ACV Politie
Ook voor jou de juiste keuze!

Home
Contact
  Word lid!
 Links
Meer ...

 

 
 

 

 

 
 

 

Meer nieuws ...

 

NAVAP-compensatie voor de politiezones

08/01/2018

Het KB over de NAVAP*-compensatie voor de jaren 2018 en 2019 is net voor het jaareinde in het Staatsblad verschenen. Voor 2018 is er 38,020 miljoen euro beschikbaar, voor 2019 gaat het om 36,878 miljoen euro. De politiezones die een deel van de subsidies willen, kunnen hun aanvraag indienen.

Lees het artikel op Polinfo!

*NAVAP: non-activiteit voorafgaand aan de pensionering

 

Paspoort van Erwin Hongenaert

04/01/2018

Erwin Hongenaert, de nieuwe vast afgevaardigde voor ACV Politie Provincie Oost-Vlaanderen is zich al stevig aan het inwerken in zijn nieuwe job. Onze redactie kon hem toch even strikken voor een interview. Vervolgens maakten we dit "paspoort" over Erwin.

 

HR-News: Hospitalisatieverzekering voor het CALog-personeel

03/01/2018

In december 2017 verscheen nummer 21 van HR-News. Daarin werd meegegeven dat de hospitalisatieverzekering voor het CALog-personeel werd hernieuwd bij dezelfde dienstverlener: AG Insurance. Het nieuwe contract loopt van 1 januari 2018 tot 31 december 2023.

Meer weten?

 

FAQ: tot wanneer mag ik mijn resterende verlofdagen van 2017 opnemen?

28/12/2017

Vooral rond de jaarwisseling krijgen we van tal van leden vragen met betrekking tot de verlofregeling. Zo vraagt men zich af hoeveel dagen er mogen worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar, tot wanneer die dagen mogen worden opgenomen, of er brugdagen worden vastgelegd voor 2018, ... 

Hieronder geven we de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Tot wanneer mag ik mijn resterende verlofdagen van 2017 opnemen?
In principe kan men het jaarlijks vakantieverlof opnemen tot en met 31 maart van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarvoor het jaarlijks verlof is toegekend. Door de uitzonderlijke gebeurtenissen die in 2016 hebben plaatsgehad (o.a. aanslagen in Brussel, verdere strijd tegen het terrorisme en het radicalisme, vluchtelingencrisis) en omwille van het feit dat deze gebeurtenissen ook in 2017 een impact hadden op de betrokken politiediensten, besliste men dat alle personeelsleden van de geďntegreerde politie hun niet opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof 2017 kunnen opnemen tot en met 31 december 2018.

Mag ik al mijn verlof opsparen tot eind 2018?
Er dient door de hiërarchische op worden toegezien dat hun personeelsleden, in de mate van het mogelijke en met inachtneming van de behoeften van de dienst, op regelmatige tijdstippen een minimum aan verlofdagen opnemen. Het mag niet de bedoeling zijn dat personeelsleden hun verlofdagen in onbeperkte mate opsparen om ze tenslotte in één keer volledig op te nemen.

Ik merkte dat er twee extra dagen aan mijn verloffiche werden toegevoegd. Van waar komen die?
Bij toepassing van artikel I.I.1, 19°, RPPol, worden er twee reglementaire feestdagen toegekend. Voor wat de federale politie betreft, worden de twee door de commissaris-generaal toegekende reglementaire feestdagen, bij de aanvang van 2018, aan de verloffiche toegevoegd. Ze kunnen worden genomen onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantieverloven. Wat de lokale politie betreft, heeft de korpschef de keuzemogelijkheid om, na overleg in het betrokken basisoverlegcomité, die twee dagen ofwel bij de aanvang van het jaar toe te voegen aan de verloffiche, ofwel op bepaalde data vast te stellen of een dag aan de verloffiche toe te voegen en de andere op een bepaalde datum vast te stellen.

In 2018 vallen 21 juli en 11 november op een zaterdag of zondag. Hoe wordt dat gecompenseerd?
De personeelsleden hebben recht op vervangende verlofdagen ter compensatie van de twee feestdagen die in 2018 op een zaterdag of zondag vallen. Deze twee dagen worden voor alle personeelsleden van de politiediensten vastgelegd op 11 mei en 24 december 2018, zodat twee brugdagen worden gecreëerd. Hiervan kan evenwel worden afgeweken door de korpschefs van de lokale politie indien ze reeds één van de door hen vast te stellen reglementaire feestdagen op 11 mei of 24 december zouden hebben vastgelegd.

Bron: omzendbrief GPI 87 van 6/12/2017

 

Directeur coördinator zet opleiding DAB in Antwerpen op de helling

20/12/2017

Wilrijk Boomsesteenweg 180, in de stille jaren een opleidingscentrum van de toenmalige Rijkswacht, sinds de éénmaking van de politie een ‘gedeconcentreerde nationale politieschool’.

In 2012 werd blok C volledig gerenoveerd, iets wat de belastingbetaler ettelijke miljoenen heeft gekost. Doel was de politieschool volledig up-to-date te maken en de opleidingscapaciteit aanzienlijk verhogen. Hierbij werden meerdere klaslokalen conform de wet op het welzijn gerenoveerd.

Het is de bedoeling dat in deze politieschool de leden van de nieuw opgerichte directie (DAB) hun basisopleiding van zes maanden zullen volgen. De Directeur Coördinator (DirCo), tevens hier gehuisvest, is hier al van op de hoogte sinds begin 2016.

Omdat de vernieuwde klaslokalen momenteel gebruikt worden als burelen voor het secretariaat van de DirCo, geeft men geen toestemming om deze te gebruiken voor de opleidingen. Dan laten we de belastingbetaler maar opnieuw opdraaien om van andere burelen klaslokalen te laten maken! Weet dat deze infrastructuur nooit conform de wet op het welzijn zal kunnen zijn. De portemonnee van de belastingbetaler? Het welzijn van de studenten? Da's blijkbaar bijzaak!

De start van de opleiding DAB is voorzien op 1 maart 2018. Dit werd bevestigd op het onderhandelingscomité voor politiediensten door de Minister van Binnenlandse Zaken, bij monde van Directeur Generaal De Mesmaeker. Doch, dit werd weerlegd door de DirCo.

Toch worden intussen alle voorbereidingen getroffen om zoals gepland met de opleiding DAB van start te gaan … Maar dus zonder de geschikte klaslokalen.

Het spreekt vanzelf dat wij er als ACV zullen op toezien dat de wet op het welzijn wordt gerespecteerd en zo nodig de arbeidsinspectie zullen inschakelen. 

 

Infosessies over de toelatingsproeven voor politieagent en -inspecteur

20/12/2017

Klik op de afbeelding voor meer info!

 

Politie is geen bijberoep!

19/12/2017

Met enige verbijstering hebben we vandaag kennisgenomen van het voorstel van de Antwerpse burgemeester om vrijwilligers in te schakelen bij de politie. De bedoeling zou zijn om deze ‘burgers’ bepaalde politietaken te laten uitvoeren onder de vorm van een vrijwilligersstatuut. Maar dit is voor ACV-Politie een brug te ver!

“Als de politie momenteel taken zou uitvoeren die anderen kunnen uitvoeren, kan je ofwel die taken weghalen bij de politie, ofwel ervoor zorgen dat de politie over voldoende politiemensen of gespecialiseerd personeel beschikt om ze toch nog uit te voeren. In geen geval gaan we toelaten dat vrijwilligers, met een uniform en in bepaalde gevallen zelfs gewapend, in een politiekorps zullen functioneren.”, verklaart Joery Dehaes, secretaris van ACV-Politie. 
Bovendien rijzen er tal van vragen rond de opleiding, de begeleiding en de beschikbaarheid van deze vrijwilligers. Om nog maar te zwijgen over de onzekerheid van de professionaliteit en integriteit van deze toekomstige politievrijwilligers. Men kan niet verwachten dat deze op hetzelfde niveau zullen liggen als bij de politieambtenaren die een zware selectie en opleiding hebben doorstaan.

Ook kan je politietaken niet perfect aflijnen en heeft de huidige brede inzet van de politiemensen een groot voordeel. Het inzetten van politiemensen in niet-gerechtelijke opdrachten zorgt er voor dat er een band ontstaat met de bevolking. “Natuurlijk, als je als overheid geen gemeenschapsgerichte politie meer wil uitbouwen en enkel repressieve politiemensen wenst te behouden, is dit voorstel een stap in de goede richting. Maar, in wat voor samenleving komen we dan terecht?”, aldus Joery Dehaes.

Trouwens, zullen er na deze regeerperiode nog jong-gepensioneerden overblijven om vrijwilliger te zijn?

 

Niveauproeven voor CALog-personeelsleden sessie 2017-2018

18/12/2017

De geďntegreerde politie zal in 2018 examens organiseren met het oog op het afleveren van brevetten die de statutaire CALog-personeelsleden moeten toelaten om via mobiliteit over te gaan naar een hoger niveau.

Om deel te nemen aan deze proeven moeten de kandidaten in het bezit zijn van het vereiste diploma voor de gepostuleerde functie, of bij ontstentenis slagen voor een
niveauproef georganiseerd door de dienst Rekrutering en Selectie. In deze optiek, en voorafgaand aan deze selectieproeven, zullen niveauproeven georganiseerd worden.

Add. 
De inschrijvingsdatum om deel te nemen aan de niveauproeven verliep op 15/01/2018.

 

ACV-secretaris Jan Adam hangt zijn kepie aan de kapstok

17/12/2017

Na een loopbaan van bijna 40 dienstjaren bij de Rijkswacht en de Federale Politie, waarvan de helft als vast afgevaardigde en vakbondssecretaris bij ACV Politie, hangt Jan Adam zijn kepie aan de kapstok. 

Bedankt voor jouw jarenlange inzet en succes met de uitdagingen die nu op je afkomen. Het ga je goed, Jan!

De redactie van ACV Politie

Lees hier de mail van Jan Adam aan de leden en militanten van ACV Politie

Cartonist: Glenn Elet

 

Dossier SPC: garanties en extra personeel, stakingsaanzegging ingetrokken

11/12/2017

Tijdens het Onderhandelingscomité van de Geďntegreerde Politie kwam vanochtend de problematiek rond de spoorwegpolitie (SPC) terug op tafel. Op vraag van de vakbonden werden enkele aanpassingen aan het plan voor de SPC besproken.

Een stakingsaanzegging werd mede door ACV-Politie ingediend. We deden dit omdat er enerzijds geen duidelijkheid communicatie was over de toekomst van de SPC en anderzijds wegens de personeelstekorten waar de SPC mee kampt. 

De afgelopen weken werd ons de toekomstvisie voor de SPC voorgesteld. Grote onduidelijkheid bleef echter bestaan over de personeelsleden die momenteel werken in de posten die binnen de nieuwe spoorwegpolitie als satelliet zullen ingekleurd worden. “Het was voor ons onaanvaardbaar dat de minister met één pennentrek 110 personeelsleden hun werkplek naar een andere provincie zou verplaatsen.”verklaart Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. “Gelukkig hebben we nu de garantie gekregen dat deze mensen op hun post kunnen blijven zolang ze hetzelfde werk blijven uitvoeren.”

Naast het openstellen van vacatures via het systeem van interne mobiliteit, heeft de overheid nu ook verzekerd om op zoek te gaan naar oplossingen om snel personeel ter versterking in te zetten binnen de spoorwegpolitie. Een aantal pistes werden besproken en zullen verder uitgewerkt worden.

In gemeenschappelijk vakbondsfront werd dan ook naar aanleiding van deze aanpassingen beslist om onze stakingsaanzegging in te trekken. "Echter, over de toekomstplannen voor de spoorwegpolitie zitten we zeker niet op dezelfde lijn als de overheid, maar de onderhandelingen hebben wel gezorgd voor een aantal garanties voor het personeel. Deze garanties waren voor ons onontbeerlijk. De stakingsaanzegging werd ingetrokken maar wees gerust, de hervorming van de spoorwegpolitie zal door ons met argusogen opgevolgd worden.” besluit Joery Dehaes.

ACV Politie is eveneens tevreden met de beslissing van de overheid om de opvorderingen en de specifieke modaliteiten onmiddellijk in te trekken.

 

De Medische Dienst van de Politie op nieuwe wegen

6/12/2017

In een artikel in de Artsenkrant van 24 november 2017 geeft Dr. Wynsberghe, raadgevend arts bij het Provinciaal Medisch Centrum (PMC) West-Vlaanderen, zijn visie over de toekomst van de medische dienst van de geďntegreerde politie.

Je kan een door ons samengevatte versie van het artikel downloaden via
deze link.

 

Hij komt, hij komt, ... de eindejaarspremie 2017

5/12/2017

Op 4 december 2017 verspreidde het Secretariaat van de Geďntegreerde Politie (SSGPI) een dienstnota in verband met de eindejaarstoelage voor 2017. In de nota licht men de berekeningswijze toe en deelt men mee dat de uitbetalingsdatum voorzien is voor 18 december 2017. 

Je kan de nota hier downloaden.

 

Omzendbrief over geweld tegen politiemensen

28/11/2017

Bij de uitoefening van hun opdracht van algemeen belang worden de leden van de politiediensten sterk blootgesteld aan risico’s van geweld.
De wetgever diende dan ook zoveel mogelijk te vermijden dat er fysiek geweld gepleegd wordt tegen de leden van de politiediensten in het kader van de uitvoering van hun opdrachten, waarvan de bescherming van de maatschappij de hoeksteen is.

Klik hier om de omzendbrief in te kijken!

 

Stand van zaken NAVAP: eis van SYPOL verworpen!

29/11/2017

De beroepen tot nietigverklaring van de NAVAP-regeling (het recht op een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering) ten voordele van sommige personeelsleden van het operationeel kader van de geďntegreerde politie, ingevoerd bij artikel 6 van het Koninklijk besluit van 9 november 2015 werden bij arresten nrs. 239.982 en 239.983 van 28 november 2017 verworpen. Het beroep strekte er toe enkel de woorden "dat een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoot voor 10 juli 2014" te vernietigen. Klik hier om verder te lezen!

Arrest 239982 van 28/11/2017

Arrest 239983 van 28/11/2017

 

ACV Politie bedankt alle collega's met een bloemetje

23/11/2017

Op donderdag, 23/11/2017 zette ACV Openbare Diensten alle ambtenaren letterlijk - of toch bijna - en figuurlijk in de bloemetjes. We doen dit om alle ambtenaren te bedanken voor hun inzet voor de bevolking en voor de organisatie waar ze deel van uitmaken.

Ook onze militanten van ACV Politie gingen massaal op pad om bloempotjes met zaadjes uit te delen. Daar waar het mogelijk was, namen ze de tijd om even een praatje te slaan met hun collega's.

 

Interview met Peter Saerens, de nieuwe voorzitter van de werkgroep CALog van ACV Politie

16/11/2017

Tijdens de voorbije meeting van onze CALog-werkgroep (CALog staat voor Kader van Administratief en Logistiek personeel bij de geďntegreerde politie) werd het voorzitterschap door Anne Geerts overgedragen aan Peter Saerens. Onze redactie kon Peter na de vergadering strikken voor een kort interview.

Lees verder

 

Het standpunt van ACV Politie over de rellen in Brussel

12/11/2017

"Dit dossier is niet zomaar een fait-divers en verdient onze volle aandacht."

Gisteren werd de Brusselse binnenstad getroffen door zinloos geweld door zogenaamde voetbalsupporters. Dat dit niets meer met voetbal of het vieren van een overwinning te maken heeft, was al onmiddellijk bij het uitbreken van de rellen overduidelijk. Vanuit ACV-Politie veroordelen wij dan ook met klem dit geweld tegen onze politiemensen. Maar liefst 22 van het beperkt ingezette politiepersoneel werd tijdens deze rellen gewond. “Dit is voor ons onaanvaardbaar en we eisen dan ook dat de geweldplegers met alle mogelijke middelen worden opgespoord, geďdentificeerd en berecht. Een dergelijk gedrag hoort niet thuis in onze maatschappij en onze ordehandhavers dienen respect te krijgen voor het werk dat ze verrichten.” beklemtoont Joery Dehaes, afgevaardigde van ACV Politie. De overheid mag hier niet wegkijken en heeft nu de kans om haar belofte om geweld tegen politiepersoneel strenger aan te pakken, in daden om te zetten.

"Waarom verhinderde de politie niet dat 300 hooligans een spoor van vernieling trokken door Brussel? Jan Jambon opent een officieel onderzoek."

Maar er is nog meer aan de hand. Vanuit verschillende bronnen krijgen we melding van de moeilijke omstandigheden waarbinnen onze collega’s dienden te werken. Er zou niet voldoende personeel beschikbaar zijn geweest, de ordediensten die ter plaatse waren mochten niet ingrijpen en de steun zou veel te laat beschikbaar zijn geweest.

“Als dit allemaal klopt, dan zijn niet enkel de geweldplegers verantwoordelijk voor de 22 slachtoffers bij de politiemensen, maar hebben de beleidsvoerders hier een grote verantwoordelijkheid in. Vanuit ACV Politie laten we dit niet zomaar passeren. Dit dossier is niet zomaar een fait-divers en verdient onze volle aandacht. We eisen dan ook een onderzoek ten gronde over de politie-inzet van gisteren.” besluit Joery Dehaes in de Standaard.

 

Marc Van Dorst geeft de scepter over aan Kristof Ceulemans

7/11/2017

Er was uiteraard ook de optie om Marc zelf een woordje te laten “placeren”, maar we vonden het geen slecht idee om samen met Kristof Ceulemans een beeld te schetsen over zijn collega en mentor, Marc Van Dorst.

Lees hier het interview

 

Nieuws over de zware beroepen

30/10/2017

Het secretariaat van het Nationaal Pensioencomité (NPC) heeft een aantal oriëntaties voorgesteld die de basis zullen vormen voor verdere onderhandelingen over zware beroepen in de openbare sector. Het ganse dossier is zeker nog niet afgerond, maar er liggen een aantal opties op tafel over het effect dat een erkenning als zwaar beroep zal hebben op het pensioen.

Lees verder op de website van ACV Openbare Diensten

 

Onze nieuwe secretaris voor ACV Politie: Joery Dehaes

27/10/2017

Het Nationaal Comité van ACV Openbare Diensten heeft zonet de aanstelling goedgekeurd van Joery Dehaes tot nieuwe secretaris voor ACV Politie. 

Voor ons was dat het uitgelezen moment om met onze nieuwe secretaris nader kennis te maken.

Lees hier het interview met onze nieuwe secretaris

 

Oudere berichten

We houden belangrijke artikels en bijdragen graag ter beschikking van onze bezoekers, al werden ze al geruime tijd geleden gepubliceerd. Let er wel op dat het mogelijk is dat hetgeen we in ons archief bewaren niet meer up-to-date is en inmiddels achterhaald kan zijn!

Bezoek ons archief