt ACV Politie de lokale en hogere overheden nadrukkelijk om enkel nog online vergaderingen te organiseren.

Ontwerp-KB inzake competentiepremie CALog

15/10/2020
pensioen

Het administratief en logistiek kader van de geïntegreerde politie (CALog) dat een gecertificeerde opleiding volgt en vervolgens slaagt op de proeven, kan onder meer rekenen op de competentiepremie.

Onze interne CALog-werkgroep bestudeerde al langer de opportuniteit om deze competentiepremies te laten meetellen voor de berekening van het pensioenbedrag. En die kogel is nu bijna door de kerk. Op het onderhandelingscomité van de politiediensten (OCP492) van 30/09/2020 werd het ontwerp van het koninklijk besluit (ontwerp-KB) voorgelegd aan de vakbonden. De procedure voorziet dat dit ontwerp-KB vervolgens ter goedkeuring passeert bij de Raad van State. Pas wanneer het in het Staatsblad verschijnt, is deze regeling van kracht met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2007.

Ontwerp-KB betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van bepaalde premies inzake de competentieontwikkeling toegekend aan de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de politiediensten

Aspirantenmobiliteit: eerste keuze niet langer verplicht

08/10/2020
politieschool

Tijdens het onderhandelingscomité van de politiediensten (OCP493) behandelde men een dossier met betrekking tot de aspirantenmobiliteit. De vakbonden hekelden het feit dat onze aspiranten verplicht worden om een eerste voorkeur van toekomstige plaats van tewerkstelling aan te geven. Die eerste keuze wordt beschouwd als een vrijwillige aanwijzing en impliceert dan ook een aanwezigheidstermijn van 5 jaar in de gekozen politiezone of federale politiedienst.

Na het debat gaf de overheid aan dat men besliste om de aspiranten voor deze en de volgende aspirantenmobiliteiten niet langer te verplichten om een eerste keuze in te vullen.

Pensioendossier Zware Beroepen van tafel geveegd

07/10/2020
gepensioneerden

Pensioendossier 'Zware Beroepen' terug naar af.

"In het nieuwe regeerakkoord is er geen sprake meer van een gunstige pensioenregeling voor de zware beroepen". Volgens een artikel in De Morgen zou de reden hiervan terug te vinden zijn in de vrees van de liberalen en de N-VA dat de kostprijs om een dergelijke gunstigere regeling te zeer zou oplopen.

Dat dit dossier van tafel geveegd wordt, is een zoveelste slag in het gezicht van de politiemensen. Het is vanzelfsprekend dat ACV Politie een gunstigere pensioenregeling voor het politiepersoneel blijft verdedigen. We volgen dit dossier dan ook met argusogen.

Federaal regeerakkoord

03/10/2020
federaal regeerakkoord

Jaarlijkse aanwerving van minstens 1600 politieagenten, bijzondere aandacht voor de functie van wijkinspecteur, bestrijding van geweld tegen politiemensen, ...

Witte rook! Ons land heeft eindelijk een federale regering, en die zette met een gloednieuw regeerakkoord meteen de toon voor de komende jaren. Uiteraard zijn er nog maar weinig concrete invullingen bekend, maar toch zet ACV Openbare Diensten graag al eens op een rijtje wat we de komende jaren kunnen verwachten.

Lees verder op de website van ACV Openbare Diensten!

Persmededeling n.a.v. het overlijden van Jozef Chovanec

26/08/2020

ACV Politie neemt met verbijstering kennis van de evolutie in het dossier van het overlijden van Jozef Chovanec. Wij behouden het volste vertrouwen in de gerechtelijke overheden die het onderzoek rond het overlijden voeren en we hopen dat de tuchtoverheden hun opdracht ten gronde en integer uitvoeren.

"Perceptie blijkt belangrijker dan de waarheid"

Na de eerdere uitspraken van enkele politici in de media en op twitter zijn we geshockt om vast te stellen dat perceptie belangrijker is dan waarheid. "Het uitblijven van een reactie vanuit het niveau Binnenlandse Zaken onmiddellijk na de feiten (of na het kennis krijgen ervan), maakt dat de ganse politie nu het slachtoffer is geworden van tal van aantijgingen zoals het uitwerken van doofpotoperaties, het beschermen van een extreem-rechtse subcultuur en andere valse beschuldigingen.", reageert Joery Dehaes, secretaris ACV Politie. "Had men onmiddellijk opgetreden, dan had dit dossier binnen de juiste proporties kunnen blijven." ACV politie steunt de oproep om verdere hoorzittingen te organiseren om dit aspect van het onderzoek verder uit te klaren.

"Het ganse politiekorps verdient een grondig onderzoek van de verwerking van de informatie op het hoogste niveau"

"Of dit uitblijven van een reactie van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken het gevolg is van onkunde, het bewust achterhouden van informatie of zelfs het liegen over het verkrijgen ervan, maakt weinig verschil uit. De schade voor de politie in het algemeen hierdoor is immens." verduidelijkt Joery Dehaes. "Ons inziens verdient het ganse politiekorps een grondig onderzoek van de verwerking van de informatie op het hoogste niveau".

"Waar blijven onze centen?"

17/08/2020
geld

"Aangepaste 'corona'-regeling van de vergoeding voor de woon-werkverplaatsingen" was drie maanden geleden de titel van een artikel op onze website. Deze aanpassingen dienden te gebeuren naar aanleiding van het tijdelijk verminderd aanbod van het openbaar vervoer en omdat werd aangeraden om de voorkeur te geven aan het persoonlijk voertuig om zich naar en van het werk te begeven. Omdat men van oordeel was dat het SSGPI hierdoor dreigde geconfronteerd te worden met een enorme stijging van de werklast, zou men 'zo snel mogelijk' aan een automatisatie van de procedure werken.

Maar toen werd het stil ...

ACV Politie vroeg meermaals naar een stand van zaken over dit dossier. In een laatste reactie van de overheid verklaarde deze dat het SSGPI klaar zou zijn om uit te betalen, maar dat men wacht op een 'bijkomend advies' van de Minister van Binnenlandse Zaken. Dat bewuste advies werd op 18/07/2020 verwacht.

Indien hoger vernoemd advies negatief mocht blijken, dan zullen we het daar zeker niet bij laten. Belofte maakt schuld, overheid!

ACV Politie vraagt harde aanpak amokmakers, maar pleit voor realistische oplossingen

11/08/2020
101

"onze oproep is duidelijk: pak de amokmakers streng aan!"

Het gedrag van bepaalde jongeren aan onze kust het afgelopen weekend is ongehoord en vraagt een onmiddellijke reactie van de overheid. Dat men snel is met veralgemeningen en stereotypes op te voeren is misschien een begrijpelijke reactie, maar doet ons nog verder van een oplossing wegdrijven.

Onze secretaris Joery Dehaes verduidelijkt: "Er is een probleem met bepaalde jongeren die menen dat ze amok mogen maken en het publieke terrein op agressieve manier inpalmen. De enige juiste reactie hierop is een kordaat politieoptreden en een strenge vervolging door justitie."

ACV Politie ziet wel twee voorwaarden tot slagen. De eerste is voldoende politiecapaciteit; het tekort aan politiemensen is een probleem dat wij al jaren aankaarten en wat nu steeds meer en meer zichtbaar wordt. Een tweede voorwaarde is een wijziging in het vervolgingsbeleid. Een opportuniteitssepot van meer dan 30% bij feiten van geweld tegen politieambtenaren is gewoon onaanvaardbaar.

Beide voorwaarden hebben we meermaals aangekaart, zoals onlangs nog in de Commissie Binnenlandse Zaken. Nu maar hopen dat onze politici er echt iets aan doen.

"Een individuele aanpak van de amokmakers is dus nodig. Of ze nu uit Brussel, Antwerpen, Hasselt of Kortenaken komen, maakt niets uit." aldus Joery Dehaes. "Een algemeen toegangsverbod voor dagtoeristen of jongeren uit bijvoorbeeld Brussel is schieten met een kanon op een mug. Het werkt contraproductief en stigmatiseert grote groepen die niets met de amokmakers te maken hebben." Bovendien is ACV Politie niet te vinden voor onrealistische voorstellen. "De oproep om 'registratiefiches voor kustbezoekers' of 'een festivalaanpak voor de ganse kust' hebben ons inziens gewoon geen enkele kans op slagen wegens onmogelijk te controleren of te handhaven en dienen dus enkel een populistisch doel, wat ook kan gezegd worden van het moedwillig stigmatiseren van bepaalde groepen." besluit Joery Dehaes.

Onze oproep is duidelijk: pak de amokmakers streng aan!

De Crem:"CALog-personeel in flitswagen is juridisch geen probleem"

30/07/2020
verkeersbord 70 km

Sinds 1 februari 2017 kunnen bepaalde leden van het CALog-personeel werkzaam bij de federale en lokale politie zelf vaststellingen verrichten die gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen die door bemande of onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd. In een aantal korpsen rees dan ook de vraag of er juridische bezwaren bestaan om het CALog-personeel in te zetten voor de uitvoering van flitscontroles op het terrein.

"Het bemannen van flitstoestellen door CALog-personeel houdt inzake loutere bewijswaarde van de vaststellingen geen juridisch probleem in", zo luidt het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem in de Kamer. Artikel 3 van de wegcode bepaalt welke personen bevoegd zijn "om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen reglementen". Volgens dit artikel is het personeel van het administratieve en logistieke kader van de federale en lokale politie bevoegd "voor wat de vaststellingen die gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen die door bemande of onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, betreft".

Volgens verkeersveiligheidsinstituut Vias zouden 300 à 350 politieagenten zich kunnen richten op andere politionele taken, mochten alle politiezones in dit land dezelfde werkwijze hanteren als de politiezone MeWi (Mechelen/Willebroek). Daar schakelt men al enkele maanden CALog-personeel in voor mobiele flitscontroles.

ACV Politie verzet zich niet tegen deze regelgeving, maar wenst op ieder basisoverlegcomité de risicoanalyse te bespreken. Het aantal incidenten waarbij het personeelslid in de flitswagen met verbale en/of fysieke agressie te maken krijgt, is eerder beperkt maar niet onbestaande. Daarom dienen er een aantal praktische punten in de risicoanalyse vervat te worden, zoals een opleiding over de werking van de boordradio, incl. de procedure om zich aan te melden en de garantie dat in geval van nood er zo snel mogelijk een politiepatrouille ter hulp kan schieten.

Bron: Bladzijde 225 van de schriftelijke vragen en antwoorden QRVA 55 015 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Subsidies ter ondersteuning van de eindeloopbaanregeling van de lokale politie

28/07/2020
geld

Tijdens de ministerraad van 24/07/2020 werd het ontwerp-K.B. goedgekeurd over de toekenningsvoorwaarden van subsidies ter ondersteuning van de eindeloopbaanregeling voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor 2020.

Het project voorziet voor 2020 in de toekenning van financiële overheidssteun, in de vorm van subsidies, aan de politiezones, zodat ze de meerkosten en budgettaire lasten kunnen dragen die voortvloeien uit de verlenging van de loopbaan van sommige personeelsleden.

De wet van 17/02/2020 heeft de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de leden van de lokale politie voor het jaar 2020 immers verlengd. Deze wet bepaalt dat een eventuele meerkost ten opzichte van het bedrag van 46.125.000 euro in 2020 ten laste wordt genomen door de federale politie. Daarvoor werden de kredieten voor de federale politie verhoogd met 51.358.000 euro, volgens de ramingen.

Bron: news.belgium.be

Je aansluiten bij een vakbond? Lees dan zeker eens onze digitale brochure!

14/07/2020
digitale brochure lidmaatschap

Onze redactie ontwikkelde een digitale versie van de brochure "Word lid van ACV Politie".

We richten ons in deze brochure specifiek naar alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, dus zowel naar het operationeel personeel als naar het CALog (burgerpersoneel bij de politie).

Door middel van tal van argumenten trachten we onze collega's te overhalen om zich te syndikeren en uiteraard leggen daarbij ook uit waarom hun voorkeur zeker moet uitgaan naar ACV Politie.

Meer weten? Klik dan op deze link die je naar onze webpagina 'Word lid!' brengt.

Hoorzitting in de Kamer over geweld tegen politiemensen

10/07/2020
hoorzitting in de Kamer

Vakbondssecretarissen Joery Dehaes (ACV Politie) en Ilse Heylen (ACV Bijzondere Korpsen) lichtten tijdens een hoorzitting in de Kamer van volksvertegenwoordigers het standpunt van het ACV toe inzake het geweld tegen politiemensen en bij uitbreiding tegen alle hulpverleners.

In zijn betoog legde Joery de aandacht op een aantal belangrijke pijlers, zijnde:

 • het bekomen van de correcte cijfergegevens desbetreffende (weten is meten);
 • de nood aan effectieve vervolging van gewelddaden tegen politiemensen;
 • versterken van de operationele inzet (capaciteit, middelen, opleiding en training);
 • verbeteren van de juridische bescherming in het kader van de operationele inzet.

Meer weten? Via deze link vind je de integrale tekst die Joery hanteerde.

ACV Politie zet de poets- en klusjesdiensten in de bloemetjes

09/07/2020
merci

Al sedert het begin van de coronacrisis draaien de onderhoudsdiensten binnen de politiediensten op volle toeren. Zo moet het poetspersoneel tijdens hun reguliere onderhoudstaken continu aandacht schenken aan de veiligheidsmaatregelen om de kans op besmetting met het virus zo minimaal mogelijk te houden, wat op zich al belastend en stresserend is. Daarnaast dienen ze heel wat bijkomende opdrachten uitvoeren, zoals het veelvuldig ontsmetten van het meubilair in de publieke ruimten, het sanitair en de ontvangstbalies. Ook aan de klusjesdiensten worden extra taken toegewezen, zoals het plaatsen van veiligheidsschermen, het ontsmetten van de uitrustingsstukken en dienstvoertuigen, e.d.

ACV Politie bedankt al het personeel van de poets- en klusjesdiensten van de geïntegreerde politie. Dankzij hun extra inzet tijdens de coronacrisis kunnen onze politiemensen heel wat veiliger werken.

Fietsvergoeding ook voor gebruikers van speedpedelecs

01/07/2020
speedpedelec

Vandaag verscheen de nota SSGPI-RIO-2020/Quar-64 betreffende "Het gebruik van een snelle elektrische fiets (speed pedelec) voor het woon-werkverkeer - Fietsvergoeding".

Hierover vloeide al heel wat inkt. In 2017 werd mogelijk gemaakt om de fietsvergoeding uit te keren voor gebruikers van deze snelle elektrische fietsen. Toch werd dit geen veralgemeend recht op de fietsvergoeding met speedpedelecs. Zo sloten verschillende koninklijke besluiten die de vergoedingen voor federale ambtenaren regelen, de speedpedelec expliciet uit van een fietsvergoeding. Middels een aantal ingediende voorstellen van resolutie, zoals DOC54-3415/001 en DOC55-0685/001, en enkele wetsvoorstellen, waaronder DOC55-0332/001 en DOC55-0912/001 beoogde men dit voordeel ook voor de ambtenaren te realiseren. In de week van 21/05/2020 verscheen in de Gentenaar dat de bevoegde Kamercommissie het wetsvoorstel zou goedkeuren.

Eindelijk licht aan het einde van de fietstunnel

Op 01/07/2020 verscheen de Wet van 09/06/2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13/07/2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met het oog op het vergoeden van het gebruik van speedpedelecs in het Staatsblad.

De nota SSGPI-RIO-2020/Quar-64 kan je hier inkijken.

"Respect voor iedereen, ook voor onze politiemensen!"

11/06/2020
politieman

Voor ACV Politie staat de mens centraal: ieder individu verdient respect voor zijn of haar waardigheid en welzijn. Ongehoord en buitensporig geweld en racisme passen niet in ons mensbeeld. En dat je in de uitvoering van je politiejob gewond raakt is dus niet normaal.

Daarom kaart ACV Politie sinds 2008 het geweld tegen onze politiemensen aan. Politiemensen ageren vaak in moeilijke omstandigheden. De hoge prijs die Amoury, Lucile, Soraya, Kitty en anderen hiervoor betaalden, doet ons hier dagelijks aan herinneren. Desondanks blijven onze mensen zich elke dag en nacht inzetten voor onze samenleving. Reden te meer voor ons om als vakbond te blijven inzetten voor hun welzijn.

Ook de agressie tegen de politie op de laatste manifestaties raken ons. De veralgemening van wat er zich in de Verenigde Staten voordoet, raakt kant noch wal. Uiteraard is ongehoord en buitensporig geweld of racisme door politiemensen te veroordelen. Maar de toestand in België op één voet zetten met de toestanden in het buitenland, geeft blijk van een enorme kortzichtigheid of gaat uit van kwade bedoelingen. Elke politiemedewerker zal kunnen bevestigen dat ieder gebruik van dwang of geweld zal getoetst worden aan de voorwaarden die zijn opgesomd in de Wet op het Politieambt. En dat hoort ook zo. Elke klacht tegen de politie zal onderwerp uitmaken van intern of extern onderzoek.
Wil dat zeggen dat er geen fouten gemaakt worden? Uiteraard niet, maar wees gerust, sancties worden uitgesproken tegen politiemensen die zich niet aan de regels houden. En als dit beter moet, dan willen we graag in dialoog gaan.

"De dagelijkse inspanningen die onze collega's leveren, vaak in moeilijke omstandigheden door de coronacrisis en in de nasleep van de aanslagen, is men blijkbaar alweer vergeten."

We betreuren dan ook de beschuldiging dat onze politiemensen structureel en systematisch overgaan tot het plegen van onrechtmatig geweld en zich door racisme laten leiden. De polarisering die dit met zich meebrengt, fnuikt elke nuance en komt een mogelijke oplossing niet ten goede. De dagelijkse inspanningen van onze collega's, vaak in moeilijke omstandigheden tijdens de coronacrisis, maar ook na de aanslagen zijn hiermee blijkbaar alweer vergeten. We begrijpen dan ook dat politiemensen kwaad maken en sommigen roepen om actie.

Zowel het geweld als de beschuldigingen moeten stoppen! In de plaats daarvan willen we respect voor iedereen, ook voor politiemensen.

Testperiode van de taser wordt verlengd

11/06/2020
taser

De testperiode voor het stroomstootwapen is verlengd tot het einde van dit jaar, lezen we op vrtNWS. De verlenging zou te wijten zijn aan het uitblijven van een volwaardige regering.

ACV Politie stelde zich eerder al vragen rond dit dossier. Zo zijn we er onder meer op tegen dat de verantwoordelijkheid rond het inzetten van dit wapen naar de eindgebruiker geschoven wordt.

Weet dat de fabrikant een aantal beperkingen oplegt die door de politieman of -vrouw op het terrein niet onmiddellijk in te schatten zijn. Zo mag de taser bijvoorbeeld niet ingezet worden op hartpatiënten, zwangere vrouwen en personen die bepaalde medicatie nemen.

Lees verder op vrtNWS.

Vrijdag, 19 juni 2020: Dag van de Schooonmaak!

11/06/2020

Op vrijdag, 19 juni 2020 gaat de Dag van de Schoonmaak door.

We steunen vanuit ACV Politie dit initiatief voor een volle 200 procent, want het is dankzij de poetsploegen dat al het politiepersoneel op een hygiënische en corona-veilige manier kan werken.

Een hele dikke merci, dames en heren van de poetsdiensten!
Dag van de schoonmaak

Hoe je jouw poetspersoneel eens extra in de bloemetjes kan zetten?

 • Zet hem of haar eens letterlijk in de bloemetjes
 • Maak een foto of filmpje en deel het met de hashtag #DagvandeSchoonmaak
 • Deel een leuk complimentje via www.facebook.com/ACVdagvdschoonmaak
 • Hang op 19 juni 2020 een dweil of schoonmaakdoek aan je voordeur of aan het raam
 • En vooral: toon respect voor hun werk! Dat kan door hen iedere keer te bedanken wanneer ze jouw kantoorruimte, de politiecombi, de toiletruimten, de keuken, de douches, ... weer eens stevig onder handen hebben genomen.

ACV Politie dient stakingsaanzegging in

08/06/2020
DAB

Vandaag diende ACV Politie een stakingsaanzegging in specifiek voor de diensten Hoven en Rechtbanken - Overbrenging van gevangenen - van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (DAB H&R Arro Antw.).

We deden dit omwille van het niet naleven van de statutaire bepalingen omtrent de bereikbaarheid en de terugroepbaarheid. Eerder drongen we hier zelf al op aan en nadien nogmaals na tussenkomst van DGR, de eigen hiërarchie van deze dienst.

Tevens negeerde de leiding van DAB H&R Arro Antw. het syndicaal overleg door wijzigingen door te voeren op vlak van arbeidstijdorganisatie en verlofregeling zonder voorafgaandelijk overleg met de betrokken vakorganisaties.

De stakingsaanzegging loopt van 20/06/2020 om 0 u. tot 30/06/2020 om 24 u..

'Donkere wolken' na manifestatie tegen racisme

08/06/2020
betoging

Na afloop van de manifestatie tegen racisme op het Brusselse Poelaerplein trokken een honderdtal relschoppers naar de Matongéwijk om brand te stichten, winkels te plunderen, auto's te beschadigen en een kat-en-muisspel te 'spelen' met de ordediensten.

We citeren Joery Dehaes, vakbondssecretaris van ACV Politie, die vlak na afloop via sociale media zijn ongenoegen hierover liet blijken.

"Weeral het geweld enkel om het geweld. Relschoppers die elke kans grijpen om zinloos geweld te plegen en plunderingen uit te voeren horen niet thuis op straat. Dit heeft niets meer te maken met manifesteren, maar is ontoelaatbaar gedrag. Nu maar hopen dat het gerecht dit ook inziet. Bovendien had deze manifestatie zelfs niet mogen plaatsvinden. Totaal geen respect voor de inspanningen van zovelen om het coronavirus te bestrijden. En je dan als bestuurlijke overheid verschuilen achter het feit dat je geen formele toestemming hebt gegeven is flauwekul wanneer je daarna communiceert dat je de manifestatie zal 'tolereren'. Arm Brussel. Respect voor de politiemensen die daar in de vuurlinie stonden. Veel sterkte voor onze gewonde collega's."

De kogel is door de kerk: erkenning COVID-19 als beroepsziekte voor politiepersoneel

07/06/2020
coronavirus

"Erkenning van Covid-19 als beroepsziekte uitgebreid naar cruciale sectoren" kopte vandaag Het Laatste Nieuws.

Al sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus ijvert ACV Politie om een eventuele besmetting ook voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie te laten erkennen als beroepsziekte. Dat nu de kogel blijkbaar dan toch door de kerk is, kunnen we alleen maar toejuichen.

Het artikel van HLN vind je via deze link.

Politie organiseert zelf contacttracing na gevallen van coronabesmetting

25/05/2020

"Drie inspecteurs van de lokale politie in Brugge zijn besmet geraakt met het coronavirus. De politie zoekt zelf uit met wie de agenten contact hadden", kopt de Standaard.

Vakbondssecretaris Joery Dehaes van ACV Politie reageerde hierover op social media dat ACV Politie absoluut vragende partij is dat men de politiemensen test en dit zeker na verdachte contacten.

40 procent van de besmette personen kent een asymptomatisch verloop van de ziekte, maar zij kunnen wel degelijk het virus overdragen. De besmette personen die wél ziek worden, zijn de dagen voor de symptomen zichtbaar worden het meest besmettelijk. Dat is de reden waarom we ons zeker niet mogen beperken tot het testen van de personeelsleden die ziek worden. Enkel op die manier kunnen we er zeker van zijn dat onze mensen niet door hun eigen collega's besmet worden.

ACV Politie vroeg al weken geleden aan de overheid om het politiepersoneel systematisch te testen. Er was toen zelfs een capaciteit beschikbaar via o.a. het Rode Kruis. Heel die tijd al houdt de overheid ons aan het lijntje. "Er wordt gewerkt aan een strategie rond het testen", klinkt het telkens weer. "Hopeloos achter de feiten aanhollen, ja! Moest het niet over de gezondheid van de collega's gaan, zou ik eens goed lachen. Nu is wenen en vloeken meer op z'n plaats.", reageert onze vakbondssecretaris.

Het artikel van De Standaard vind je via deze link.

Dossier fietsvergoeding: binnenkort ook voor speedpedelecs?

21/05/2020
speedpedelec

Komt er licht aan het einde van de fietstunnel? Samen met heel wat collega's die dagelijks met een speedpedelec de woon-werkverplaatsing afleggen, hopen we voorzichtig dat dit dossier nu eindelijk een positieve afloop krijgt.

Al heel wat inkt over dit dossier gevloeid

Met de wet van 22/10/2017 werd mogelijk gemaakt om de fietsvergoeding uit te keren voor gebruikers van deze snelle elektrische fietsen. Toch werd dit geen veralgemeend recht op de fietsvergoeding met speedpedelecs. Zo sluiten verschillende koninklijke besluiten die de vergoedingen voor federale ambtenaren regelen, de speedpedelec expliciet uit van een fietsvergoeding.

Middels een aantal ingediende voorstellen van resolutie, zoals DOC54-3415/001 en DOC55-0685/001, en enkele wetsvoorstellen, waaronder DOC55-0332/001 en DOC55-0912/001 beoogt men dit voordeel ook voor de ambtenaren te realiseren. Er is dus inderdaad al heel wat inkt over dit dossier gevloeid.

In de Gentenaar lazen we deze week dat de bevoegde Kamercommissie recent het wetsvoorstel goedkeurde. Zit dit dossier in een stroomversnelling en schijnt er nu eindelijk wat meer licht aan het einde van de fietstunnel? Dat zal nog moeten blijken.

'BOC200 is een schijnvertoning'

14/05/2020

Eén van onze kerntaken is het verstrekken van adviezen in het belang van het welzijn en de veiligheid van het politiepersoneel. Dit dient te gebeuren tijdens de door de wet voorziene overleg- en onderhandelingsmomenten met de betrokken overheden.

De GPI 80, de Ministeriële Omzendbrief betreffende de vakbondsrelaties binnen de geïntegreerde politie en binnen de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie, bepaalt in artikel 10.1 dat de betrekkingen tussen de vakbonden en de overheden harmonieus dienen te verlopen. Wanneer dan blijkt dat de DirCo (Directeur-Coördinatie) van de Federale Politie Antwerpen het overleg zodanig naar eigen hand zet, dat de syndicaten buitenspel worden gezet bij het bepalen van de exit-strategie voor het CSD (gedeconcentreerde coördinatie- en steundirectie) Antwerpen, is voor ons de maat vol.

Alle basisregels over constructief en harmonieus overleg worden klaarblijkelijk genegeerd door de overheid. Informele besprekingen worden plots formeel wanneer het de overheid uitkomt; onderrichtingen worden verspreid zonder enig overleg; documentatie wordt niet voorafgaandelijk overgemaakt, maar de vakbonden moeten er wel advies over geven; ...

Het huishoudelijk reglement van het BOC200 (Basisoverlegcomité van de Federale Politie Antwerpen) lijkt dan ook enkel van toepassing om de vakbonden beperkingen op te leggen en wordt niet gevolgd door de overheid. Op die manier wordt het BOC200 een schijnvertoning en wordt het de vakbonden onmogelijk gemaakt om een degelijk advies te geven in het belang van het welzijn en veiligheid van het politiepersoneel.

Ook het BCP (business continuity plan), waarin men bepaalt op welke wijze de medewerkers op kantoor en op het terrein tijdens de coronacrisis hun job op een veilige manier moeten uitvoeren, werd vooraf nooit voorgelegd aan de syndicale afgevaardigden. Zo worden zij ook in hun rol van evenwaardige partners binnen het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) buitenspel gezet.

KB corona-ouderschapsverlof

14/05/2020
moeder met kind

De loopbaanonderbreking voor 'corona-ouderschapsverlof' is in de pers al uitvoerig aan bod gekomen. Het is daarom ook evident dat de personeelsleden die in aanmerking zouden komen voor deze uitzonderlijke maatregel, met ongeduld zaten te wachten op meer duidelijkheid hierover.

In een eerdere communicatie via nieuwsbrieven en per mail aan onze leden konden we hierover enkel berichten onder voorbehoud, aangezien het Koninklijk Besluit nog niet in het Staatsblad was verschenen.

Vandaag werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd. Klik hier om het in te kijken!

Aangepaste 'corona'-regeling van de vergoeding voor de woon-werkverplaatsingen

12/05/2020
2 pk-tje

Omwille van het tijdelijk verminderd aanbod van het openbaar vervoer en omdat wordt aangeraden om tijdens de corona-crisis de voorkeur te geven aan het persoonlijk voertuig om zich naar het werk te begeven, werden de richtlijnen met betrekking tot de tussenkomst voor woon-werkverkeer aangepast.

Naar aanleiding van deze beslissing dreigt het SSGPI nu geconfronteerd te worden met een enorme werklaststijging. Daarom werkt men zo snel mogelijk aan een automatisatie van de procedure. Het SSGPI maakt zich sterk dat ze in staat zullen zijn om ten laatste één maand nadat de desbetreffende formulieren (L/F080 en L/F081) werden overgemaakt, over te gaan tot betaling. In afwachting tot deze automatisatie zullen er geen nieuwe formulieren L/F80 en L/F81 meer worden verwerkt.

ACV Politie verbolgen over vrijspraak in dossier Meulenberg

01/05/2020
Meulenberg

ACV Politie roept de overheid op om haar belofte na te komen!

Vol verbijstering, ongenoegen en vooral met groot ongeloof namen we gisteren kennis van de vrijspraak uitgesproken door het Hof van Beroep in Antwerpen tegen de verdachten naar aanleiding van de zware rellen in de wijk Meulenberg (Houthalen-Helchteren) eind 2013. Het is een uitspraak dewelke zeer zwaar aankomt bij de slachtoffers na een jarenlange strijd naar gerechtigheid.

Ieder geloof en vertrouwen in een rechtstaat wordt hierdoor onherroepelijk tenietgedaan. Dezelfde rechtstaat die wij dagdagelijks dienen en waarvoor we onze fysieke integriteit op spel zetten om anderen te beschermen.

ACV Politie roept de overheid op haar belofte na te komen en de slachtoffers van deze gewelddaden al de nodige steun te verlenen.

Het artikel "Stenengooiers Meulenberg in beroep vrijgesproken voor verwonden agent tijdens rellen" vind je op de website van het Belang van Limburg: www.hbvl.be.

Uitbetaling van het vakantiegeld voorzien op 14/05/2020

23/04/2020
vakantiegeld

Het SSGPI (Secretariaat van de Geïntegreerde Politie) publiceerde vandaag twee nota's over het vakantiegeld dat volgende maand zal worden uitbetaald. Eén van deze nota's bevat een aantal vaak gestelde vragen en antwoorden die wat meer duidelijkheid kunnen scheppen over de berekeningswijze.

De nota's vind je op de website van het SSGPI: www.ssgpi.be.

Deelnemen aan een selectiegesprek via 'Teams'? Wij geven je alvast wat tips!

15/04/2020
interview

Neem je in het kader van de mobiliteit deel aan selectiegesprekken tijdens deze corona-crisis? Dan is de kans reëel dat de politiezone je vraagt om van thuis uit via de app 'Teams' aan het interview deel te nemen. Ongetwijfeld zorgt dit bij de kandidaten voor bijkomende stress, vooral voor diegenen die nog nooit met Teams werkten. Om de drempel wat te verlagen, geven we je hier alvast wat tips.

Wat is 'Teams'? Teams is een op chat-gebaseerd communicatieplatform van Microsoft Office 365. Heb je zelf geen Office 365? Niet erg, je wordt voor je interview uitgenodigd en je kan dan ook deelnemen aan het gesprek zonder dat je zelf over Office 365 hoeft te beschikken.

Heb ik een webcam en microfoon nodig? Heb je geen webcam of microfoon voor je P.C., dan raden we je aan om de Teams-app op je smartphone of tablet te installeren. Die app vind je via de Google Play Store voor Android-toestellen en via de Apple App Store voor iOS.

Hoe log ik in? De korpschef of HR-verantwoordelijke zal je uitnodigen via mail. Wil je Teams op je smartphone of tablet openen, dan open je best daar de mail op en volg je de verdere stappen.

Waar moet ik nog op letten? Zorg dat je je selectiegesprek in alle rust en stilte kan doen. Verwittig je huisgenoten dat ze je niet mogen komen storen. Let ook wat op de achtergrond: vermijd dat opvallende storende elementen (posters, kleurrijke gordijnen, ...) mee in beeld komen. En tot slot, het gaat om een selectiegesprek. Zorg dus dat je verzorgd voor de lens zit.

Eerst eens testen? Ben je lid van ACV Politie en moet je binnenkort via Teams deelnemen aan selectieproeven? Dan kan je ons dat laten weten via ons contactformulier. We doen het nodige om je hierin te begeleiden.

Bevorderingsmogelijkheid voor CALog-personeelsleden

14/04/2020
calog

Elk jaar organiseert de politie vergelijkende examens om statutaire burgerpersoneelsleden te laten bevorderen naar een hoger niveau. Dit gebeurt met een brevet van slagen in de bevorderingsexamens waarmee je via de interne mobiliteit kan solliciteren voor hogere niveaus.

Schrijf je tijdig in!
Zowel voor de bevorderingsexamens van C en B naar A, als die van C naar B en D naar C is de uiterste inschrijvingsdatum 14/05/2020.

De linken naar de uitnodigingen, inschrijvingsformulieren en te kennen leerstof vind je op JobPol.

Heb je niet het vereiste diploma? Doe dan eerst de niveauproef!
Ben je niet in het bezit van het vereiste diploma om deel te nemen aan de bevorderingsexamens? Dan kan je deelnemen aan de niveauproef. Slagen voor deze proef geeft je toegang tot de bevorderingsexamens.

Alvast veel succes!

Bevorderingsmogelijkheid voor agenten van politie

14/04/2020
recrutering

De dienst Rekrutering en Selectie organiseert selectieproeven om inspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van het kader van agenten naar basiskader) aan te werven.

Deze selectie in het kader van bevordering naar het basiskader is niet meer georganiseerd onder de vorm van een vergelijkend examen. Alle door de deliberatiecommissie geschikt bevonden kandidaten ontvangen een brevet voor overgang naar het basiskader. Alle agenten van politie met een brevet voor overgang naar het basiskader worden tot de basisopleiding van het basiskader toegelaten.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich inschrijven tot 08/05/2020.

Meer info? Hieronder vind je de linken naar de uitnodiging, het inschrijvingsformulier en de te kennen leerstof.

We wensen onze collega's alvast veel succes!

Stakingsaanzegging federale politie tijdelijk opgeschort

03/04/2020
coronavirus

De stakingsaanzegging die ACV Politie samen met het VSOA en het NSPV voor de federale politie indiende, werd vandaag tijdelijk opgeschort. In een eerder artikel op onze website verduidelijkten we onze motivatie voor deze stakingsaanzegging.

Eén van de hekele punten die we met onze aanzegging in de kijker zetten, is het gebrek aan preventiemiddelen voor onze mensen op het terrein. Daarnaast vroegen we ook om een overkoepelende risico-analyse, die ons in staat stelt om de maatregelen die daarin bepaald worden, te voorzien in alle mogelijke opdrachten waarmee het politiepersoneel te maken krijgt. De door de overheid voorgestelde risico-analyse voldoet absoluut niet aan onze verwachtingen. We eisen dat men terug in de pen kruipt en deze alsnog bijstuurt.

Volgende week zitten we weer samen met de overheid. We zullen dinsdag beslissen of we de stakingsaanzegging al dan niet laten activeren.

Tip: lees het artikel op de website van HLN.be.

Termijn voor het indienen van de aanvraag van de syndicale premie met één maand verlengd

02/04/2020

Vandaag vernamen we dat de uiterste datum voor het indienen van de aanvragen voor de syndicale premie voor het werkjaar 2019 werd verschoven naar 31/07/2020.

Was je in 2019 aangesloten bij een vakbond, dan kreeg je waarschijnlijk al je aanvraagformulier in je bus. Door de coronaproblematiek is het echter mogelijk dat de verdeling van de formulieren wat achterstand opliep. Het kan dus zijn dat je jouw aanvraagformulier nog niet ontvangen hebt.

Mocht je medio april 2020 nog steeds geen formulier in je brievenbus gevonden hebben, neem dan contact op met de personeelsdienst van je zone of federale politiedienst.

GPI94 over de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van COVID-19

01/04/2020
coronavirus

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad de Ministeriële Omzendbrief GPI94 betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19.

Je kan deze omzendbrief via deze link inkijken.

ACV Politie, NSPV en het VSOA verspreiden een syndicale mededeling in gemeenschappelijk front

31/03/2020
coronavirus

ACV Politie, het NSPV en het VSOA dienen een stakingsaanzegging in.

Op 31/03/2020 werd er een bijzondere vergadering van het Hoog Overlegcomité (HOC) gehouden met als enig agendapunt de presentatie van Dr. Pardon van de RISK Management Group over de types van mondmaskers en hun gepast gebruik.

De presentatie van Dr. Pardon, en dus ook van de overheid, kan worden samengevat als volgt: "Vanwege het gebrek aan beschermende uitrusting willen we het politiepersoneel niet erkennen als essentiële categorie, en daarom een prioriteit voor dit soort uitrusting.".

In vergelijking met onze verwachtingen is de conclusie van dit dringend HOC totaal onbevredigend. Geen enkele efficiënte of aanvaardbare oplossing werd door de overheid voorgesteld. We hebben dan ook samen met het NSPV en het VSOA een stakingsaanzegging ingediend.

Volg deze link om het pamflet in te kijken! Daarin verduidelijken we onze motivatie terzake.

Komt er eindelijk een einde aan de absurde regeltjes?

27/03/2020
coronavirus

De vergadering van het Hoog Overlegcomité van vandaag stond geheel in het teken van de corona-uitbraak. We proberen kort een aantal punten te verduidelijken.

Cijfergegegevens coronabesmettingen binnen de politie: Er bestaan geen betrouwbare cijfergegevens van het aantal bevestigde en vermoedelijke coronabesmettingen binnen de geïntegreerde politie. Dat komt omdat niet alle korpsen en diensten dit systematisch zouden doorgeven. Daardoor blijft het moeilijk om de impact van het ziekteverzuim op de politiecapaciteit te bepalen.

"RA-Corona": We verduidelijkten in een vorig artikel al het belang van een algemene risicoanalyse inzake corona. Deze "RA-Corona" kan dan voor de verschillende politieopdrachten bepalen wat de te nemen preventiemaatregelen zijn en welke bijhorende (persoonlijke) beschermingsmiddelen (PBM's) dienen te worden gebruikt. Elke zone of eenheid dient deze RA-Corona te implementeren in de bestaande werking/risicoanalyses.
En wat de PBM's betreft, daarover zijn we duidelijk: ofwel stelt men deze in voldoende mate ter beschikking gesteld van het personeel, ofwel worden de opdrachten waarvoor de noodzakelijke PBM's ontbreken onmiddellijk opgeschort.

Richtlijnen Taskforce krijgen dwingend karakter: In veel lokale zones en een aantal federale diensten worden de richtlijnen van de taskforce naast zich neergelegd. De overheid zal middels een nieuwe GPI-nota de richtlijnen van de taskforce een meer dwingend karakter geven. Met andere woorden, we kunnen eindelijk een einde stellen aan de absurde regeltjes van één of andere despoot.

Instroom van nieuwe politiemensen: Voor de politiescholen werkt men een nota af die een eenzelfde toepassing over het ganse land voorziet. Het is de bedoeling dat men aangepaste lessen kan blijven organiseren, zodat de instroom van politiemensen verzekerd blijft.

Erkenning als beroepsziekte: We vroegen om een stand van zaken over de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte. De overheid wacht momenteel nog op het antwoord van FEDRIS. Weet dat ACV Politie via alle mogelijke kanalen hier zeker op zal blijven aandringen.

Directie Beveiliging (DAB): Inzake DAB werden ook een aantal dingen besproken, zoals de inzet van politiepersoneel ter vervanging van zieke cipiers, terwijl ook binnen de politie het absenteïsme door ziekte blijft toenemen; het gebruik van een niet statutair voorziene 'vrijwillige bereikbaarheid' (ofwel is het personeel beschikbaar en krijgt men hiervoor een vergoeding, ofwel is men niet beschikbaar); het in vraag stellen van het syndicaal statuut; het niet toespreken van Nederlandstalige medewerkers in hun eigen landstaal in tweetalige diensten en het ontbreken van de nodige PBM's wanneer men bij het transport van een besmet persoon achterin de ambulance moet plaatsnemen ter beveiliging.

Wil je op de hoogte blijven ... Omdat er vanaf nu wekelijks een vergadering van het HOC zal georganiseerd worden, kunnen we de vinger aan de pols houden. We blijven via dit kanaal onze leden informeren.

ACV Politie eist meer en betere beschermingsmiddelen

26/03/2020
coronavirus

Schandalig!

Onze collega's zijn er zich van bewust dat de gezondheidszorg prioritair en zeer dringend dient uitgerust te worden met mondmaskers FFP2 en andere beschermingsmiddelen. Ze begrijpen ook dat geen enkele stock actueel tegemoetkomt aan hun dagdagelijkse noden.

Het is een trieste realiteit dat er simpelweg onvoldoende mondmaskers zijn voor iedereen. De collega's die wel de mogelijkheid krijgen deze te gebruiken, weten dat dit slechts kan in zeer precieze omstandigheden en zeker niet systematisch.

Maar het zijn zij die in eerste instantie, zonder beschermende mondmaskers, moeten toezien dat de afgekondigde maatregelen van de regering worden nageleefd.

Wij zien dan ook maar twee mogelijke gevolgen: of ze worden zelf het slachtoffer van Covid-19, of ze verspreiden dit virus verder.

Er werd geen enkele risicoanalyse uitgevoerd in het kader van Covid-19 voor de geïntegreerde politie. Deze analyse biedt immers het voordeel van een éénvormig en coherent beleid om preventieve gezondheidsmaatregelen te treffen voor onze collega's op het terrein.

Absurde situatie!

Om de gezondheid van onze collega's te garanderen in het algemeen en in het bijzonder deze van onze medeburgers, willen wij het volgende weten:

 • Wanneer zal de risicoanalyse GPI eindelijk gerealiseerd zijn en gepresenteerd worden?
 • Welke voorraad aan beschikbare mondmaskers (chirurgisch, FFP1 en FFP2) is er nog aanwezig binnen de geïntegreerde politie? De aankondiging van een "rationalisatie" betekent vaak dat er een ernstig tekort aan materieel is.
 • Een oplijsting per categorie en de aantallen aan maskers die besteld werden om het hoofd te kunnen bieden aan de periode van de afgekondigde maatregelen die nog enige tijd kan duren.
 • Welke zijn de leverings- en overhandigingstermijnen hiervan voor de geïntegreerde politie?

De syndicale organisaties werden door de overheid uitgenodigd om op 27/03/2020 deel te nemen aan een vergadering.

ACV Politie zal gepaste maatregelen treffen indien de overheid niet tegemoetkomt aan onze vragen!

"11 miljoen extra reizigers controleren, met hetzelfde aantal collega's"

26/03/2020
LPA

"We zitten op ons tandvlees".

Het gaat niet goed op onze nationale luchthaven. Om de haverklap zijn er stiptheidsacties en stakingen. "Dat doen we niet zomaar, we zitten op ons tandvlees. Al jarenlang.", aldus Rino Carta, inspecteur bij de luchtvaarpolitie (LPA) en tewerkgesteld op de luchthaven van Zaventem (BruNat)

In NT Magazine, het maandblad van ACV Openbare Diensten, laten we Rino aan het woord. Hij is op de LPA BruNat aan de slag bij de grenscontrole.

Via deze link kan je het artikel in ons maandblad inkijken.

Richtlijnen HR en organisatie van het werk

19/03/2020
coronavirus

De taskforce COVID-19 heeft een nota klaar m.b.t. de richtlijnen HR en de organisatie van het werk. Deze nota werd ondertekend door de commissaris-generaal Marc De Mesmaeker en door Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP).

Met deze nota verduidelijkt men vooral de te nemen maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid en de gezondheid van de personeelsleden van de geïntegreerde politie te bewerkstelligen. We lichten de belangrijkste punten kort toe:

Rekrutering en selectie wordt tot 05/04/2020 opgeschort in afwachting van een risicoanalyse die rekening houdt met de nationaal opgelegde maatregelen.

Opleidingen op afstand kunnen nog doorgaan. Alle andere opleidingen en trainingen schort men op tot 05/04/2020, met uitzondering van de schiettrainingen (mits inachtneming van de social distancing).

Telewerken dient zoveel mogelijk te worden gefaciliteerd. Dit geldt niet alleen voor de functies die telewerken toelaten, maar ook voor de personeelsleden aan wie er andere taken kunnen worden toevertrouwd dan hun gewone taken, zodat ze die thuis kunnen uitvoeren. Het telewerken wordt bovendien verplicht georganiseerd voor mensen die als risicopersonen worden beschouwd (personen met een zwak immuunsysteem of zwangere vrouwen).

Flexibele uurroosters voor de administratieve personeelsleden voor wie telewerken niet mogelijk is of die aanwezig dienen te zijn omwille van hun taak binnen kritieke steunfuncties. Zij mogen werken tussen 6 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds.

Operationeel personeel dat geen deel uitmaakt van de noodzakelijke operationele capaciteit wordt geacht aan telewerk te doen. Is dat niet mogelijk, dan worden ze in rust geplaatst.

Verlof kan naar keuze worden opgenomen. Indien dringende operationele behoeften dit vereisen kunnen geplande verloven in de periode tot 05/04/2020 en de periode van de paasvakantie worden ingetrokken. Ook de personeelsleden hebben de mogelijkheid om die verlofdagen te annuleren. De overdracht van het jaarlijks vakantieverlof van 2019 wordt verlengd tot eind december 2020.

Hoog Overlegcomité in teken van de corona-uitbraak

18/03/2020
coronavirus

Vandaag ging in Brussel een Hoog Overlegcomité (HOC) door. Dat de uitbraak van het coronavirus als enig punt op de agenda stond, mag niet verbazen. We geven hieronder kort mee wat er werd besproken.

Controle en toezicht op de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad

Een taskforce, bestaande uit de hoofden van de federale politie en vertegenwoordigers van de lokale politiekorpsen, beoordeelt dagelijks de situatie op het terrein. Zo wordt er onder meer regelmatig een inventaris gemaakt van het ziekteverzuim enerzijds en de te mobiliseren capaciteit anderzijds.

Er wordt voorrang gegeven aan de uitvoering van eerstelijnsmissies door lokale politie-eenheden en bepaalde federale politie-eenheden. Zij dienen de controle en het toezicht op de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad te verzekeren. De federale politie zal zich in reserve houden om gebieden in moeilijkheden bij te staan of om de grenscontrole en het transmigratiebeheer in stand te houden. De overheid bevestigt dat deze maatregelen kunnen worden aangepast aan de situatie en de evolutie op het terrein.

Dat de rekruteringssessies blijven doorgaan is voor ons een brug te ver!

Dat de rekruteringssessies blijven gehandhaafd is voor ons een knelpunt. We begrijpen het standpunt van de overheid hierin niet. Verwacht men nu, tijdens een periode van lockdown, dat burgers zich verplaatsen om deel te nemen aan selecties? Door de rekruteringssessies toch te laten doorgaan, gaat men volgens ons in tegen de aanbevelingen van het Nationaal Veiligheidscomité.

Overdracht van het verlof van 2019

Terwijl de vergadering nog aan de gang was, konden we al meegeven dat het politiepersoneel de resterende verlofdagen van 2019 niet hoeft op te nemen voor 1/5/2020, maar dit verder mag spreiden tot het einde van dit jaar. Dit punt lijkt misschien niet zo prangend tijdens deze crisis waarin men zich vooral wil focussen op gezondheid en veiligheid, maar we weten dat dit al voor een stuk de druk van de ketel zal aflaten bij tal van collega's die door omstandigheden nog heel wat verlofdagen uit 2019 moeten opnemen.

Standaardisatie van maatregelen en richtlijnen voor al het personeel van de geïntegreerde politie

We hebben de nadruk kunnen leggen op de uit te voeren risicoanalyse rond COVID-19, om daardoor te kunnen bepalen wat onze mensen nog moeten/kunnen doen en welke beschermingsmiddelen ze daarvoor nodig hebben. CGWB volgde ons daarin en zal dit uitwerken.

Onze vraag om een standaardisatie van maatregelen en richtlijnen voor al het personeel van de geïntegreerde politie werd niet ingewilligd. Deze taak wordt overgedragen aan de taskforce. De overheid is zich bewust van de moeilijkheden en zal proberen zo goed mogelijk te reageren op de geuite zorgen.

Neem contact op met het callcenter om antwoorden te krijgen over jouw individuele situatie!

Met betrekking tot de vele vragen die door het personeel worden gesteld, verwijst de autoriteit naar het opgerichte callcenter. We nodigen al onze collega's dan ook graag uit om contact op te nemen met deze dienst om antwoorden te krijgen op hun individuele situatie. Een FAQ is ook beschikbaar en kan worden geraadpleegd op de sharepoint van de geïntegreerde politie.

Erkenning beroepsziekte

Tot slot hebben we de overheid verzocht contact op te nemen met Fedris (Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's) om na te gaan in hoeverre een virusbesmetting in dienstverband kan worden erkend als een beroepsziekte.

We beseffen dat we nog maar aan de vooravond staan van deze problematiek. Dat de overheid nog heel wat initiatieven zal moeten nemen, staat buiten kijf. We betreuren echter wel dat deze te vaak reactief in plaats van proactief genomen worden.

Selecties en opleidingen voor onbepaalde duur on hold!

16/03/2020
coronavirus

Vandaag richtte ACV Politie het verzoek aan de voorzitter van het hoogoverlegcomité (HOC) om de beslissing van de politiescholen om hun lessen verder te blijven zetten, te herevalueren.

Alle burgerscholen zijn gesloten, op beperkte opvang na. Dat de beslissing werd genomen om de politiescholen wel open te houden en de selecties voor nieuwe personeelsleden te laten doorgaan, is dan ook iets wat we ten zeerste betreuren. Net in deze tijden van nood en gezien de maatregelen die op federaal niveau werden genomen in het kader van de volksgezondheid, vinden we het belangrijk dat onze politiediensten onnodige risico's vermijden, zodat ze maximaal operationeel kunnen blijven.

Van een flesje handgel tot een lock-down

16/03/2020
coronavirus

Tal van korpschefs leggen aangepaste richtlijnen op om het politiewerk tijdens de uitbraak van het coronavirus binnen hun politiezone zo veilig mogelijk te organiseren. En omdat we deel uitmaken van de plaatselijke comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) is het vanzelfsprekend dat we dit van zeer dichtbij opvolgen. Daarom bestudeerden we iedere dienstnota of korpsorder die in dit kader wordt verspreid.

ACV Politie vraagt om een algemene risico-analyse in het kader van de coronacrisis

Wat meteen opvalt is dat de manier van aanpak soms sterk verschilt. In het ene korps is men blijkbaar van oordeel dat het ter beschikking stellen van wat extra dispensers met ontsmettende gel voldoende is, in een andere politiezone geldt een quasi lock-down en werkt men op minimumbezetting.

Deze verschillende interpretaties zorgen bij het politiepersoneel voor verwarring en onrust. Daarom pleit ACV Politie bij de voorzitter van het hoogoverlegcomité (HOC) voor een globale visie en eenvormige aanpak voor de gehele geïntegreerde politie.

We benadrukken in onze brief aan de voorzitter dat alle personeelsleden, en in het bijzonder onze collega's die zich op het terrein begeven, de maximale ondersteuning en bescherming moeten krijgen. Het is duidelijk dat het coronavirus een bijkomend risico vormt voor onze mensen, zeker wanneer men in contact komt met de bevolking. Het werken met dynamische risico-analyses verplicht de werkgever ertoe om daarmee rekening te houden. we betreuren dat we tot op vandaag geen enkele aangepaste risico-analyses te zien kregen. De enige communicatie van de overheid betrof de algemene richtlijnen voor de bevolking en opdrachten met betrekking tot het doen naleven van deze richtlijnen. We vragen een algemene risico-analyse in het kader van de coronacrisis. Hieraan zouden dan preventiemaatregelen gekoppeld kunnen worden (zoals verplichte beschermingsmaatregelen, wijzigen van taken of procedures,...).

Daarnaast vragen we aan de voorzitter van het HOC om een eenvormige regeling in geval van quarantaine, en dan specifiek in het geval waarbij men verplicht wordt in quarantaine te gaan na contact met een besmet persoon. Het personeelslid is zelf niet ziek en beschikt dus niet over een medisch attest.

Ook verzoeken we om de verlenging van de periode waarop het resterende verlof van 2019 mag worden opgenomen. Op dit ogenblik loopt die periode af op 30 april 2020; wij vragen om dit omwille van de uitzonderlijke toestand te verlengen tot eind 2020.

Kennismaking met Pascal Baetens, onze nieuwe permanent afgevaardigde

09/03/2020
Pascal Baetens

Erwin Hongenaert, de permanent afgevaardigde voor ACV Politie Oost-Vlaanderen, gaf recent de fakkel door aan zijn opvolger, Pascal Baetens. We stellen Pascal even voor.

Pascal is 51 jaar en woonachtig in Heldergem, een deelgemeente van Haaltert. Hij studeerde boekhouden en fiscaliteit, maar koos in 1993 voor de politie. Pascal is sedert 1995 actief in de politiezone Erpe-Mere, ondertussen Erpe-Mere/Lede. Eerst maakte hij er deel uit van het interventieteam, later ging hij aan de slag als wijkinspecteur.

Op syndicaal vlak is Pascal ook al even actief. Hij is al zo'n tien jaar militant bij ACV Openbare Diensten. In de functies die hij tot dusver opnam en in het bijzonder deze ook als militant voor ACV Politie, greep hij de voorbije jaren alle kansen om zich te ontplooien in vaardigheden zoals informatieverstrekking, coachen en begeleiden van collega's en belangenbehartiging. Dat zijn vaardigheden die hem in de toekomst zeker van pas zullen komen.

Pascal zal het ACV-Kantoor in Gent als uitvalsbasis nemen. Zijn contactgegevens vind je hier.

"Politie past alcoholcontroles aan uit vrees voor besmetting", kopt Het Laatste Nieuws

07/03/2020
coronavirus

Op de website HLN.be verscheen vanmiddag een artikel met de kop "Politie past alcoholcontroles aan uit vrees voor besmetting". Nu het coronavirus Covid-19 zich ook in België verder blijkt te verspreiden, is de kans reëel dat onze politiemensen die op het terrein controles uitvoeren inzake drugs en alcohol in het verkeer, besmet raken.

Vakbondssecretaris van ACV Politie Joery Dehaes reageerde op VTM-nieuws dat het nog niet aan de orde is om de alcoholcontroles te laten verbieden, maar het personeel moet wel voorzien worden van voldoende beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en ontsmettingsproducten voor de alco-testers. We moeten de toestand van nabij blijven opvolgen en mocht het nodig blijken, dan dienen bijkomende maatregelen overwogen te worden.

Lees hier het artikel op HLN.be!

Engagement minister van Binnenlandse Zaken voor luchthavenpolitie Brussel Nationaal

03/03/2020

De stiptheidsacties lieten zich stevig voelen op de luchthaven Brussel Nationaal.

Het uitblijven van afdoende engagementen vanwege de overheid om paal en perk te stellen aan de problematische toestanden waarmee onze collega's van de luchthavenpolitie Brussel Nationaal dagelijks te maken krijgen, leidde tijdens het krokusverlof tot stiptheidsacties. Deze acties lieten zich stevig voelen. Op sommige ogenblikken liepen de wachttijden stevig op.

Vandaag vond het overleg plaats met de minister van Binnenlandse Zaken over de problematiek van de luchtvaartpolitie. Dit gebeurde in het bijzijn van zijn kabinetschef en medewerkers, de commissaris-generaal (CG), de directeur van de bestuurlijke politie (DGA) en het commando van de luchthavenpolitie (LPA). In grote lijnen kunnen we de problematiek in drie grote punten samenvatten: het personeelstekort, een tekort aan logistieke middelen en de gebrekkige infrastructuur.

Overleg met minister van Binnenlandse Zaken leidt tot een aantal engagementen vanuit de overheid

1. Personeel

a. Op korte termijn

Om de periode van de zomervakantie op een deftige manier te kunnen laten verlopen, zullen er ongeveer 55 FTE's (voltijdse medewerkers) worden toegevoegd aan de LPA BruNat. Het gaat om 26 aspiranten tijdens hun stage en een dertigtal vrijwillig afgedeelden.

b. Op middellange termijn

De minister engageert zich om dit jaar 1.400 Inspecteurs aan te werven. Tot op heden waren er slechts 800 voorzien. Bijkomend worden volgende engagementen genomen:

 • Van deze 1.400 worden de eerste 400 aspiranten voorzien voor een rechtstreekse aanwerving voor de federale politie.
 • Van deze extra aanwervingen zullen er sowieso 100 (gespreid in verschillende groepen) worden voorzien voor de luchtvaartpolitie van Zaventem.

2. Logistieke middelen

De minister vraagt, zoals door ons gesuggereerd, om een inventaris op te stellen van de noden bij LPA BruNat. Dit niet enkel in het kader van de IDP-budgetten, maar ook met betrekking tot de dagelijkse werking.

Ook engageert hij zich om deze lijst voor te leggen aan de ministerraad om de financiële middelen hiervoor vrij te maken.

De vakbonden zullen aandringen bij de lokale overheid om, in samenspraak met de sociale partners, deze lijst zo snel mogelijk samen te stellen. Het noodzakelijke materiaal, zoals meubilair en voertuigen, moet zo snel mogelijk op de werkvloer terecht komen.

3. Infrastructuur

De discussie over de infrastructuur duurt ondertussen al 20 jaar. Uit het dossier van de overheid LPA BruNat is gebleken dat er nood is aan een nieuw politiegebouw anno 2020. Recent hebben de lokale politieoverheden een nieuw dossier overgemaakt aan zowel Brussels Airport Company als aan de Inspectie van Financiën. Uit zowel praktische als veiligheidsoverwegingen, blijkt de voorkeur te gaan naar één locatie waar alle diensten centraal kunnen in ondergebracht worden. Het is belangrijk dat de Inspecteur van Financiën akkoord is met deze visie en keuze.

De minister zal het initiatief nemen om eerstdaags rond de tafel te zitten met de verantwoordelijken van Brussels Airport Company om dit dossier te bespreken en te verdedigen.

Acties opgeschort onder voorwaarden

Het overleg verliep in een bijzonder constructieve sfeer. Gelet op de genomen engagementen zijn we dan ook tot een overeenkomst gekomen. De acties worden opgeschort onder de voorwaarde dat de engagementen met betrekking tot het personeel en logistieke middelen worden nagekomen, er eerstdaags na overleg met de minister een duidelijk schriftelijk engagement en concrete planning komt van BAC inzake de infrastructuur.

Wij bedanken de minister voor het constructief overleg, alsook voor de engagementen die reeds werden genomen. Deze zijn niet enkel in het belang van de luchtvaartpolitie, maar in het bijzonder ook voor de geïntegreerde politie.

Hier kan je de syndicale mededeling in gemeenschappelijk front downloaden.

stiptheidsactie

Wat je moet weten over het coronavirus Covid-19

02/03/2020
coronavirus

Hoe kan je een coronavirusinfectie herkennen?

Covid-19 is vergelijkbaar met een wintergriep, met die nuance dat Covid-19 sneller overdraagbaar en meer besmettelijk is maar minder 'pathogeen' – je bent er minder ziek van. Deze virale infectieziekte mag dan misschien minder erg zijn, maar als ze makkelijk verspreidt, maakt ze natuurlijk meer slachtoffers.

De eerste alarmsymptomen van een infectie met het coronavirus zijn dezelfde als deze van een gewone seizoensgriep: koorts (minstens 38°C), vermoeidheid, spierpijn en hoesten. Deze symptomen verschijnen gemiddeld 5 dagen na de besmetting.

Occasioneel is er neusloop of een neusverstopping, keelpijn, diarree. In sommige gevallen evolueert de infectie naar een longontsteking. Dan zijn er ook kortademigheid en andere ademhalingsproblemen aanwezig. Maar dat is de uitzondering.

Welke preventieve maatregelen neem je best?

Het Covid-19 overleeft niet buiten een levend organisme. Het wordt overgedragen via kleine druppeltjes die uit de luchtwegen vrijkomen bijvoorbeeld bij het hoesten. Maar het virus 'draagt' niet ver. Vandaar dat 1,5 meter afstand houden bij intermenselijk contact volstaat. Er is ook overdracht via speekseldruppels, bij het zoenen bijvoorbeeld.

De klassieke preventieve voorzorgsmaatregelen garanderen op dit moment de beste bescherming tegen besmetting:

 • Goede handhygiëne: frequent en voldoende lang handen wassen met water en zeep of met een alcoholgel (> 80% geconcentreerd), indien water en zeep niet binnen bereik zijn.
 • Besteed extra aandacht aan jouw persoonlijke hygiëne en vermijd ogen, mond en neus aan te raken met ongewassen handen!
 • Vermijd contact met zieke personen, zeker als ze hoesten of koorts hebben. Hou de nodige afstand (minstens 1,5 meter) van mensen die hoesten en/of koorts hebben!
 • Vermijd elkaar de handen te schudden of te zoenen!
 • Verlucht en reinig regelmatig de lokalen met een licht ontsmettende vloeistof (vb. 1% bleekwater). Desinfecteer oppervlakten en objecten die vaak aangeraakt worden zoals deurklinken, bureaublad, werktafel enz.
 • Deel geen objecten zoals drinkbekers, bestek, waterflesjes, ...
 • Nies of hoest in een papieren zakdoekje (eenmalig gebruik) en werp het weg in een afsluitbare vuilbak! Heb je je zakdoek niet tijdig bij de hand, nies of hoest dan in de binnenkant van je elleboog!

Wat je best doet bij een ziek en grieperig gevoel?

Meet jouw koorts! Als je ziek bent, of als je denkt mogelijk in contact te zijn gekomen met het virus, neem dan telefonisch contact op met je huisarts en blijf thuis. Vraag je huisarts om advies of om een huisbezoek. Ga dus niet naar de wachtzaal van de huisartsenpraktijk en zeker niet naar de urgentiedienst van het ziekenhuis. Zo vermijdt je daar andere aanwezige patiënten te besmetten. Jouw huisarts zal indien nodig een virustest uitvoeren, geheel volgens de voorschriften van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Vermijd in de tussentijd contact met anderen, tot een diagnose is gesteld.

Mocht uiteindelijk met zekerheid blijken dat je besmet bent met het Coronavirus, dan licht je best ook de arbeidsarts van je politiezone of federale politiedienst zo spoedig mogelijk in.

Bronnen

Meer weten? Download dan hier onze nieuwsbrief terzake.

ACV Politie biedt verweer tegen nieuw selectieconcept

12/02/2020
recrutering

Vandaag pakte De Standaard uit met het nieuws dat de politie de lat voor de rekruten lager legt. ACV politie verzet zich al langer tegen deze plannen van de overheid.

Concreet kunnen wij onder andere niet leven met het schrappen van een aantal gedragsmetingen en met het verminderen van het aantal assessoren. De risico's die hieruit volgen, wegen niet op tegen de (eventuele) winst in tijd en de digitalisering. En we zijn niet alleen hierin, ook het Rekenhof, het Comité P en tal van vakspecialisten formuleren bemerkingen in deze zin.

ACV Politie heeft dan ook een lijvig dossier met wetenschappelijke onderbouwing ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en bij de top van de Federale Politie, in de hoop om alsnog aanpassingen aan het nieuwe selectieconcept te krijgen.

De aanpassingen die wij voorstellen zijn:

 • toevoegen van een simulatie-oefening om effectief gedrag bij de kandidaat te kunnen meten;
 • een extra assessor toevoegen;
 • scores van de persoonlijkheidsvragenlijst enkel als indicatie weerhouden;
 • deliberatiecommissie herbekijken.

Beluister hier het interview met onze secretaris Joery Dehaes in "De Ochtend" waarin ons standpunt verder werd toegelicht!

Sterke opkomst voor de infosessies over de selectieproeven voor politie

17/01/2020
infosessie

Omdat een goede voorbereiding op de selectieproeven de slaagkansen vergroot, organiseerde ACV vandaag in Hasselt een infosessie en oefendag. Het werd voor de vele aanwezige kandidaten een dag vol informatie, nuttige tips en oefeningen.

Heb je deze infosessie gemist en wil je weten waar en wanneer je hiervoor nog bij ons terecht kan? Klik dan hier!

Vraag online SmartCOP 2020 aan!

30/12/2019
smartcop

Hedwig Van Pamel ontwikkelt jaarlijks een nieuwe versie van SmartCOP, een Excel-toepassing waarmee politiemensen hun prestaties zelf kunnen beheren.

SmartCOP berekent automatisch de netto-vergoedingen en -toelagen per maand op basis van de ingevoerde jaarwedde en prestaties. De toepassing beheert daarenboven de verlof-, regularisatie- en ziekteverlofdagen evenals de nachtprestaties.

Kortom SmartCOP is de persoonlijke diensturentabel bij uitstek. Met SmartCOP kan de gebruiker zelf controleren of de prestaties juist worden beheerd. Alle vergoedingen en toelagen gebaseerd op de prestaties en die dus maandelijks schommelen, worden automatisch berekend. Ook biedt het programma een maandelijks en jaarlijks overzicht van alle prestaties, vergoedingen en toelagen.

Wil je SmartCOP gebruiken? Dan kan je dat via dit formulier aan Hedwig aanvragen.

Het sukkelstraatje van de politie

18/12/2019
personeelstekorten

"In welk sukkelstraatje is de politie aanbeland?"

In NT Magazine van december 2019 is er een bijdrage verschenen over de personeelstekorten bij de openbare diensten, en dan in het bijzonder over de tekorten bij de politie, brandweer en defensie. Zowel Ilse Heylen, nationaal secretaris voor Bijzondere Korpsen, als Stijn Kwanten, vakbondssecretaris voor ACV Poltiie komen hierin aan het woord.

Via deze link kan je het artikel inkijken.

Fusie van drie Limburgse politiezones in aantocht?

12/12/2019

Professor Jelle Janssens (UGent) werd door de Limburgse gouverneur gevraagd om de haalbaarheid van een fusie tussen de politiezones Tongeren/Herstappe, St.-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken en Kanton Borgloon te onderzoeken. Op 12/12/2019 ging de politieraad van de politiezone Kanton Borgloon door. Daar gaf de professor toelichting over zijn uitgevoerde studie en de gemaakte bevindingen.

Een afvaardiging van ACV Politie was hierop aanwezig en bezorgde ons hierover een kort verslag.

Klik hier om het verslag in te kijken.

Overdracht verlof van 2019 en toekenning van sommige verloven in 2020

09/12/2019

Op 9 december 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de GPI 92 met betrekking tot de overdracht van verloven van 2019 en de toekenning van sommige verloven in 2020.

Hierna vindt u de richtlijnen betreffende de overdracht van het jaarlijks vakantieverlof van het jaar 2019, alsook de richtlijnen voor het jaar 2020 betreffende de reglementaire feestdagen toegestaan door de commissaris-generaal of door de korpschef evenals de data waarop bepaalde vervangende verlofdagen dienen genomen te worden.

Overdracht van verloven van 2019:
Artikel VIII.III.2 RPPol, bepaalt dat het jaarlijks vakantieverlof kan worden opgenomen tot en met 31 maart van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarvoor het jaarlijks verlof is toegekend. Het niet genomen vakantieverlof van 2019 zou dus voor alle personeelsleden van de politiediensten onvoorwaardelijk kunnen worden genomen tot 1 april 2020.
Rekening houdend evenwel met het feit dat de Paasvakantie in 2020 valt van 6 tot en met 19 april en gezien 30 april ook het einde is van een referentieperiode, beslis ik, op grond van artikel VIII.III.2, tweede lid, RPPol, dat alle personeelsleden van de geëntegreerde politie hun niet opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof 2019 kunnen opnemen tot en met 30 april 2020.
Ik wens bovendien aan te stippen dat, overeenkomstig artikel VIII.1.bis, UBPol, de personeelsleden die het jaarlijks vakantieverlof van het jaar 2019 niet hebben kunnen opnemen vóór 1 april 2020 omwille van een weigering van het jaarlijks vakantieverlof, een moederschapsverlof of een afwezigheid wegens ziekte tijdens de overdrachtsperiode (1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020), dit jaarlijks vakantieverlof kunnen overdragen tot 1 april 2021.

Verlofkalender 2020:
Reglementaire feestdagen vastgesteld door de ter zake bevoegde overheid.

Bij toepassing van artikel I.I.1, 19°, RPPol, worden door de commissaris-generaal of de overheden die hij aanwijst voor de Federale Politie, of door de korpschef of de dienst die hij aanwijst voor de Lokale Politie, twee reglementaire feestdagen toegekend.

Richtlijnen voor 2020:
- Wat de Federale Politie betreft, worden de twee door de commissaris-generaal toegekende reglementaire feestdagen, bij de aanvang van 2020, aan de verloffiche toegevoegd. Ze kunnen worden genomen onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantieverloven.
- Wat de Lokale Politie betreft, heeft de korpschef de keuzemogelijkheid om, na overleg in het betrokken basisoverlegcomité, die twee dagen ofwel bij de aanvang van het jaar toe te voegen aan de verloffiche, ofwel op bepaalde data vast te stellen of een dag aan de verloffiche toe te voegen en de andere op een bepaalde datum vast te stellen.

Vervangende verlofdagen voor de wettelijke en reglementaire feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag.
In 2020 vallen twee wettelijke feestdagen (15 augustus en 1 november) en twee reglementaire feestdagen (15 november en 26 december) op een zaterdag of een zondag. De personeelsleden hebben dus recht op vier vervangende verlofdagen. De eerste van die vier dagen wordt, voor alle personeelsleden van de politiediensten, op grond van artikel VIII.III.13, tweede lid, RPPol, vastgelegd op 22 mei 2020, zodat een brugdag wordt gecreëerd. De resterende drie dagen worden aan de verloffiche toegevoegd. Ze kunnen worden genomen onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantieverloven.
Hiervan kan evenwel worden afgeweken door de korpschefs van de Lokale Politie indien ze reeds één van de door hen vast te stellen reglementaire feestdagen (zie punt 2.1.), op datum van 22 mei zouden hebben vastgelegd. Wat de rechtspositie betreft van de personeelsleden die op die vervangende verlofdagen moeten werken, verwijs ik u naar de richtlijnen van de omzendbrief GPI 34 van 11 maart 2003 betreffende sommige verloven toegekend in 2003.

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
P. DE CREM

FAQ over de eindejaarstoelage

02/12/2019

Op 2 december 2019 publiceerde het SSGPI de FAQ 2019-03 over de eindejaarstoelage. Je kan de nota hier inkijken.

ACV Politie dient een stakingsaanzegging in

26/11/2019

Onze vakbond diende een stakingsaanzegging in voor de Federale Politie. Tussen 9 december 2019 en 2 januari 2020 kunnen er hierdoor over het hele land 'nog nader te bepalen' acties zijn.

Met deze stakingsaanzegging willen we druk zetten op de directie. Deze laat na om te reageren op een studie over het welzijn op het werk. Die studie toont aan dat 20 procent van de medewerkers bij de politie al eens het slachtoffer was van discriminatie. Daarnaast blijkt dat maar liefst 1 op de 5 vrouwelijke collega's met ongewenste intimiteiten werd geconfronteerd.

Lees het hele artikel in Het Nieuwsblad.

Veel interesse voor een loopbaan bij de politie

23/11/2019
infosessie

Vandaag ging in de kantoren van het ACV in Antwerpen een infosessie en oefendag door voor mensen die een carrière bij de politie ambiëren.

Een zeventigtal geïnteresseerde kandidaten volgden aandachtig de toelichting en namen deel aan een aantal selectieproeven.

We wensen onze toekomstige collega's veel succes met hun selecties en hopen hen binnenkort in de politieschool te ontmoeten.

Heb je deze infosessie gemist en wil je weten waar en wanneer je hiervoor nog bij ons terecht kan? Klik dan hier!

Keuzemenu voor 112 en 101? Lapmiddel volgen ACV Politie!

08/11/2019
101

ACV Politie is niet te spreken over de plannen om een keuzemenu in te voeren bij de noodnummers. De voordelen zijn te verwaarlozen, de gevaren zijn bijzonder groot voor mensen in nood. Bovendien blijft men werken met twee gescheiden diensten (100 en 101) voor de calltaking; men gooit er gewoon een keuzemenu voor de beller bovenop.

Europa schrijft inderdaad een uniek noodnummer (112) voor, maar de invulling die men daar in ons land aan geeft is zeker niet de beste.

ACV Politie vraagt al jaren om voldoende personeel en deftige middelen te voorzien voor de noodcentrales. Dat zou de veiligheid pas verbeteren.

Lees de hele bijdrage op VRT Nieuws

Verlenging periode opname resterende verlofdagen 2019

06/11/2019
reiskoffer

Tijdens het Hoog Overlegcomité vanochtend wenste de overheid geen verlenging voor de overdracht van het verlof toe te kennen tot het einde van 2020. Dit ondanks de uitdrukkelijke vraag van alle vakbonden.

De overheid was wel te vinden voor het voorstel van ACV Politie om de overdracht toe te staan tot einde april. Op die manier valt de paasvakantie van volgend jaar in deze periode, waardoor heel wat collega's hun resterende verlofdagen niet op schooldagen moeten opnemen, maar deze samen met hun gezin kunnen doorbrengen.

Bijkomend voordeel van deze regeling is dat hiermee nu twee volledige referentieperiodes overbrugd worden.

In 2020 vallen vier feestdagen in het weekend. Een ervan wordt vastgelegd als brugdag op 22/05/2020; de overige drie worden toegevoegd aan de verloffiche.

Word vakbondsafgevaardigde!

update 18/12/2019
Word vakbondsafgevaardigde

Maak jij het verschil?

Wil je je actief inzetten voor je collega's op de werkvloer? Als vakbondsafgevaardigde kan jij het verschil maken. Je bent een spreekbuis en tegelijk een luisterend oor. Je komt op voor jouw rechten en die van je collega's door te overleggen met je werkgever.

Je hoeft daarvoor geen superheld te zijn. Je kan altijd rekenen op de ondersteuning van de medewerkers van ACV Politie. We informeren je en zorgen voor de nodige vorming. Je staat er dus zeker niet alleen voor.

Gebruik je stem en stel je kandidaat als vakbondsafgevaardigde van ACV Politie!

Update: Wil je je kandidatuur indienen? Dan doe je dit best per mail aan militant@acvpolitie.be.

ACV Politie blijft zich verzetten tegen hervormingsplannen van de selectieprocedure voor politiemensen.

24/10/2019

In de online versie van De Standaard verduidelijkt Joery Dehaes, vakbondssecretaris van ACV Politie, ons standpunt over de hervormingsplannen van de selectieprocedure voor politiemensen.

"Als men een kandidaat betrouwbaar wil beoordelen, moet dat gebeuren door verschillende personen, op verschillende meetmomenten en met verschillende proeven. Daar schrapt men nu veel te hard in. De kwaliteit zal enorm naar beneden gaan. Als men bovendien de personeelsleden van de recruteringsdienst intimideert vanuit de top om dit zomaar te slikken, is er voor ons een grens overschreden.", besluit Joery Dehaes.

"De trein is vol, gooi er niks meer bij!"

23/10/2019
Spoorwegpolitie

Foto : Een lid van SPC (Spoorwegpolitie) op zijn nieuwe favoriete werkplek, een vaag terrein tijdens de nacht met nachtbrillen ter waarde van 11.000 euro per 6 stuks ... een speciale eenheid.

Terwijl de SPC met moeite haar basistaken kan uitvoeren in de stations en op de treinen door gebrek aan personeel, heeft de directie beslist om een speciale eenheid op te richten ... en hen onevenredige middelen te geven.

Op geen enkel moment werd ACV Politie gecontacteerd in het kader van de ontplooiing van zo een "gespecialiseerde" eenheid. En idem dito over de aanschaf en het gebruik van hun gespecialiseerd materieel.

Wij denken zelfs dat het hier om een totaal verkeerde keuze gaat, want sterke werkkrachten werden uit de reeds déficitaire interventiedienst van de SPC weggetrokken.

Wij wachten nog steeds op een officieel standpunt van DGA over het concept MPT. Momenteel werd er nog geen enkel advies in dit dossier gegeven.

Dit gebrek aan overleg moet stoppen. De directie SPC moet terug rond de tafel gaan zitten en haar hervorming rechtvaardigen. De spelregels moeten gerespecteerd worden. Wij aanvaarden niet dat we voor voldongen feiten worden geplaatst.

Het dossier SPC is voor ons een prioriteit! We wensen deze dienst te behouden in haar huidige werking!

Sectoraal akkoord onder vuur

26/09/2019
50 euro doorsnijden

"Gemeenten hekelen factuur voor extra loon politiemensen", kopte Het Laatste Nieuws vandaag. Het artikel handelt over ons sectoraal akkoord. Twee van de drie verenigingen die de belangen verdedigen van de steden en gemeenten dreigen naar de Raad van State te trekken. Ze gaan niet akkoord met ons sectoraal akkoord, omdat ze onvoldoende betrokken zouden geweest zijn bij de onderhandelingen, maar nu wel dieper in de buidel zullen moeten tasten om de meerkost ervan te dragen.

Joery Dehaes, secretaris bij ACV Politie reageerde hierover via Facebook: "Het is duidelijk dat er (dringend) naar financiële middelen moet worden gezocht om de sectorale akkoorden af te sluiten. Net zoals bij andere collega's werd er lang onderhandeld om iets te bereiken voor onze politiemensen, waarbij al de nodige partijen steeds werden uitgenodigd. Voor ons is het duidelijk: we verwachten niet minder dat al de gemaakte afspraken ook worden nagekomen!"

Klik hier om het artikel in Het Laatste Nieuws te lezen!

R&D-team van ACV Politie onderzoekt de voor- en nadelen van werken in 12-urenshiften

14/09/2019
Team Research and Development

Het R&D-team van ACV Politie - R&D staat voor Research and Development (Onderzoek en Ontwikkeling) - voert momenteel een onderzoek rond het werken in 12-urenshiften.

In het kader van dat onderzoek organiseerde het R&D-team in Leuven een panelgesprek. Ze deed dit met collega's uit diverse diensten van de geïntegreerde politie die tewerkgesteld zijn in zo een systeem van 12-urenshiften. Het was de bedoeling om te luisteren naar hun ervaringen en de voor- en nadelen van het werken in dergelijke lange shiften te bespreken.

Omdat we inspraak van onze leden en hun mening bijzonder belangrijk vinden, zal ACV Politie ongetwijfeld in de toekomst nog vaker soortgelijke panelgesprekken en bevragingen organiseren.

Bijna alle meldingen via ANPR worden zonder gevolg geklasseerd

08/08/2019

Bijna alle meldingen via ANPR (automatische nummerplaatherkenning) worden zonder verder gevolg geklasseerd. Dat een structureel personeelstekort hier weeral aan de basis ligt, is voor ACV Politie geen verrassing.

Vakbondssecretaris Joery Dehaes had de overheid hiervoor al gewaarschuwd bij de invoering van de ANPR-camera's. Hij reageerde vandaag via onze facebookpagina: "Wat ben je met duur materiaal als je niet over het personeel beschikt om het te gebruiken? Zoals we zo vaak vaststelden was blijkbaar de perceptie van een veiligheidsbeleid belangrijker dan een echt veiligheidsbeleid."

Lees hier het artikel op de website van VTM-Nieuws!

"De politie ziet door het bos de bomen niet meer"

31/07/2019

De lawine aan veiligheidsplannen - lokale, federale, Europese - leidt ertoe dat de politie door de bomen het bos niet meer ziet. Dat stelt Willy Bruggeman, de voorzitter van de federale politieraad. Die raad staat in voor de evaluatie van de werking van de lokale én federale politie.

Klik hier om het artikel in Het Laatste Nieuws te lezen! Je vindt er ook de reactie van onze vakbondssecretaris Joery Dehaes.

Het personeelstekort bij de Federale Politie is sinds de aanslagen van 22/7 nog toegenomen

16/07/2019

Minister De Crem kreeg vandaag in de Kamer een aantal vragen voorgeschoteld met betrekking tot het toenemende personeelstekort bij de Federale Politie.

Vakbondssecretaris Joery Dehaes reageerde hierover via onze Facebookpagina. Hij verduidelijkte dat ACV Politie deze dramatische toestanden al langer aan het aankaarten is. We zijn ervan overtuigd dat de Federale Politie op deze manier ten dode is opgeschreven.

Je leest het hele artikel in Het Laatste Nieuws.

Wist je al dat ACV Politie je helpt met de voorbereiding op selectieproeven?

15/07/2019

Maak dankzij ACV Politie meer kans tijdens de selectieprocedures!

Quasi wekelijks verschijnen er wel vacatures binnen de politie. Voor sommige kan je als externe kandidaat deelnemen, andere staan enkel open voor personeelsleden die al aan de slag zijn binnen de geïtegreerde politie. Maar of je nu vanuit de privé komt of via de (aspiranten)mobiliteit probeert te scoren, weet dan dat je op ACV Politie kunt rekenen! Wij helpen je met de voorbereiding op de selectieproeven.

Ben je lid van ACV en ga je deelnemen aan de selecties, neem dan als de bliksem contact op met je plaatselijk afgevaardigde! De contactgegevens vind je hier.

Alvast succes!

"Vier op de tien agenten hebben posttraumatische stress"

10/07/2019

Vier op de tien agenten in ons land kampen met symptomen van posttraumatische stress, waarbij 13 procent ernstige acute stress ondervindt. De onderzoekers vragen dringend meer aandacht voor het fenomeen, "omdat deze stress de kwaliteit van het politiewerk ernstig ondergraaft".

Lees verder in Het Nieuwsblad!

Ben je om medische redenen afwezig in je 'hoofdambt', dan geldt dit ook voor je bijberoep

08/07/2019

Heb je een bijberoep, weet dan dat deze cumul ook ambtshalve opgeschort wordt wanneer je afwezig bent omwille van

 • ziekte;
 • een arbeidsongeval;
 • een ongeval naar of van het werk;
 • disponibiliteit wegens ziekte;
 • werken volgens het stelsel van verminderde prestaties wegens medische redenen.

Er is wel een afwijking op deze regel voor het contractueel tewerkgesteld personeel. Zij dienen nog steeds de toestemming te krijgen van de adviserend geneesheer van de mutualiteit en zullen ook daar beperkingen opgelegd krijgen.

KB tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten (update)

26/06/2019

Vandaag verscheen het koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten (sectoraal akkoord). Klik hier om het koninklijk besluit (pdf-formaat) te downloaden!

Beknopte toelichting

 • Correctie van de loonschalen B4 - B5 (basiskader). Dit treedt in werking op 01/07/2019
 • Maak je sociale promotie, dan geniet je vanaf 01/07/2019 minimum € 1.000 verhoging ten opzichte van de oude jaarwedde. Dit geldt ook voor iedereen die minder dan 6 jaar geleden sociale promotie maakten.
 • Ook verdwijnt op 01/07/2019 het recht op heel wat soorten toelagen en vergoedingen. Ben je voor die datum in dienst, dan behoud je wel je toelage of vergoeding zolang je binnen dezelfde functionaliteit blijft (zelfs in een andere zone). Deze personeelsleden kunnen het recht op deze toelage of vergoeding tot 01/11/2022 nog openen wanneer ze mobiliteit maken naar een functie waarin deze voorzien waren.
  Voor DAFA en DSU blijft alles bij het oude.
 • Op 01/07/2020 komt er voor de middenkaders een aanpassing aan de weddeschalen. Net zoals de B5 zullen de weddeschalen M4 en M5 aangepast worden.
 • Alle generieke CALog B bekomen een weddeverhoging van 3,1%.
 • Vanaf 01/11/2022 opent voor alle medewerkers het recht op maaltijdcheques. Heb je momenteel recht op een maaltijdvergoeding en blijf je binnen dezelfde functionaliteit, dan krijg je de keuze voor het behoud of om over te schakelen naar maaltijdcheques.
  We berekenden dat de maaltijdcheques gemiddeld 88 euro per maand opleveren. Voor de berekening zal men per gewerkte 7u36 een maaltijdcheque krijgen. Men kijkt dus niet naar de effectief gewerkte dagen.
 • Ook op 01/11/2022 heft men het systeem van de gecertificeerde opleidingen en de COT (competentieontwikkelingstoelage) voor het CALog op. Er zijn maatregelen voorzien voor personeelsleden die nu nog in de minimum loonschalen zitten.
 • Nog op 01/11/2022 voorziet men de baremische verhoging van M4 naar M5.
 • We behouden de inconveniënten-regeling (nachturen, weekendprestaties, ...).
 • Vanaf 2020 (telkens in de maand januari of februari) zal er een tweejaarlijkse comperatieve monitoring met het openbaar ambt gebeuren. Dit gebeurt in het kader van de loonschalen en het bedrag van de maaltijdcheques.
 • Tot slot is er een baremische vrijwaring in geval van fiscaal negatief effect. Je mag m.a.w. door eender welke maatregel in dit sectoraal akkoord netto noch bruto minder gaan verdienen.

Het SSGPI (Secretariaat van de Geïntegreerde Politie) verspreidde vandaag de nota SSGPI-RIO/2019/671, waarin de eerste fase van de uitvoering van dit akkoord wordt toegelicht. Klik hier om deze nota in te kijken!

Stakingsaanzegging voor Politiezone Gent opgeschort 'onder voorwaarden' (update)

26/06/2019

ACV Politie diende samen met het ACOD, het VSOA en het NSPV een gemeenschappelijke stakingsaanzegging in voor de Gentse politie. Deze stakingsaanzegging zou lopen van 1 juli tot eind september 2019.

Met de stakingsaanzegging wilden we een oplossing afdwingen voor het al langer aanslepend ernstig personeelstekort. Weet dat in de Politiezone Gent om en bij de 200 jobs van de bijna 1200 niet opengesteld worden of ingevuld geraken!

Deze ochtend werd het dossier voorgelegd op het onderhandelingscomité (OCP). Na de debatten werd door de vakorganisaties besloten om de stakingsaanzegging 'onder voorwaarden' in te trekken. Pittig detail, binnen de periode van de stakingsaanzegging zouden ook de jaarlijkse Gentse Feesten vallen. En dat was zeker niet toevallig, aldus onze vakbondssecretaris Joery Dehaes in een reactie in Het Laatste Nieuws van 24 juni 2019.

Ook vandaag gaf onze secretaris tekst en uitleg over de toestand bij de 'Gentse flikken', zoals de burgemeester zijn politiemensen noemt. Lees hier het artikel in Het Nieuwsblad.

Politie zit bijna zonder kogels: "Nog even en we kunnen 'pang pang' roepen"

22/06/2019

Bij de federale politie in West-Vlaanderen hebben ze afgesproken dat sommige collega's voorlopig niet naar de verplichte schietoefeningen gaan. Reden: ze hebben nog amper 2.000 kogels.

Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie, reageert in Het Laatste Nieuws: "De overheid verplicht ons te gaan schieten, maar krijgt de middelen niet bij elkaar om dat mogelijk te maken".

Lees het hele artikel in Het Laatste Nieuws.

Bescherming van de klokkenluiders geldt voor alle politiemensen

19/06/2019
pointing finger

Op 17 juni 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 8 mei 2019 tot wijziging van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden.

We citeren uit een bijdrage van Laure Lemmens op Polinfo: "Politiemensen die wantoestanden bij de lokale of federale politiediensten aanklagen, kunnen voortaan het beschermingsstatuut van klokkenluider krijgen. De zogenaamde Klokkenluiderswet van 15 september 2013, die een beschermingsregeling uitwerkt voor federale ambtenaren, is vanaf 17 juni 2019 van toepassing op alle personeelsleden van de geïntegreerde politie. Hier en daar zijn regels aangepast om rekening te houden met de specifieke aard van het politiestatuut."

Lees het hele artikel op Polinfo!

ACV Politie zet afscheidnemend provinciaal voorzitter in de bloemetjes

17/06/2019

Vandaag is het hoogdag voor Dirk Schockaert. Hij sluit niet alleen een lange loopbaan bij de politie af; ook zijn syndicale pet hangt hij definitief aan de haak. En als je zou denken dat zo'n belangrijk moment zou passeren zonder al te veel toeters en bellen, dan ken je zijn collega's bij ACV Politie nog niet.

Dirk was dan ook niet de minste bij ACV Politie. Enkele jaren na de hervorming van de geïntegreerde politie werd Dirk verkozen tot provinciaal voorzitter voor Oost-Vlaanderen. Vervelen in die functie deed hij zich zeker niet. Hij slaagde er keer op keer in om op de hogere syndicale niveaus het hoogst aantal agendapunten naar voor te schuiven, tijdens de varia-ronde steeds weer dingen in vraag te stellen en op ieders inbreng wel een antwoord klaar te hebben. Met andere woorden: het gaat hier over een 200 procent syndicalist.

We gaan je tijdens de vele debatten en vergaderingen ongetwijfeld missen, Dirk. Maar we wensen je vooral veel genot van je NAVAP en van je pensioen.

Dirk Schockaert
Dirk Schockaert

Stakingsaanzegging PZ Kanton Borgloon ingetrokken

12/06/2019

Op 28 mei 2019 diende ACV Politie samen met VSOA en ACOD een stakingsaanzegging in voor de politiezone Kanton Borgloon (PZ Loon). We waren hiertoe genoodzaakt, aangezien de overheid in tal van punten de voeten veegde aan het statuut. Het ging onder meer over het extreem lang 'in beraad' zetten van de verlofaanvragen, het systematisch weigeren van verlof en het onderkennen van de bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Zoals wettelijk voorzien werd de stakingsaanzegging geagendeerd voor het Onderhandelingscomité voor Politiediensten (OCP) in Brussel. Op 12 juni 2019 kregen de vakbonden en de lokale overheid van de PZ Loon er de kans om hun standpunten te verduidelijken en te verdedigen.

"Burgemeester Awouters heeft meteen zijn wapens bovengehaald om in alle richtingen te schieten. Zo'n platvloers overleg heb ik nog nooit meegemaakt"

Samen met onze collega's van de andere vakbonden hoopten de afgevaardigden van ACV Politie op een positief gesprek, waarin de plooien zouden worden gladgestreken en de nodige afspraken naar de toekomst toe zouden worden gemaakt. Niets was echter minder waar. Al kort na aanvang van het overleg sprak de voorzitter van het politiecollege van de PZ Loon dreigende taal. Hij smeet met verwijten naar onze lokale afgevaardigden en stelde zelfs de deontologische code van de vakorganisaties in vraag. "Burgemeester Awouters heeft meteen zijn wapens bovengehaald om in alle richtingen te schieten. Zo'n platvloers overleg, dat heb ik nog nooit meegemaakt" verduidelijkt Manu Gilmont van ACV Politie in Het Belang Van Limburg (HBVL) van 14 juni 2019.

De verhoudingen tussen de vakorganisaties met de lokale overheid van de PZ Loon zitten duidelijk niet goed. De korpsleiding ondermijnt zelfs onze werking door vakbondsmilitanten binnen het politiekorps intern naar een andere dienst te verplaatsen. Op die manier tracht ze ons monddood te maken.

Ondanks de grillige sfeer op het OCP besloten de vakbonden de stakingsaanzegging weer in te trekken, maar dit onder strikte voorwaarden. Zo moeten de herplaatsingen van onze afgevaardigden ongedaan gemaakt worden, eisen wij een hoogdringend BOC, verwachten we een vlotte verspreiding van een correcte verslaggeving van de rondgangen met de arbeidsgeneesheer en de vergaderingen van het BOC en het CPBW, eisen we een correcte toepassing de verlofregeling conform het statuut, ...

Om onze lokale afgevaardigden te steunen, heeft ACV Politie besloten om op het volgende lokale overleg externe afgevaardigden het woord te laten voeren.

Zwaar geweld tegen politiebeambte: staat betaalt voortaan alle kosten terug

17/05/2019

Waren politieambtenaren tot voor vandaag het slachtoffer van zwaar geweld, dan kregen ze slechts een deel van de kosten terugbetaald. Tot vandaag dus, want vanaf nu krijgen ze al hun kosten terugbetaald.

Onder welke voorwaarden dit gebeurt en over welke kosten het precies gaat, vind je terug in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2019.

Meer weten? Klik dan hier om naar de desbetreffende pagina in het Staatblad te navigeren, of hier voor de bijdrage op de website van Polinfo.be.

ACV Politie haalt slag thuis!

10/05/2019

Nadat ACV Politie deze week de druk op de regering had verhoogd, heeft de ministerraad vandaag uiteindelijk toch het oorspronkelijke sectoraal akkoord goedgekeurd. Dit is goed nieuws voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie! Hierdoor komen er onder andere maaltijdcheques en aanpassingen aan bepaalde loonschalen. De afgelopen weken kwam het akkoord door sommige politici onder vuur te liggen en staken meer en meer geruchten de kop op.

Om de overheid duidelijk te maken dat we geen enkele aanpassing aan het akkoord zouden dulden, en om te anticiperen op een mogelijke aanval, diende ACV Politie deze week een stakingsaanzegging in. De regering besliste dus wijselijk om geen aanpassingen door te voeren.

ACV Politie bereidt nu de volgende stap voor om het welzijn van het politiepersoneel te vergroten, namelijk het indienen van een nieuwe eisencahier 2019-2020. Het sectoraal akkoord was voor ons een eerste, maar noodzakelijke stap in de verbetering van de toestand voor een aantal personeelsleden. Nu moet de rest nog volgen.

Oudere berichten

archief

We houden belangrijke artikels en bijdragen graag ter beschikking van onze bezoekers, al werden ze al geruime tijd geleden gepubliceerd. Let er wel op dat het mogelijk is dat hetgeen we in ons archief bewaren niet meer up-to-date is en inmiddels achterhaald kan zijn!