archief

We houden belangrijke artikels en bijdragen graag ter beschikking van onze bezoekers, al werden ze al geruime tijd geleden gepubliceerd.

Opgelet!

Let er wel op dat het mogelijk is dat hetgeen we in ons archief bewaren niet meer up-to-date is en inmiddels achterhaald kan zijn!

ACV Politie is het treuzelen beu: stakingsaanzegging ingediend

07/05/2019


ACV Politie heeft zonet een stakingsaanzegging ingediend voor de federale politie en alle zones van de lokale politie.

Ongeveer een jaar geleden gaven we onze voorwaardelijke goedkeuring aan een nieuw sectoraal akkoord na 18 maanden onderhandelen. De onderhandelingen waren een bijzondere oefening waarbij constant een evenwicht werd gezocht tussen geschrapte vergoedingen en nieuwe compensaties. Het resultaat werd een correctie op onze verloningen in vergelijkingen met andere functies binnen het openbare ambt.

De laatste weken leek er maar geen einde te komen aan bijkomende analyses rond het akkoord, zo erg zelfs dat het vermoeden van vertragingsmanoeuvres de kop op stak. De garanties die voormalig minister Jan Jambon gaf, bleken toch niet zo sluitend te zijn.
Bovendien gonst het van de geruchten over het eventueel schrappen van een aantal aspecten uit het akkoord. Uiteraard is zoiets voor ACV Politie onaanvaardbaar.

De reden van onze stakingsaanzegging is dan ook dubbel. Ten eerste willen we het duidelijk signaal aan de overheid geven dat ons voorwaardelijk akkoord voor het geheel van de teksten geldt en we niet zullen dulden dat men er iets uit schrapt.

Ten tweede gaan we niet langer wachten op de beslissing van de ministerraad om de stakingsaanzegging formeel in te dienen. Deze formele procedure kent namelijk een lange doorlooptijd waardoor we te ver in de toekomst (lees: na de verkiezingen) uitkomen.

We houden jullie op de hoogte.

Tot 50% aan personeelstekorten bij de Federale Wegpolitie

30/04/2019
federale politie

De verkeerspost van Antwerpen kreunt onder de personeelstekorten. Er is amper personeel om verkeersploegen uit te sturen, voor de gerechtelijke opdrachten moet men al langer beroep doen op de verkeersploegen of de collega's van de lokale politie.

"De toestand bij wegpolitie wordt stilaan onhoudbaar.", aldus Joery Dehaes secretaris van ACV Politie.

Lees verder in Het Laatste Nieuws!

Uitbetaling van het vakantiegeld

30/04/2019

De uitvoeringsdatum van het vakantiegeld 2019 is vastgelegd op 16 mei 2019 (betaaldatum).

Zoals vermeld in het koninklijk besluit van 29 april 2009, wordt het vakantiegeld 2019 (prestaties 2018) vastgesteld op 92% van een twaalfde van de jaarwedde die verschuldigd is voor de maand maart 2019. Het vakantiegeld is onderworpen aan een exceptionele bedrijfsvoorheffing en aan een sociale inhouding van 13,07%.

Meer informatie omtrent de berekeningswijze kan je terugvinden in de Handleiding Financiële Personeelsadministratie (Deel III - Titel III - Hoofdstuk I).

Bron: de nota SSGPI-RIO/2019/425 van 30 april 2019

Doorbraak tweede pensioenpijler federale contractuelen na aandringen ACV Openbare Diensten

10/04/2019
2e pensioenpijler

Na veel inspanningen van ACV Openbare Diensten heeft de regering eindelijk groen licht gegeven voor een openbare aanbesteding om de verzekeraar aan te duiden voor het beheer van de tweede pensioenpijler voor federale contractuelen.

Dat dossier zat gedurende twee jaar in de koelkast op het kabinet Vandeput, wat onverklaarbaar is aangezien er al sinds 2017 een budget voor de financiering klaarligt.

De tweede pijler komt er voor alle instellingen die onder de toepassing vallen van de wet van 22 juli 1993 (FOD, POD, Ministerie van Defensie, Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid) en ook voor Fedasil, de rechterlijke orde en de geïntegreerde politie.

De bijkomende pensioenrechten worden toegekend vanaf 1 januari 2017 en worden op basis van een premie berekend:

 • in 2017: 1 % van het loon
 • in 2018: 1,5 % van het loon
 • vanaf 2019: 3 % van het loon

ACV politie kaart de problematiek van de Directie Hondensteun aan

hondenbrigade

Vandaag werd op het onderhandelingscomité voor de politiediensten (OCP) de stakingsaanzegging besproken die ACV Politie, NSPV en VSOA indienden in verband met de problemen binnen Dienst Hondensteun (DACH). Niet zonder moeite bereikten we een consensus met de overheid.

Voor wat betreft het wagenpark werd er een oplossing in twee fasen voorgesteld. In totaal zullen er tegen het einde van het jaar zevenentwintig aangepaste dienstvoertuigen aangekocht worden, waarvan de eerste zeven al in de loop van de volgende maand. Intussen zoekt men ook naar een snellere oplossing, waaronder het recupereren een aantal voertuigen uit andere diensten. De Citroën C3's, die tijdelijk als noodoplossing ingezet werden, zullen niet langer gebruikt worden omdat ze niet geschikt bleken voor de DACH.

Enkel de dienstvoertuigen voor de patrouillehonden zullen nog als politievoertuig herkenbaar zijn (striping), al de andere nieuwe wagens blijven 'anoniem'.
Bovendien zal de DACH tegen aanstaande vrijdag een nieuwe behoefte voor de meerjarenplanning overmaken aan de Directie van de Logistiek (DRL).

Een tweede punt dat werd besproken betreft de functionele kledij. De overheid schetste tijdens de vergadering de uitgevoerde - en ons inziens mislukte - overheidsopdracht van 2016, alsook de daarop ondernomen acties. Omdat het opstarten van een nieuwe aankoopprocedure veel tijd zou vergen, drongen we erop aan om een alternatieve en snellere procedure te hanteren.

De overheid gaf te kennen dat ze een analyse zal maken van het aankoopdossier van gelijkaardige items door de lokale politie van Brussel. Indien deze procedure mag gevolgd worden, dan kan de markt al in april gepubliceerd worden en is een levering in september zelfs haalbaar.

Daarnaast zal er intussen een budget van 30.000 euro vrijgemaakt worden via de procedure 'kleine aankopen' om dringende tekorten op te vangen. Dit wordt in een eerstvolgend hoogoverlegcomité voorgelegd. ACV Politie eist dat de voortzetting van dit dossier zeker besproken wordt.

Tot slot bespraken we de asbestproblematiek. De Directie voor preventie en bescherming op het werk (CGWB) gaf een overzicht van de situatie. Blijkbaar bestaat er wel een asbestinventaris voor de gebouwen van DACH in Neerhespen (Vlaams-Brabant), maar deze dateert van 2008 en is dus niet up-to-date. Daarom zal de Regie der Gebouwen in de loop van volgende week ter plaatse een nieuwe asbestinventaris maken.

Op de brandsite werden stalen genomen. Eén staal blijkt sporen van asbest te bevatten. De desbetreffende hal werd onmiddellijk gesloten en er werd een firma gecontacteerd om luchtstalen te nemen op de hele site.

Ook verzamelt men de gegevens van al de personeelsleden die ooit op de site hebben gewerkt en vult men hun medische dossiers aan met deze asbestgegevens.
De Algemene Directie van de Bestuurlijke Politie (DGA) gaf de intentie werk te willen maken van een risicoanalyse voor de hele site. Hiervoor zal er een plaatsbezoek gebeuren.

Gelet op de ondernomen acties en de gestelde beloftes, werd beslist om de stakingsaanzegging in te trekken. Uiteraard zal dit dossier door ons op de voet gevolgd worden.

Joery Dehaes
Secretaris ACV Politie

"Geen geld voor politiecombi's, maar wel voor dure limousines"

ACV Politie is niet te spreken over de aankoop van luxewagens.

aankoop Luxewagens

Ten eerste is het duidelijk dat de correcte aankoopprocedure niet gevolgd werd. "De aankoop kwam ons ter oren via de pers. Onbegrijpelijk als je weet dat er voorafgaande risicoanalyses en overlegmomenten met de vakbonden voor een dergelijke aankoop verplicht zijn." verklaart onze secretaris Joery Dehaes.

En ten tweede is er de verontwaardiging over de aankoop op zich. De federale politie kreunt al jaren onder de besparingen, bijna alle diensten kampen met tekorten aan middelen en personeel maar toch wordt er 25 miljoen euro gespendeerd aan luxewagens om vip's mee rond te rijden. "Leg dat maar uit aan onze collega's die met de trein hun huiszoekingen gaan uitvoeren of die met 40 % tekorten aan personeel zitten." besluit Joery Dehaes.

Wij gaan dit dossier onderzoeken tot op het bot.     

Slotrapport over audit naar werkdruk is voor ACV Politie helaas geen verrassing

audit werkdruk

Het slotrapport van de audit naar werkdruk waarvan sprake in het artikel in La Dernière Heure is voor ACV Politie zeker geen verrassing.

De onderbezetting bij de federale politiediensten en de lokale politiezones (bij uitstek deze in de rand rond Brussel) speelt hier een belangrijke rol. De overheid tracht er met lapmiddelen zoals twaalf-urendiensten, systemen van bereikbaar- en terugroepbaarheid, ... oplossingen te creëren om de continuïteit van haar taken te verzekeren. Maar daardoor legt men nog meer druk op het schouders van politiepersoneel.

ACV Politie trok hiervoor al meerdere keren bij de overheid aan de alarmbel. Laatst deden we dit rond de onderbezetting van de noodcentrale van Vlaams-Brabant.

Lees hier het artikel (Het Laatste Nieuws)!

Stakingsaanzegging wegens onderbezetting CIC Vlaams-Brabant

"De noodcentrales kunnen het aantal oproepen niet meer aan."

ACV Politie diende een stakingsaanzegging in om de onderbezetting in het CIC Vlaams-Brabant op de onderhandelingstafel te krijgen.
"De toestand is in elke provincie erg, maar in Vlaams-Brabant is het echt niet meer houdbaar. In die noodcentrale waren deze week amper drie dispatchers en twee calltakers aan de slag. De helft van wat nodig is om de toevloed aan oproepen te beantwoorden.", aldus vakbondssecretaris Joery Dehaes in Het Nieuwsblad.

lees verder...

ACV Politie neemt deel aan de nationale staking op woensdag, 13 februari 2019

'Wij roepen op om op 13 februari massaal het werk neer te leggen'

stakerspikket Rotselaar
Afgevaardigden van ACV Politie brachten een bezoek aan een stakerspiket in Rotselaar (Vlaams-Brabant)

De nationale staking op 13 februari krijgt de steun van de politiemensen. Al de personeelsleden van de lokale en de federale politie zijn gedekt door de stakingsaanzegging die ACV Politie en ACOD hebben ingediend.

Onze politiemensen en calog-medewerkers worden dagelijks geconfronteerd met de problemen veroorzaakt door onze overheid. ACV Politie strijdt al lang voor minder werkdruk, een echte loonsverhoging, een gezond evenwicht tussen werk en privé en voor een fatsoenlijke eindeloopbaanregeling. De afbraak van de openbare diensten stellen wij binnen de politie onophoudelijk vast.

Wij roepen dan ook op om op 13 februari massaal het werk neer te leggen. Met lokale piketten en zelfs stiptheidsacties zal een duidelijk signaal aan de overheid gegeven worden. De grens werd voor veel medewerkers al een tijd overschreden!!!

De leden van ACV Politie kunnen hun afgevaardigden contacteren voor hun stakersvergoeding als ze effectief staken.

pamflet staking kruimels
pamflet staking2

"Fietsvergoeding omhoog, maar gebruikers van speed pedelecs kunnen er naar fluiten"

08/02/2019

Vandaag publiceerde het SSGPI (sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie) een dienstnota waarin de verhoging van de kilometervergoeding van de fiets voor het woon-werkverkeer wordt toegelicht. Wij citeren.

Sinds 1 januari 2010 hebben de personeelsleden die, voor een verplaatsing van hun verblijfplaats naar de plaats van hun werk, en omgekeerd, gebruik maken van hun fiets, wanneer zij ten minste één kilometer afleggen, recht op een vergoeding van € 0,20 per afgelegde kilometer. Ingevolge het koninklijk besluit van 13 juli 2017 wordt het bedrag van de kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer, met ingang van 1 september 2017, gelijkgesteld aan het bedrag dat elk jaar voor het gebruik van de fiets van belasting kan worden vrijgesteld door de belastingadministratie. Vanaf 1 januari 2019 hebben de personeelsleden die een fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer, wanneer zij ten minste één kilometer afleggen, derhalve recht op een vergoeding van € 0,24 per afgelegde kilometer.

ACV Politie vindt het bijzonder spijtig dat de gebruikers van de speed pedelecs, dat zijn fietsen met ondersteuning tot 45 km/u, nog steeds achter een fietsvergoeding mogen fluiten. Dit in tegenstelling tot in heel wat andere sectoren. De speed pedelec is een waardig alternatief in de strijd tegen het nog toenemende autoverkeer en zou door een financiële steun op nog meer succes kunnen rekenen.

Hoger nettoloon voor statutair personeel dat geniet van het verlofstelsel "vierdagenweek met premie"

30/01/2019

De Federale Pensioendienst deelde ons mee dat de premie in het kader van het verlofstelsel "vierdagenweek met premie" voor de statutaire personeelsleden niet langer onderworpen dient te worden aan de persoonlijke en patronale pensioenbijdrage.

Om deze reden zal het SSGPI vanaf de weddecyclus van januari 2019 de premie in het kader van de vierdagenweek met premie niet langer onderwerpen aan de persoonlijke pensioeninhouding van 7,50%, hetgeen voor de betrokken statutaire personeelsleden in een hoger nettoloon zal resulteren.

Kandidaten voor de politie klaargestoomd door ACV

26/01/2019

Vandaag ging in Brussel de tweede dag door van de infosessie over de toelatingsproeven voor een job bij de politie.

Dat heel veel kandidaten de moeilijkheidsgraad van de toelatingsproeven onderschatten, bleek ook nu weer, want de groep geïnteresseerden was na dag één al stevig uitgedund. Maar zij die vandaag wel op kwamen dagen, bleken zeker gemotiveerd om ervoor te gaan. En we wensen hen dan ook veel succes met de proeven en hopen hen over enkele maanden te ontmoeten in de politiescholen of ergens "op het terrein".

Meer weten over onze infosessies? Klik hier!

Ga je deelnemen aan selecties? Informeer je dan zeker eerst bij ACV Politie!

Wist je dat ACV Politie een databank bijhoudt met de meest gestelde vragen tijdens selectie-proeven?

Dankzij de feedback van onze leden die eerder al deelgenomen hebben aan selecties, slagen we erin om onze databank met voorbeeldvragen en -proeven up-to-date te houden. En daar kan jij van profiteren.

Ga je deelnemen aan selecties, bijvoorbeeld in het kader van de mobiliteit, richt je dan tot jouw plaatselijke afgevaardigde of neem contact op met de permanent vrijgesteld afgevaardigde van je provincie!

Alvast succes!

Twee nieuwe politiezones in Vlaanderen

30/12/2018

Vanaf 1/1/2019 telt Vlaanderen twee politiezones minder. Zowel in Oost-Vlaanderen als in Vlaams-Brabant zorgt de fusie van telkens twee politiezones daarvoor.

In Oost-Vlaanderen gaat het om de PZ LoWaZoNe (Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele) en de PZ Deinze-Zulte die herschapen worden tot de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.

In Vlaams-Brabant zijn het de PZ LAN (Landen, Linter en Zoutleeuw) en de PZ Tienen/Hoegaarden die in het 'fusie-huwelijk' treden. Vanaf 1/1/2019 wordt dat de politiezone Getevallei.

We pasten inmiddels de interactieve kaart op onze website aan. Wil je de plaatselijke afgevaardigden van ACV Politie per e-mail contacteren, dan kan je dit doen via hun groepsmailbox die voor beide nieuwe politiezones werd geüpdatet. Klik hiervoor bovenaan onze website op 'Contact' en vervolgens op 'Contacteer jouw plaatselijk afgevaardigden!'.

SmartCop 2019 is beschikbaar

30/12/2018

Wat is SmartCOP?

SmartCOP, voluit Smart Control Of Prestations, is een programma in Excel waarmee de personeelsleden van de geïntegreerde politie hun prestaties kunnen beheren. De Full-versie van SmartCOP berekent automatisch de netto-vergoedingen en -toelagen per maand op basis van de jaarwedde en de ingebrachte prestaties. Daarenboven beheert SmartCOP de verlof-, regularisatie- , ziektedagen en nachtprestaties. Kortom SmartCOP is de nieuwe persoonlijke diensturentabel of het zakboekje bij uitstek

Hoe bekom ik SmartCOP 2019?

Klik hier om het registratieformulier voor SmartCOP te downloaden!

Vul het formulier in en mail het naar reg.smartcop@telenet.be.

Kalender, prestatieblad, verlofkalender, ...

30/12/2018
excel prestatieblad

Op zoek naar een planner, agenda, prestatieblad, verlofkalender ... Dan hebben wij voor jou misschien de juiste tool in huis. Een ijverige militant van ACV Politie creëerde een excelbestand waarin je de volgende handige items terugvindt:

 • een "Prestatieblad", waarin je tot maximum twee prestaties per dag ingeven;
 • de "Verlofkalender", waarin je naast je verlof ook rust- en ziektedagen, omstandigheidsverlof, ... kan bijhouden;
 • een kalender om uit te printen en tegen je prikbord te hangen;
 • Een handige planner.

Interesse? Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden.

Positieve signalen op het onderhandelingscomité

19/12/2018

Vandaag vond het onderhandelingscomité (OCP) voor de politie plaats. Nadat we vorige week onze nieuwe minister konden duidelijk maken dat de ongerustheid onder de politiemensen in tal van dossiers zeer groot is, kregen we vandaag enkele positieve signalen.

Over de volgende vier dossiers werd er gesproken:

NAVAP

De minister zal binnen de regering pleiten voor de verlenging van de NAVAP-regeling (Non-activiteit voorgaand aan de pensionering). Voorlopig is het dus nog niet geweten wat de concrete uitwerking zal worden. Het dossier zou alleszins onder 'lopende zaken' kunnen behandeld worden.

Tuchtwet

Het laatste ontwerp van de overheid zal niet verder op tafel komen. Wel wil men de huidige tuchtwet verbeteren en vereenvoudigen. Hier wil men punt per punt een draagvlak voor zoeken.

Aanpassing ziektestelsel

Dit dossier is geen prioriteit meer en we moeten dan ook geen verdere evolutie hierover verwachten.

Recrutering & selectie

Dit blijft een belangrijke werf. Prioriteit is een betere en snellere doorstroming. Onmiddellijk na nieuwjaar zal men hier werk van maken.

De eisen van ACV Politie kwamen klaarblijkelijk aan bij minister De Crem. We zijn dan ook blij met deze signalen. Uiteraard is dit niet het sluitstuk van onze eisen, maar toch werd een eerste belangrijke stap gezet. De komende maanden zullen we dit van zeer nabij opvolgen.

Infosessie en oefendag voor de selectieproeven voor politie in Hasselt

15/12/2018
infodag Hasselt 15 december 2018

Een tiental dagen voor de infosessie over de selectieproeven voor politie van start ging in Hasselt, posten we op onze website het bericht dat men zich niet meer kon inschrijven. Het aantal inschrijvingen had haar maximum bereikt.

Maandag ging de infosessie in de grote zaal van ACV Hasselt door. Maar liefst 215 kandidaten kwamen hier naartoe om zich te informeren over de proeven die je moet doorlopen tijdens de selecties voor een job bij de politie.

Vandaag ging de oefendag door. En opnieuw telden we een grote opkomst. Meer dan 50 geïnteresseerden werden onderworpen aan tal van testen die identiek en/of gelijkaardig zijn aan de toelatingsproeven.

We wensen alle kandidaten succes bij het verdere verloop van de toelatingstesten.

ACV Politie voert actie tegen de onzekerheid, onderbezetting en hoge werkdruk

15/12/2018

Beste collega

Ben je de eindeloze discussies en onzekerheid over ons statuut ook moe?
Knagen de recent opgelegde maatregelen ook aan jouw koopkracht?
Ben jij ook het slachtoffer van onderbezetting op je dienst en kan je de hoge werkdruk niet meer de baas?
Kortom, zie jij de toekomst ook somber in?

Je staat er niet alleen voor!

ACV Politie diende samen met het NSPV en het ACOD een stakingsaanzegging in, want we laten niet met ons sollen! We geven de overheid een duidelijk signaal dat het zo echt niet verder kan. Genoeg is genoeg!

We verspreiden deze info aan de ingang van de grote korpsen, omdat we zo de meeste collega's kunnen bereiken. Maar eigenlijk zouden we liever actie voeren in de kleine politiezones en federale politiediensten waar het tekort aan middelen en personeel nog veel zwaarder doorweegt en de werkdruk alleen maar toeneemt.

Komt er licht aan het einde van deze donkere tunnel? Daar hebben we voorlopig nog het raden naar, maar weet dat we via alle mogelijke kanalen blijven ijveren en pleiten voor onze rechten!

ACV Politie

stakingspost CARMA Genk
PZ CARMA Genk
stakingspost Zeebrugge
PZ Zeebrugge
stakingspost Leuven
PZ Aalst
stakingspost Leuven
PZ Leuven

Klik op de foto's om ze vergroot weer te geven!

Eerste meeting met kersverse minister van binnenlandse zaken en veiligheid

12/12/2018

Vanochtend werden de politievakbonden ontvangen door onze nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, de heer De Crem. Vanuit ACV Politie werd de laatste weken aangedrongen op een onderhoud met onze voogdijminister om klaarheid te krijgen in heel wat belangrijke dossiers voor onze politiemensen.

Bij aanvang van het overleg kregen we de kans om namens ACV Politie onze bezorgdheden, eisen en prioriteiten aan de minister kenbaar te maken. We overhandigden de minister dan ook onze eisen in een uitvoerig pamflet. Wij voegen dit pamflet hierbij zodat iedereen weet wat onze standpunten zijn (nvdr onder de groepsfoto).

De andere vakbonden brachten uiteraard ook hun aandachtspunten.

Vervolgens nam minister De Crem het woord waarbij het ons onmiddellijk opviel hoe goed de minister van de dossiers op de hoogte is. Bovendien gaf hij te kennen dat hij ons als bondgenoten zag en het sociaal overleg nieuw leven wenst in te blazen.
Het gesprek evolueerde naar enkele technische dossiers, waar de minister concrete engagementen uitspraak. Zo mogen we binnen een week een eerste voorstel rond de navap verwachten.

We mogen dus wel stellen dat we enigszins aangenaam verrast zijn door onze ontmoeting, maar we wachtenvoorzichtig af wat de komende weken zullen brengen. Om deze redenen zullen we dan ook het syndicaal overleg met de overheid opnieuw opstarten.

meeting De Crem

Brussel, 12 december 2018

Het ACV Openbare Diensten - Groep Politie bedankt de minister van Binnenlandse Zaken voor zijn initiatief om de vakbonden te ontmoeten.

We zijn er ons van bewust dat de politieke situatie vandaag meer dan gespannen, zelfs troebel is. De nieuwe minister moet rekening houden met een aantal essentiële factoren, die geen uitstaans hebben met het overleg of de sociale dialoog.

Dit geeft nog meer glans aan de vergadering van vandaag en bewijst alleszins dat u aandacht hebt voor de vertegenwoordigers van de personeelsleden.

Onze collega's, van het operationeel en het administratief en logistiek kader, statutairen en contractuelen, verwachten evenwel duidelijke en nauwkeurige antwoorden.
In deze bijzondere, historische tijden, ook voor ons, mag er niet (te veel) onzekerheid zijn.

Wij verwachten dan ook een oprechte, eerlijke dialoog waarop we een wederzijdse en respectvolle relatie kunnen uitbouwen met de werknemers.
Welke zaken wil u prioritair aanpakken en in welke dossiers?

Onze organisatie verheelt niet dat de huidige parlementaire situatie haar zorgen baart.
Er zijn wel een aantal belangrijke teksten - soms moeizaam - onderhandeld, maar we stellen ons wel een aantal vragen:

 • Hoe worden die verder behandeld door de parlementaire minderheid?
 • Wat kan u ons vandaag toezeggen?

Wij zouden van de vergadering van vandaag gebruik willen maken om een lijst dossiers in te dienen. De meeste daarvan hebben na een onderhandeling al het voorwerp uitgemaakt van een stakingsaanzegging op 7 december 2018.

Die onderhandeling gaf geen afdoend resultaat. Zoals u weet, werd dan ook de aanzegging geactiveerd.

Die niet uitputtende lijst herneemt hoofdzakelijk volgende punten:

 • Het sectoraal akkoord 2018: hoe zit het er vandaag concreet mee?
 • De herwaardering van de weddeschalen: er moeten nog bijsturingen gebeuren aan de weddeschalen die niet in het vorige sectoraal akkoord waren opgenomen.
 • De baremieke loopbaan voor de contractuelen: het wordt tijd om een degelijke baremieke loopbaan met perspectief aan te bieden aan deze collega's van de politiediensten.
 • De NAVAP: wij willen de bevestiging dat de beloftes van uw voorganger uitgevoerd worden. Bovendien lijkt het ons belangrijk om die bepaling te bestendigen en uit te breiden tot alle personeelsleden. Het trauma van het arrest 103/2014 ligt bij iedereen nog vers in het geheugen.
 • Het huidige aanwervingsvolume aanhouden: in 2003 had het Rekenhof al aangegeven dat een jaarlijks quotum van 1.350 politiemensen nodig was. De huidige budgettaire inspanning moet dan ook worden volgehouden
 • De aanwervingsprocedure: we werken al maanden aan een analyse om de procedure voor de externe aanwervingen te optimaliseren. We hopen dat dit gemeenschappelijk werk kan worden verdergezet, maar we willen de minister ook meteen waarschuwen: er kan geen sprake zijn van optimalisering als er niet wordt geïnvesteerd in het personeel. Deze dienst (aanwervingen) kampt net als vele andere diensten van de Federale Politie met een personeelstekort. We wijzen er ook nog op dat dit één van de weinige diensten is van wie het werk zowel de lokale als de federale ten goede komt.
 • Het geweld tegen politiemensen: we willen eindelijk een degelijke omzendbrief.
 • De KUL-norm.

Het ACV Openbare Diensten - Groep Politie wenst van de gelegenheid gebruik te maken om haar totaal verzet duidelijk te maken in verband met volgende dossiers:

 • De nieuwe tuchtwet: het huidig ontwerp van de technische werkgroep is onaanvaardbaar. We vinden het niet aangewezen om een procedure te herzien die altijd aanleiding kon geven tot een evenwichtige behandeling op tegenspraak.
 • Het nieuw concept van het ziektekrediet: naar het voorbeeld van ons standpunt in alle sectoren van het openbaar ambt, zijn we totaal gekant tegen elke vorm van ontrafeling van het statuut.
  De huidige regeling heeft al perfect haar nut bewezen in de strijd tegen het absenteïsme door de collega's aan het werk te houden. We willen hierbij ook nog eens de aandacht vestigen op een studie van de vorige minister van Ambtenarenzaken in 2017, die duidelijk heeft aangetoond dat het statutair personeel helemaal geen misbruik maakt van de eindeloopbaanmaatregelen. Elke andere misselijkmakende boodschap zou ongepast zijn en zou helemaal niet aanvaard worden door de werknemers.

We hopen vandaag dus antwoorden te krijgen en we verwachten een sociaal overleg die naam waardig.
De werknemers die wij vertegenwoordigen verdienen dit.

Misschien kan het ook geen kwaad uw aandacht te vestigen op de zware tol in mensenlevens die onze collega's de laatste jaren hebben moeten betalen. Samen met de sociale dialoog van de laatste jaren waar ze zich niet meer in herkennen, heeft dat de frustratie en de woede in onze rangen alleen maar aangewakkerd. Die frustratie en die woede zijn tastbaar en zichtbaar en we kunnen dan ook zonder overdrijven praten over een snelkookpan die op elk moment dreigt te ontploffen.

We hopen dat u deze boodschap begrijpt en dat u er rekening mee zal houden.

Pour la CSC Services Publics - Groupe Police,
Voor het ACV Openbare Diensten - Groep Politie,

Stéphane Deldicque, ondervoorzitter

Laattijdige uitbetaling van sommige vergoedingen?

12/12/2018

ACV Politie vernam dat er vergoedingen voor prestaties in de maand november 2018 ingevolge een fout pas in 2019 zullen worden uitbetaald. Uiteraard gingen we hierover tekst en uitleg vragen bij het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI).

We ontvingen volgende reactie:

"Het klopt dat enkele vergoedingen van november 2018 uitbetaald zullen worden in januari 2019. Normaal gezien worden de vergoedingen van november apart betaald in een 'betaalrun achterstallen'. Deze betaling vindt plaats op 28 december 2018. Gelet op de vele vakantiedagen op het einde van de december, wordt dit bestand reeds vroeg in december berekend. Met betrekking tot één federale directie (DGA als ik mij niet vergis), heeft er geen berekening plaats gevonden. Ondanks onze jaarlijkse communicatie van de agenda wanneer de gegevens ons dienen te bereiken, heeft het SSGPI niet tijdig de nodige gegevens kunnen ontvangen. We bekijken nog met deze directie op welke manier we de communicatie hieromtrent gaan doen."

Bericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront

07/12/2018

Bericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront

De stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV Politie, ACOD en NSPV werd vandaag besproken op het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie.

De antwoorden op onze eisen door de vertegenwoordiger van de Minister van Binnenlandse Zaken waren veel te vaag en kwamen niet tegemoet aan onze legitieme verwachtingen. Wij hebben de aanwezigheid van de Minister rond de onderhandelingstafel geëist binnen een termijn van 72 uren met een duidelijke boodschap.
De stakingsaanzegging werd geactiveerd en elk personeelslid zal zich in staking kunnen plaatsen op 13 en 14 december volgens de gekende modaliteiten.

Over de acties zal nog gecommuniceerd worden.

Klik op het pamflet om te vergroten!

Is de Federale Politie ten dode opgeschreven?

24/11/2018

Vandaag heeft onze vakbondssecretaris Joery Dehaes in enkele kranten kort kunnen reageren op de tekorten bij de Federale Politie.

"We vermoeden al langer een politieke agenda en hebben de indruk dat men er alles aan doet om de Federale Politie uit te hollen tot ze kapot is, om dan onze taken te kunnen uitbesteden aan de privé.

Het is bovendien te grof dat men nog steeds de schuld op de vorige regeringen blijft steken. Het is al lang geleden dat we nog een regering hebben gehad die zijn volledige legislatuur kon uitdoen. Als je dan na zoveel jaren beleidsvoering nog steeds moet zeggen dat het aan je voorgangers ligt, denk je dan als minister echt dat de mensen naïef zijn?

Misschien moet ik Timothy Snyder (zie De Standaard 23.11.2018) gelijk geven wanneer hij het heeft over de vervanging van beleid door propaganda." aldus Joery Dehaes.

Constructieve ontmoeting met Facebook-groep "Police Unifying Movement"

20/11/2018

Het gemeenschappelijk front ACV Politie, ACOD en NSPV heeft in Luik de vertegenwoordigers van de Facebook-groep "Police Unifying Movement" ontmoet in aanwezigheid van verschillende collega's.

De bijeenkomst verliep constructief en respectvol. De uitwisselingen waren eerlijk en wederzijds ondersteunend.

Uit dit gesprek kwam een gemeenschappelijk verlangen naar meer solidariteit en wederkerige mobilisatie naar voren met respect voor elkaars prerogatieven.

Deze manier van werken zal ten goede komen aan de personeelsleden van de geïntegreerde politie en onze respectievelijke bewegingen versterken.

Het gemeenschappelijk front hoopt daarom, in het kader van zijn prerogatieven, te kunnen rekenen op een sterke mobilisatie bij de volgende acties.

We verspreiden hierover een flyer die je kan downloaden via deze link.

Politieman door man met mes aangevallen in Brussel

20/11/2018

Vanochtend raakte in Brussel een politieman gekwetst tijdens een laffe aanval door een man met een mes. Over het motief van de dader is nog niets geweten. Maar of het nu gaat om een zogenaamde terroristische aanslag of om een andere reden, feit blijft dat dit weer een ernstig geval van agressie tegenover onze politiemensen is.

En opnieuw is dit een bewijs dat onze politiemensen geen gewone alledaagse job uitoefenen.

Beterschap collega's.

"Statutaire uitzondering als lapmiddel op structureel personeelstekort"

15/11/2018

Op 14/11/2018 vond er een Hoog Overlegcomité plaats waarop de overdracht van de verloven van 2018 werd behandeld.

Zoals eerder aangekondigd, was ACV Politie hierbij niet aanwezig, aangezien wij niet akkoord gaan met de huidige manier van werken van de verschillende platformen van overleg en onderhandeling. Onze vraag om de Minister van Binnenlandse Zaken te ontmoeten blijft nog steeds onbeantwoord.

Wat de overdracht van de verloven van 2018 betreft, konden we vernemen dat de niet opgenomen verlofdagen van 2018 opgenomen kunnen worden tot eind december 2019, zoals de voorgaande jaren.

Is dat goed nieuws? Ja!

Maar we dienen echter deze beslissing te nuanceren. In feite gebruikt men wederom een statutaire uitzondering, hetgeen meer dan eens aantoont dat de personeelsleden in de onmogelijkheid verkeren hun welverdiend verlof op te nemen zoals het wettelijk voorzien is.

Het gaat hier dus duidelijk over een lapmiddel dat niet tegemoetkomt aan de problematiek ten gronde, namelijk het structureel tekort aan personeel binnen de geïntegreerde politie.

ACV Politie informeert

05/11/2018

Op 17/10/2018 werden alle overlegmomenten en onderhandelingen onderbroken. ACV Politie wilde, net zoals het ACOD en het NSPV, de besprekingen over verschillende onderwerpen niet voortzetten totdat een vergadering met de minister van Binnenlandse Zaken gepland was. Het VSOA verliet eveneens de onderhandelingstafel.

Wat hebben we sindsdien vernomen? Niets! Geen uitnodiging van de minister, geen contact.

Maar met verbazing lezen we een verklaring van één van onze partners, met het voornemen om terug te onderhandelen/overleggen en dit onder het voorwendsel van "het nemen van verantwoordelijkheid".

ACV politie betreurt dit gebaar en stelt opnieuw, met enige ergernis, vast dat er geen gemeenschappelijk front lijkt te bestaan. Dit is evenwel een duidelijk verzoek van de medewerkers die wij vertegenwoordigen

De overheid zal deze verdeling waarschijnlijk waarderen, en nogmaals, wij betreuren het oprecht.

Maar waarom terug gaan onderhandelen? Wat is de urgentie?

Alle dossiers die worden voorgelegd voor onderhandeling en overleg zijn al langer bekend. De lange vertragingen in deze dossiers liggen niet aan de vakbonden.

Opnieuw probeert de overheid ons te pushen in dossiers waarin het achterop is geraakt. We kunnen / willen niet op die manier werken. We zullen niet langer voor de schone schijn discussiëren zonder echte onderhandelingsruimte.

Onze betrokken collega's verdienen dat de verschillende discussies sereen worden uitgevoerd en in het belang van iedereen.

ACV Politie zal ook zijn verantwoordelijkheid nemen en indien ons verzoek voor een ontmoeting met de minister van Binnenlandse Zaken niet worden gehonoreerd, weigeren om deel te nemen aan deze parodie.

Beste Minister,
Luister naar uw personeel en respecteer ze: geen verdere afbreuk van ons statuut meer!

Joery Dehaes
Secretaris
ACV Politie

Download hier deze brief in PDF-formaat voor verspreiding!

Open brief aan minister Jambon "De illusie van een constructief beleid voor de politie"

20/11/2018

De illusie van een constructief beleid voor de politie

Als je de druk blijft opvoeren en al de rode lampjes blijft negeren, ontploft vroeg of laat de bom. Een eerste bom is zonet ontploft binnen onze politiediensten.

Minister Jambon negeert al maanden de vele noodkreten om meer personeel, middelen en respect. Op de koop toe valt hij zonder scrupules ons statuut, ons ziektestelsel en onze tuchtregeling aan en vergroot hij zodoende de druk nog meer.

Het was ons al langer duidelijk dat de minister geen oren heeft naar ons als vakbond. Steeds werden we voor voldongen feiten geplaatst of kregen we te horen dat er hooguit over kleine details kon worden gepraat. Als vakbondsman stel je dat steeds weer opnieuw vast en zoek je naar een manier om toch het één en ander in de positieve zin te veranderen. Je probeert de minister te overtuigen dat wij steeds onze achterban consulteren en spreken namens enkele duizenden politiemensen, in de hoop de visie te kunnen bijsturen. Tevergeefs.

De arrogantie van de overheid ten opzichte van de vele verzuchtingen ontlokt nu een nieuwe reactie. Ditmaal niet bij de vakbonden, maar rechtstreeks vanop de werkvloer. Politiemensen melden zich massaal ziek. Op zich is dat niet te verwonderen als je ziet hoe ze worden uitgeperst, maar het is des te opmerkelijk als je beseft dat dit ongezien is en dat politiemensen steeds een bijzondere verantwoordelijkheidszin vertonen. Een grens werd dus voor velen overschreden en maakt dat deze actie groeit. Het feit dat een gesloten facebook-groep onder de politiemensen werd opgericht en op twee dagen tijd meer dan 21.000 leden telt, is zeker niet vreemd aan het succes van deze actie. De onderlinge steun in deze groep is zeer groot en de oproep naar actie neemt met het uur toe, en terecht ook.

Maar het signaal werd duidelijk weer niet begrepen. Minister Jambon vordert buiten proportie manschappen op en roept de politiemensen op om zich verantwoordelijk te gedragen. Hoe durft hij! Zijn eigen verantwoordelijk ontloopt hij met een steeds toenemende snelheid. Je zou verwachten dat hij als goede staatsman aandacht zou geven aan de eisen van de vakbonden en het ganse politiepersoneel. Je zou verwachten dat hij zorgt voor voldoende middelen en personeel. Je zou verwachten dat hij zou waken over het welzijn van de politiemensen. Het tegendeel is echter waar.

Beste minister Jambon, onze vragen zijn nooit buiten proportie geweest en we hebben steeds op een constructieve wijze willen meewerken aan de uitbouw van onze politiediensten. Wij reiken u voor de laatste maal de hand in de hoop dat u beseft dat, niet enkel voor ons, maar voor tienduizenden politiemensen, de grens nu overschreden werd. In dit ultieme voorstel verzoeken we u om met ons rond de tafel te zitten en een einde te stellen aan de onzekerheden die nu boven ons hoofd hangen en samen een goed werkende politiedienst uit te bouwen.

Zoals ik al eerder stelde, zonet ontplofte een eerste bom. Het ongenoegen onder de politiemensen is ongezien, de oproepen om actie te voeren zijn massaal. De politiemensen hebben zich verzameld, ze zijn woedend en ze verwachten actie. Het is als vakbond niet enkel onze opdracht ze te begrijpen, we moeten en zullen ze verdomme steunen want ze hebben gelijk!

Joery Dehaes
Secretaris ACV Politie

Download hier deze brief in PDF-formaat voor verspreiding!

Politiemensen worden masaal ziek van deze regering

16/10/2018

De ASEM-top die morgen start in Brussel, zal niet van een leien dakje lopen. Op enkele uren tijd hebben honderden politiemensen zich ziek gemeld. De overheid had naar aanleiding van onze stakingsaanzegging voor deze top grote aantallen van politiemensen opgevorderd om de extra taken die deze top met zich meebrengt uit te voeren.

"Het verwondert ons niet dat dit voor de politiemensen de spreekwoordelijke druppel te veel is. Al maanden worden wij uitgeperst als citroenen, en nu gaat men nog wat harder knijpen." aldus Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. "De mensen zijn totaal op, de personeelstekorten zijn niet meer te overzien en bovendien snoeit men in de verworven rechten en ons statuut."

ACV Politie slaat al maanden op de onderhandelingstafel maar de overheid weigert te luisteren naar onze eisen naar meer personeel, middelen en respect.

"Wij worden constant geconfronteerd met de arrogantie van deze regering, maar nu zullen onze ministers merken dat ook voor het politiepersoneel een grens overschreden werd." verklaart Joery Dehaes. "Wij leven heel hard mee met onze zieke collega's. Ik denk niet dat ze in deze omstandigheden snel terug aan de slag kunnen."

Politie houdt stiptheidsacties in heel Vlaanderen en Brussel

12/10/2018

In heel Vlaanderen en Brussel hield de politie vanochtend stiptheidsacties. De politiemensen deden dit onder meer omdat deze regering het ambtenarenstatuut blijft aanvallen. Langer werken, afschaffing van het ziektekrediet, slechte werkomstandigheden, schrijnende personeelstekorten, verouderd materieel, agressie en geweld tegen politiemensen,...; de lijst van actiepunten wordt bijna te lang om te publiceren.

Dat er door deze acties tijdens de ochtendspits heel wat files langer werden dan normaal, werd niet door iedere weggebruiker even goed onthaald. Toch kregen we ook positieve reacties van voorbijgangers die begrip tonen en onze politiemannen en -vrouwen hierin steunen

Vorming werkt!

11/10/2018

Dat ACV Politie heel wat gedreven en gemotiveerde afgevaardigden heeft, blijkt vandaag nog maar eens. In het opleidingscentrum van ACV Antwerpen volgt een aantal collega's een voortgezette opleiding rond tucht en evaluatie. Op die manier verhogen we nog meer deskundigheid en beschikbaarheid voor onze leden. Sterk bezig collega's!

ACV lokt in Mechelen heel wat kandidaten voor een job bij de politie

10/10/2018

ACV Bijblijf en ACV Politie organiseren in alle Vlaamse provincies infosessies waarin we kandidaten voor een job bij de politie heel wat tips en tricks bijbrengen. Daardoor vergroten ze ruim hun slaagkans op de toegangs-proeven.

Zo ontvingen we gisterenavond weer tientallen geïnteresseerde kandidaten op de infosessie in Mechelen. En zaterdag mogen ze opnieuw aantreden. Dan volgt een oefendag, waarin ze ondergedompeld worden in simulaties van de selectieproeven.

Alvast succes!

ACV Politie voert info-campagnes

10/10/2018

Vanavond ging er in de Universiteit Gent een provinciaal verkiezingsdebat door. Dat vonden we een ideaal moment om er een delegatie van ACV Politie op af te sturen. We verzamelden aan de ingang van de universiteit en heetten er de toehoorders welkom. Maar daar bleef het natuurlijk niet bij. We deelden ook informatiefolders uit waarin we vragen om respect te hebben voor onze job en ons statuut. De reacties van de genodigden waren erg positief, m.a.w.: missie geslaagd!

Manifestatie van 28/9 voor het behoud van onze ziekteregeling

28/09/2018

Beste collega

Bedankt dat je erbij was! En was je opgevorderd, ziek of om een andere reden verhinderd? Dan bedanken we je toch voor je sympathie voor onze actie van vandaag.

ACV Politie

Ziek zijn is géén keuze en ziektedagen zijn géén verlof!

12/09/2018

Ziek zijn is géén keuze en ziektedagen zijn géén verlof.

Dat leggen we graag uit aan minister Vandeput en minister Jambon. Want ze hebben dat duidelijk niet begrepen.

De regering besliste hardvochtig om het ziektekapitaal voor het federaal openbaar ambt en de gelijkaardige stelsels voor bijzondere korpsen vanaf 1 januari 2019 af te schaffen. Vooral langdurig en zwaar zieken zullen de rekening betalen.

De regering raakt opnieuw aan het personeel in publieke diensten en bijzondere korpsen. Statuten worden verder uitgehold. Er is geen respect meer voor de mensen die in overheidsdiensten, rechtbanken, bij politie, brandweer en defensie het beste van zichzelf geven.

Na de herhaaldelijke aanvallen en gebroken beloftes is de afschaffing van het ziektekapitaal voor ons meer dan de druppel. Op 28 september aanstaande verenigen we onze krachten en onze stem met een sterke mobilisatie in Brussel en trekken we bij deze ministers aan de alarmbel.

Kabinet Vandeput bevestigt: opbouw ziektekrediet voor politiepersoneel verdwijnt

05/09/2018

Persbericht

We vernemen nu opnieuw via de federale collega's dat ook politie de pineut zal zijn bij het knibbelen aan het stelsel van het ziektekapitaal. Het Kabinet Vandeput verduidelijkte immers aan hen dat in de princiepsbeslissing van deze zomer de bijzondere korpsen moeten gelezen worden als politie, brandweer, defensie en rechterlijke orde en overheidsbedrijven.

"We krijgen dus bevestiging." zegt Joery Dehaes van ACV Politie. "We vroegen al eind juni duidelijkheid aan minister Jambon en vernamen het op ons overlegforum. Nu bevestigt ook het kabinet Vandeput".

Erger nog, onze eigen voogdijminister verklaarde vandaag op onze uitdrukkelijke vraag, dat hij geen initiatieven voor Politie zou nemen om hen te ontzien.

Dit is een regelrechte kaakslag voor de politiemensen die risico's nemen in de uitvoering van hun job voor de veiligheid van anderen. Veiligheid verzekeren betekent immers gaan waar anderen niet willen komen, met gevaar voor eigen leven. Dit is dus de manier waarop de regering voor erkenning zorgt?". Wij dachten te kunnen rekenen op minister Jambon. Hij als geen ander weet toch dat Politie geen gewone job is. We zijn dan ook zwaar teleurgesteld en vrezen dat dit voor velen binnen politie de druppel zal zijn. Vergeet niet dat politiemensen al veel aanpassingen aan hun statuut moeten slikken".


Joery Dehaes
Secretaris ACV Politie

Processie van Echternach bij DAB: slechts 190 mensen in opleiding om een kader van 1600 te vullen

05/09/2018

"De kop is er af voor de eerste agenten van DAB. Hun opdracht: de kerncentrale van Doel beveiligen." tweette de Federale Politie gisteren.

De kop is er misschien wel af, maar volgens ons is er duidelijk geen hoofdvogel geschoten. Wat een mooi project had kunnen zijn voor doorstroming van militairen vanuit defensie is uitgebleven. Niet alleen zeer jammer voor de toekomstige militairen in het statuut beperkte duur, maar eveneens voor beide organisaties, die toch beiden blijken te kampen met wervingsissues.

Samen met ACV Defensie geloofden we nochtans in het project. Meer nog, ACV stapte zelf naar de kabinetten met een uitgewerkt voorstel dat beide organisaties kon dienen. In dat voorstel was het, in tegenstelling tot eerdere projecten van defensie, vooral de bedoeling militairen echt te valoriseren voor wat ze al als ervaring meedragen en hen de mogelijkheid te geven door te stromen in het kader van politie.

Een begin dus van een doorstromingsproject dat voor defensie echt kon werken en een mooie eerste invulling met goede leeftijdsspreiding van een dienst die bij politie liefst al in 2018 op kruissnelheid zat om de broodnodige politiecapaciteit vrij te maken. We zien immers dat het vaak een spontane keuze is van militairen, waarom dan niet op muziek zetten?

Defensie sloot echter de deuren vooraleer het project goed en wel op tafel kwam. Om angstvallig uitstroom te vermijden besliste defensie vrijwillige mobiliteit pas toe te laten na 20 jaar dienst in plaats van na 15 jaar.

Een mogelijke start van een goed regime van doorstroom voor de huidige militairen in een statuut beperkte duur bleef dus uit. De animo vanuit de defensiestaf was trouwens ook zeer klein om het project aan de man te brengen, laat staan mensen te begeleiden. Het had nochtans ook een toekomstige troef kunnen zijn voor de werving; een perspectief na een loopbaan beperkte duur.

De overheid gaf maar weinig blijk van waardering van de competenties van militairen. Militairen moeten, ondanks hun skills, nagenoeg alle proeven opnieuw doen. De ervaring en know how van militairen die ondertussen al enige tijd op straat stonden, bleken dus niet voldoende.

Het is nu dus alle hens aan dek om aan de nodige mensen te geraken. Mooie spots en een geheel eigen site moeten nu zorgen voor werving. Dat doet ons stilletjes vermoeden dat de kruissnelheid dit jaar allicht niet meer zal worden gehaald. Zeker omdat er met de 190 mensen die nu in opleiding zijn nog een lange weg te gaan is om het kader van 1600 manschappen op te vullen.

ACV Politie staat achter het verbod op gebruik van 'echte' wapens tijdens tactische oefeningen

04/09/2018

Enkele maanden geleden raakte een collega ernstig gewond door een kogel tijdens een tactische oefening. In één van de wapens die gebruikt werden, bleek er nog scherpe munitie te zitten.

Om dergelijke incidenten in de toekomst uit te sluiten, eiste ACV Politie om tijdens oefeningen enkel nog gebruik te maken van oefenwapens waarmee enkel blanc patronen of verfkogels kunnen worden afgevuurd. ACV-secretaris Joery Dehaes stelt zelfs dat er in de verste verte geen enkel echt wapen in de buurt van de oefening mag komen.

Ons ziektekrediet staat op de helling. Besef jij de gevolgen?

21/08/2018

Momenteel verspreiden we via onze plaatselijk afgevaardigden een aantal pamfletten over het ziektekrediet.

Daarin verduidelijken we door middel van realistische voorbeelden wat de impact zal zijn op jouw inkomen van zodra je vanaf 1 januari 2019 langer dan een maand ziek valt. Ook geven we aan dat ACV Politie het hier niet bij laat en dat we in de nabije toekomst over zullen gaan tot actie.

"De vakantieperiode speelt mee in de kaart van de overheid om zulke maatregelen door te voeren"

Ongetwijfeld speelt de vakantieperiode mee in de kaart van de overheid. Het valt ons op dat heel wat mensen blijkbaar het nieuws over deze aanval op ons statuut gemist hebben. Vandaar dat we jullie via alle mogelijke kanalen blijven informeren! Volg je ons op Facebook? Deel daar dan zeker onze berichten!

Klik hier om de pamfletten in te kijken!

"De politiemensen zijn al uitgeperste citroenen, men knijpt nu nog harder."

20/08/2018

Minister van Defensie Vandeput liet via de media weten dat het aantal militairen dat momenteel ingezet wordt in de trein- en metrostations, vanaf september stelselmatig zal afnemen. Volgens de minister leidt dit zeker niet tot afbouw van de beveiliging van deze gevoelige punten, want de bewakingsopdrachten zullen worden overgenomen door de Federale Politie.

ACV Politie reageert hierover in Het Laatste Nieuws

ACV Politie kondigt acties aan na schrappen ziektedagen van politiemensen.

01/08/2018

Zoals iedereen ondertussen al weet, nam de regering onlangs de beslissing om drastisch te snoeien in de ziektedagen voor de ambtenaren. Omdat er grote onduidelijkheid was of de politiemensen ook geviseerd werden door de regering, heeft ACV Politie dan ook onmiddellijk verduidelijking gevraagd aan de ministers Jambon en Vandeput. De ministers laten het na om ons enig antwoord te bezorgen.

Vandaag vond er een vergadering van onderhandelingscomité voor de politie plaats. Aangezien we de nieuwe ziekteregeling niet zomaar laten passeren kwam dit dossier ter sprake. Opnieuw stelden we de vraag of de nieuwe regeling ook voor de politie van toepassing zou zijn. "Tot onze verbazing kregen we nu wel een antwoord, spijtig genoeg niet datgene wat we wensten te horen." aldus Joery Dehaes, onze vertegenwoordiger op het onderhandelingscomité. "De voorzitter van het onderhandelingscomite, de directeur-generaal van ATS Binnenlandse Zaken, kon ons formeel bevestigen dat op het kabinet beslist werd dat het principesakkoord rond de ziekteregeling ook van toepassing zal zijn op de politiediensten."

Steeds hebben we bij de overheid erop aangedrongen om de bijzondere inspanningen die onze politiemensen leveren naar waarde te schatten en respect voor hun werk te tonen. De overheid zou dit kunnen concretiseren door ons statuut te optimaliseren. Wat doet men nu? Net het tegenovergestelde!

Dit is een brug te ver, er zullen acties volgen!

Voor ACV Politie is dit een brug te ver. Het aanpassen van ons systeem van ziekteregeling kan voor ons niet, of het nu met of zonder overgangsmaatregelen is. Bovendien blijkt nu ook het gebrek aan respect door het uitblijven van de communicatie over de beslissing die blijkbaar reeds genomen werd.

"Het politiepersoneel mag niet de dupe zijn van het drieste besparingsbeleid van deze regering, want voor alle duidelijkheid, het schrappen van de ziektedagen voor ambtenaren is niets anders dan dat. In eerste instantie zullen wij de politiemensen inlichten over het standpunt van onze ministers. De volgende stap gaan de acties worden." verklaart Joery Dehaes.

Politiezones krijgen dit jaar meer geld uit federaal Verkeersveiligheidsfonds

16/07/2018

"De lokale politiezones kunnen dit jaar rekenen op meer dan 100 miljoen euro - 101.054.905,85 euro om precies te zijn - aan federale middelen voor hun verkeersveiligheidsbeleid", zo lezen we op de website van Polinfo.be.

Koploper dit jaar is de Limburgse politiezone CARMA. Zij ontvangen bijna 2,5 miljoen euro. 8 zones ontvangen ruim 1 miljoen euro.

InfoPol.be

Personeel tevreden over nieuwbouw politiezone Limburg Regio Hoofdstad

16/06/2018

Onze collega's van politie LRH (Limburg Regio Hoofdstad) kijken zenuwachtig en vol verwachting uit naar de verhuis naar hun nieuwbouw. Volgende week dinsdag is het zover. Meer dan 300 personeelsleden nemen definitief hun intrek in het gloednieuwe politiehuis.

Een nieuwbouw die meer dan nodig bleek. Weet dat de huidige locatie aan de Hasseltse "Groene Boulevard" eigenlijk enkel voldeed om er de toenmalige gemeentepolitie van Hasselt in onder te brengen. Sinds 2001 verdubbelde het aantal personeelsleden door de vorming van politiezone HAZODI (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek) en nog niet zo lang geleden was er de fusie met de politiezone West-Limburg (Lummen, Herk-de-Stad en Halen).

Bijna op iedere vergadering van het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) werd een agendapunt met betrekking tot de infrastructuur besproken. Ging het niet om het plaatsgebrek in de kantoren, kleedkamers of refters, dan handelde het over de toestand van de liften of van de elektrische installatie. Het onderbrengen van een aantal diensten in een nabijgelegen kantoorgebouw bracht gaf wel wat ademruimte, maar toch pleitten we als vakbond meer dan eens voor een meer definitieve oplossing.

Waarschijnlijk ligt het niet alleen aan het feit dat wij als vakbond vroegen om een nieuw kantoor voor Politie LRH, ook korpschef Pirard blijkt met een baksteen in de maag te zijn geboren, want hij is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Dankzij de realisatie van het nieuwe politiehuis in Sint-Truiden mogen we hem als ervaringsdeskundige bestempelen. En terecht, zo blijkt.

Twee politiemensen laten het leven in Luik

31/05/2018

Wat zich in Luik heeft afgespeeld, is de meest laffe uiting van geweld tegen de politie. Het verlies voor de familieleden en collega's moet ondraaglijk zijn. Dat onze politiemensen op het terrein vaak het eerste slachtoffer van geweld worden, hebben wij als politievakbond al vaak aangekaart.

De vaststelling dat de positie van de politie in onze maatschappij grondig gewijzigd is, kan niemand meer ontkennen. Uitspraken zoals 'radicale haat tegen de politie' en 'schutter viseerde de politie' doen niemand nog opschrikken, maar de schok na Luik is nu voor veel politiemensen enorm. In heel wat gevallen gaat dit over in woede en zelfs angst. Het ongeloof is nog groot, maar naast de vele vragen beginnen ook de eerste aanwijzingen van schuld de kop op te steken. De manier waarin bepaalde politici hier een rol in spelen is soms beschamend.

Niet het systeem van penitentiar verlof, uitgaansvergunningen of voorwaardelijke invrijheidsstelling zou hier ter discussie moeten staan. De vele alarmkreten over de uitholling van het overheidsapparaat verdienen veel meer aandacht. De toestand in de gevangenissen en de werkdruk voor onze politiemensen zijn een rechtstreeks gevolg van beslissingen die de beleidsmakers namen.

De politiediensten die kreunen onder de werkdruk en gebrek aan personeel zijn op één hand niet te tellen. Tekorten van 40 of 50 % aan personeel vormen geen uitzondering. Aankoop van materiaal wordt meer dan eens uitgesteld om budgettaire redenen, niet in het minst binnen de federale politie. De opdrachten die men extra dient uit te voeren, hebben tot gevolg dat men operationele keuzes moet maken.

De voorbeelden van gedetineerden die door hun verblijf in de gevangenis nog dieper in de spiraal van drugs, geweld en crimineel gedrag terechtkomen zijn legio. Een aspect dat daar de laatste jaren nog bovenop kwam, is het radicaliseren. Niet enkel ontbreekt het blijkbaar aan voldoende omkadering voor extremisten die in de cel belanden, maar ook de olievlek van het radicalisme kan in onze gevangenissen zonder probleem uitdeinen.

De schuld voor dit alles is niet te leggen bij een cipier of sociaal assistent, niet bij een politieman, korpschef of financieel beheerder, zelfs niet bij een minister. Het is een collectieve schuld van alle beleidsmensen die onafgebroken besparingen hebben opgelegd aan de overheidsdiensten.

De aanbevelingen van de onderzoekscommissie n.a.v de aanslagen van 22/3 hebben aangetoond dat de nadruk moet liggen op meer samenwerking. Nu meer dan ooit moeten we dit ter harte nemen en gezamenlijk de handen in mekaar steken om al het mogelijke te doen om dergelijke aanslag(en) te vermijden. Laten we deze aanbevelingen niet onbenut.

Het valt immers op dat de commentaren er telkens zijn zodra er iets fout loopt, maar de stemmen verstommen wanneer er moet gepraat worden over investeringen en nieuwe projecten. Te lang heeft men de overheid, niet in het minst justitie en politie, als een noodzakelijk kwaad gezien waarop makkelijk bespaard kon worden. De grens is nu echter bereikt voor ons.

De slachtoffers zullen voor het leven getekend blijven en zij verdienen onze steun. Uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden moet nu eerst het rouwproces voorrang krijgen.

De overheid kent alvast onze standpunten waar we niet op zullen ingeven.

Joery Dehaes
Secretaris
ACV Politie

Bezit en gebruik van stroomstootwapens is momenteel niet wettelijk in orde

28/05/2018

In veertien politiezones draait momenteel een proefproject met stroomstootwapens, beter gekend als "tasers". De Procureurs-Generaal reageerden hierop met een schrijven aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jambon. Zijn uitten daarin hun grote bezorgdheid over het gebruik van deze wapens.

Ook ACV Politie wil niet dat de politieman op het terrein de dupe wordt van de gadgets van minister Jambon. Dat het om verboden wapens gaat, daar ligt blijkbaar niemand van wakker. Tenminste, tot het fout loopt en de politieman of -vrouw die het verboden wapen inzette, vervolgd wordt voor het gebruik van verboden wapens.

Meer hierover in De Telegraaf (NL), Knack en Het Nieuwsblad.

Ancienniteit wordt binnenkort visueel zichtbaar op het uniform

28/05/2018

Ieder personeelslid dat over 13 jaar graadanciënniteit beschikt, ziet zijn graad voorafgegaan door het kwalificatief 'eerste'. Dit is geen nieuwe bijkomende graad, maar een valorisatie en visualisering van de opgebouwde ervaring. Tevens geldt dit zowel voor het operationeel personeel als voor het CALog, en ongeacht of het om contractueel of statutair personeel gaat.

Deze ancienniteitsgraad wordt bij het geüniformeerd personeel gevisualiseerd in de graadkentekens (zie voorbeeld voor de inspecteur / eerste inspecteur hiernaast. Kijk je daar al naar uit, weet dan dat omwille van de beperkte productiecapaciteit van de leverancier de verdeling in meerdere stappen zal verlopen. Daarnaast dient er ook een budgettaire ruimte te worden voorzien voor de aanmaak en levering van de kentekens voor op de functionele kledij. Men voorziet de eerste leveringen ergens in het laatste kwartaal van 2018.

Op 16 mei van dit jaar verscheen het KB dat de visualisering van de graadanciënniteit bepaalt in het Belgisch Staatsblad. Je kan via deze link het KB inkijken.

ACV Politie ziet minister Jambon kort door de bocht vliegen

18/05/2018

Vandaag verscheen in De Tijd een artikel waarin minister Jambon een audit van het recruteringsbeleid van de politie bekend maakt. Men stelt volgende zaken vast: de selectieprocedure duurt te lang en het imago van de politie als werkgever schiet duidelijk te kort.

De vaststellingen van de audit komen echter als geen verrassing voor ACV-Politie, maar we zijn wel verbaasd over de conclusies die minister Jambon er uit trekt. Vooral de uitspraak dat de politie het grotendeels aan zichzelf te danken heeft wanneer ze onvoldoende personeel aantrekt, doet ons de wenkbrauwen fronsen.

"Het klopt dat de doorlooptijd voor de selectieprocedure nu veel te lang is en er een imagoprobleem kan zijn voor de politie, maar minister Jambon moet wel intellectueel eerlijk blijven.", reageert Joery Dehaes, secretaris van ACV-Politie. "De schuld integraal bij de recuteringsdienst leggen of het wijten aan het recruteringsbeleid en zwijgen over de politieke beslissingen die nefast zijn voor onze politieorganisatie, kan niet anders dan een bewuste strategie zijn om de waarheid te verdoezelen."

Het merendeel van de premies en vergoedingen werden geschrapt voor nieuwe personeelsleden, de aspiranten werden tijdens hun opleiding in een lagere loonschaal geplaatst en tal van maatregelen in het kader van de optimalisatie werden op kap van het personeel doorgeduwd. Door besparingen op middelen en personeel zijn de diensten binnen de federale politie die te kampen hebben met een leegloop, niet meer te tellen. Personeelstekorten van 30% en meer zijn binnen de federale politie meer regel dan uitzondering. "Deze beslissingen hebben een veel grotere impact op het imago van de politie als werkgever, maar worden boven onze hoofden genomen. De vaststellingen van de audit kloppen dus wel, maar bij de het trekken van de conclusies gaat minister Jambon volgens ons veel te kort door de bocht." besluit Joery Dehaes.

Als politievakbond zijn we uiteraard te vinden voor alle verbeteringen aan de selectieprocedure, maar het strijden voor voldoende middelen en personeel blijft voor ons toch het belangrijkste strijdpunt. Deze audit moet dan ook de basis zijn voor een sterke wervingsdienst binnen politie, de know-how en expertise is zeker aanwezig, nu nog de middelen en voldoende personeel. Het Antwerps voorbeeld werkt ook net omdat er daar voldoende middelen en mensen aanwezig zijn.

Massale opkomst tijdens de manifestatie in Brussel

16/05/2018

ACV Politie bedankt haar leden en militanten voor hun deelname aan de manifestatie

Maar liefst 70.000 manifestanten trokken vandaag naar Brussel om hun ongenoegen te uiten over de pensioenplannen van deze regering. Ook ACV Politie trommelde haar leden op om hieraan deel te nemen.

ACV Politie bedankt via deze weg alle leden, militanten, collega's en sympathisanten voor hun massale aanwezigheid op de manifestatie van vandaag in Brussel. Jullie maakten allemaal mee het verschil! Samen sterk! Dikke merci, mensen.

Foutieve lijst aan SSGPI zorgt voor onterecht inhouden van een deel van het vakantiegeld

15/05/2018

We ontvingen van DRF/FIN het bericht dat er een en ander fout gelopen is bij de uitbetaling van het vakantiegeld. Er werd bij een aantal personeelsleden ten onrechte een bedrag is ingehouden. Een aantal personeelsleden stelden dit vast op de weddefiches en ze zijn verbolgen over de fout en over het feit dat zij niet persoonlijk ingelicht werden. De medewerkers van DRF/FIN/Receivables zetten inmiddels alles in het werk om het vakantiegeld correct uit te betalen. Er wordt verwacht dat ze dit binnen twee dagen rond krijgen.

DRF/dienst financieel beheer biedt aan alle betrokken personeelsleden excuses aan voor het ongemak. Tevens worden de nodige controlemaatregelen in plaats gesteld zodat in de toekomst geen fouten meer in de lijst zullen staan en zal er nauwlettend op toegezien worden dat een communicatie, voorafgaandelijk aan de inhouding, aan de betrokken personeelsleden zal gericht worden.

Nieuwe opzeggingstermijnen bij ontslag van contractuele personeelsleden

02/05/2018

Het Secretariaat van de Geïïntegreerde Politie (SSGPI) verspreidde eind vorige maand een nota over de nieuwe opzeggingstermijnen bij ontslag van contractuele personeelsleden door de werkgever en dit tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling. Deze termijnen wijzigden met ingang van 1/05/2018.

De desbetreffende nota, SSGPI-RIO/2018/558 van 26/04/2018 vind je hier.

Succes met je nieuwe uitdaging!

30/04/2018

Hoofdcommissaris Catherine De Bolle staat in de startblokken om aan haar nieuwe job te beginnen.

Op 1 mei 2018 neemt de federale politie afscheid van hun commissaris-generaal. Zoals we eerder al berichtten, zal Catherine De Bolle weldra starten met haar nieuwe job bij Europol.

ACV Politie bedankt haar via deze weg voor de uitstekende samenwerking en we wensen haar succes met haar nieuwe uitdaging als Uitvoerend Directeur bij Europol.

16/5: pensioenmanifestatie: "Waardige pensioenen voor iedereen"

25/04/2018

Pensioen op punten !? Nee dank u!

Het pensioen op punten is een volledig nieuwe methode om pensioenen te berekenen. De weddebasis, het berekeningspercentage, de loopbaanduur, de pensioendatum ... alles verandert.

En alles wordt heel onzeker. Het pensioen op punten is namelijk afhankelijk van de evolutie van de levensverwachtingen, de budgettaire situatie en heel wat andere factoren. Dat heeft grote gevolgen voor iedereen die vanaf 2025 op pensioen gaat.

Tussen de regering en de sociale partners is er geen enkele consensus om over te stappen naar die regeling.

Met alles wat vandaag bekend is, ziet ACV Openbare Diensten en ACV Politie het puntenstelsel helemaal niet zitten.

De minister van Pensioenen moet tegen juni aangeven of hij al dan niet wil doorgaan met het project. ACV Politie stapt dan ook mee in de manifestatie van 16 mei en wil iedereen ervan overtuigen dat het puntenstelsel zoals het er vandaag uitziet geen goed idee is en dat men er politiek best van afstapt.

Het puntenstelsel is geen basis voor een nieuw sociaal contract voor het overheidspersoneel.

Afspraak om 11u. in de Albert II-laan aan het Noordstation, vertrek van de manifestatie om 11u30.

Meer weten? Klik hier voor de flyer!

"Peace love coffee"

20/04/2018

"Peace love coffee" lezen we op de zijflank van de koffiekar van Jong ACV Openbare Diensten. Deze koffiekar deed in heel Vlaanderen de afgelopen weken tal van locaties aan, waardoor we inmiddels al heel wat volk konden bereiken.

En dat is iets wat onlangs ook gebeurde in de provincie Oost-Vlaanderen; waar ACV Politie in een aantal lokale politiezones haar collega's uitnodigde om samen een kopje koffie te komen drinken en wat bij te kletsen.

En of dit initiatief door de politiemensen gesmaakt werd? Dat spreekt toch voor zich!

Schietoefeningen opgeschort na incident waarbij een collega levensgevaarlijk gewond raakte

19/04/2018

Toen er bij een oefening van de speciale eenheden per ongeluk een echte kogel werd afgevuurd in plaats van blank munitie, raakte een collega zwaar gekwetst. Dit incident werd besproken tijdens het Hoog Overlegcomité (HOC) van 18/04/2018.

"Simulatieoefeningen moeten in alle veiligheid kunnen plaatsvinden. Daarom drongen we gisteren tijdens het HOC ook aan om dergelijke oefeningen met echte wapens tijdelijk op te schorten.", aldus Joery Dehaes, secretaris van ACV-Politie in Het Laatste Nieuws.

ACV Politie informeert het politiepersoneel over de nakende wijzigingen in ons statuut

30/03/2018 (update)

Na maanden van onderhandelen kwamen de vakbonden tot een akkoord met minister Jambon over de eisencahiers. De looncorrecties, nieuwe loonschalen, het systeem van vergoedingen en de gevolgen van een sociale promotie kwamen hierin onder andere aan bod. De protocollen dienen nog te passeren bij de federale regering en de steden en gemeenten.

Toch nam ACV Politie al het initiatief om middels provinciale infomomenten zowel leden als niet-leden te informeren over dit belangrijk dossier. Naast het inhoudelijke van deze onderhandelingen had onze secretaris en onderhandelaar Joery Dehaes het ook over de evolutie binnen de onderhandelingen, van de punten de we als ACV Politie binnenhaalden en de voorwaarden die wij hebben gesteld bij ons akkoord.

ACV Politie nodigde iedereen die werkzaam is binnen de geïntegreerde politie, zowel leden als niet-leden, uit op onze provinciale infomomenten. Na de verwelkoming en inleiding door de provinciale voorzitters, gaf secretaris Joery Dehaes een uiteenzetting over de stand van zaken van de sectorale onderhandelingen. Na de daarop volgende vragenronde overliep hij enkele nationale dossiers, zoals de stand van zaken met betrekking tot de erkenning van de zware beroepen in het kader van onze pensioenen en de valkuilen rond het gebruik van de bodycams en het stroomstootwapen.

Grootschalige actie met de pensioenkrant

20/03/2018

Je weet het ongetwijfeld al: ons overheidspensioen staat op de helling. En ook de werknemerspensioenen lijden onder de huidige regeringsmaatregelen.

Samen met onze collega's van de andere vakorganisaties maakten we een pensioenkrant om duidelijkheid te scheppen in de pensioenchaos. Voor de openbare sector is vooral het artikel op pagina 10 - "Overheidspensioenen op de helling" - van belang.

Onze militanten verspreiden momenteel een papieren versie van deze krant op de werkvloer. Maar omdat we niet overal tegelijk kunnen zijn, kan je hem ook hier digitaal inkijken.

Lees hier de pensioenkrant.

ACV Politie geeft voorwaardelijk akkoord over de sectorale onderhandelingen binnen de politie

13/03/2018

Dat de politiemensen al meer dan 17 jaar geen aanpassingen kregen aan hun barema's en bovendien slechter voorzien werden dan hun collega's binnen het openbare ambt, kon voor ACV Politie al lang niet meer door de beugel. In onze eisencahiers brachten we dit dan ook uitvoerig op de onderhandelingstafel.

Na maanden van onderhandelen kwamen we vandaag met minister Jambon tot een akkoord over de sectorale onderhandelingen. Het akkoord dat wij vanuit ACV Politie gaven, was evenwel onder bepaalde voorwaarden, in concreto een aantal garanties die we willen inbouwen voor onze politiemensen.

"Het zal u niet verbazen dat we initieel veel verder wensten te gaan, maar het bereikte akkoord is alvast een stap in de goede richting en geeft een groot deel van het politiepersoneel een looncorrectie waar ze al lang recht op hadden." verduidelijkt Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. "In de laatste fase van de onderhandelingen konden we voorkomen dat er een compensatie zou komen voor de maaltijdcheques die we nu zullen krijgen."

Naast een aantal baremische aanpassingen werd er onderhandeld over de vereenvoudiging van het systeem van functietoelagen en vergoedingen. Op een beperkt aantal toelagen na, worden ze allemaal uitdovend. Concreet komt het er op neer dat het aanwezige personeel ze nog kan behouden, zolang ze in hun specifieke functie (met de daaraan verbonden functietoelage) blijft. De nieuwkomers zullen terechtkomen in een vernieuwd, zeg maar opgekuist, systeem van vergoedingen.

"Vanuit ACV Politie begrijpen we de nood aan een vereenvoudigd systeem van toelagen en vergoedingen, maar zonder de overgangsmaatregelen voor het huidig personeel en de correcties aan de barema's zouden we nooit akkoord gegaan zijn." verklaart Joery Dehaes.

De onderhandelingen kennen nu nog hun verdere verloop, aangezien zowel de federale regering als de steden en gemeenten nog hun zeg hebben in dit dossier. Voor ACV Politie is het alleszins duidelijk dat wij blijven hameren op onze eisen en na dit dossier een nieuw eisencahier zullen opstellen.

ACV Politie hield voet bij stuk rond een aantal aspecten van het sectoraal akkoord

13/03/2018

Eisenbundel - loononderhandelingen - sectoraal akkoord

Op 28 februari kwam het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie weer samen in het kader van de loononderhandelingen. Minister Jambon kwam er persoonlijk een aantal nieuwe voorstellen op tafel leggen.

Tijdens de eerdere overlegmomenten, zowel formeel als informeel, bleef ACV Politie voet bij stuk houden rond een aantal aspecten van het sectoraal akkoord. Zo was het voor ons onaanvaardbaar dat de nabijheidstoelage werd afgenomen van het personeel (of in mindering gebracht van andere toelagen) en bleven de aanpassingen voor het CALOG ondermaats. De voorgestelde looncorrecties kwamen te laat in de carrière (B6 of M5) en daarnaast was er verduidelijking van een aantal maatregelen nodig alvorens we een akkoord zouden overwegen.

We zijn dan ook verheugd dat de overheid oren heeft gehad naar de verzuchtingen van ACV Politie. De onderhandelingen staan nu een stuk verder maar zijn zeker nog niet afgerond.

Concreet stelt de overheid volgende aanpassingen voor:

 • Correctie van de loonschalen B4 / B5.
 • Maatregelen sociale promotie : vrijwaring van een minimum van 1.000 euro (bruto, niet-geïndexeerd) opslag bij het maken van promotie.
 • 19 toelagen en vergoedingen in uitdoving, maar met keuze voor behoud voor de actuele personeelsleden zolang ze binnen de functionaliteit (ruime interpretatie) blijven. Nabijheidstoelage is in het nieuwe voorstel uitdovend, en blijft dus wel voor de actuele personeelsleden.
 • Correctie op de loonschaal M4.1.
 • Correctie op generieke Calog B +3,1%.
 • Toekennen maaltijdcheques (aan 6 euro) voor alle Ops en Calog
 • Opheffing stelsel maaltijdvergoedingen.
 • Keuze voor de actuele personeelsleden om stelsel van maaltijdvergoedingen te behouden.
 • Opheffing van het stelsel van gecertificeerde opleidingen en COT. Enkel behoud van de max. loonschalenloopbaan Calog. Voorlopig zonder timing om het personeel nog de kans te geven in te stappen in de COT.
 • Behoud van de inconveniëntenregeling.
 • Verder te onderzoeken conform openbaar ambt : contractuele loopbaan niv. B en C.
 • Opvolging van de evolutie van het openbaar ambt (om de twee jaar) en de bereidheid om dan telkens opnieuw te onderhandelen over gelijkschakeling eraan.

De overheid heeft dus aanzienlijke aanpassingen aangebracht aan de eerdere voorstellen, maar de onderhandelingen gaan nu nog verder. ACV Politie zal nu deze voorstellen in detail bekijken en intern bespreken. Hou zeker onze website www.acvpolitie.be in de gaten voor de evolutie van de onderhandelingen en andere actuele thema's.

ACV-Politie wil via onderhandelingen tot de nodige resultaten komen in het belang van iedereen, zowel operationelen als Calog-personeelsleden!

Joery Dehaes
ACV Openbare Diensten - Politie
Secretaris

"Politiemensen zijn geen boksbal!"

13/03/2018

In het kielzog van het Maaseiker carnaval liep een ruzie zodanig uit de hand dat tijdens de tussenkomst van de politie één van onze collega's knock-out werd geslagen. Toen een aantal politiemensen de omstaanders trachtten ervan te weerhouden om de vermoedelijke dader te bevrijden, raakten er nog meer politiemensen ernstig gekwetst. Drie van de herrieschoppers worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en riskeren gerechtelijke vervolging.

Joery Dehaes, vakbondssecretaris van ACV Politie reageert: "Al jaren sensibiliseert ACV Politie de overheid en justitie om geweld tegenover politieambtenaren strenger aan te pakken. Onze mensen op het terrein zijn geen boksbal. Hoog tijd dat men beseft dat dergelijke feiten niet kunnen en dat daders effectief vervolgd en bestraft worden."

ACV Politie wenst haar gekwetste collega's een spoedig herstel toe.

"Veiligheid voorbehouden aan wie het zich kan veroorloven? Het wordt stilaan werkelijkheid."

08/03/2018

"Veiligheid voor wie het zich kan veroorloven", het wordt stilaan werkelijkheid: De N-VA-politiek over de outsourcing van de beveiligingsopdrachten gaat ongebreideld verder en zet de nationale veiligheid onder druk.

Vandaag verscheen in de media een artikel over de inzet van een private firma voor de beveiliging van militaire basissen in Heverlee. De militairen zouden volgens de minister van landsverdediging overgekwalificeerd zijn voor dergelijke taken.

 • Lees via deze link het artikel in de Standaard

Hoe veilig wordt het bij de veiligheidsdiensten?

Bijna een jaar geleden verspreidden we een nieuwsbrief die integraal handelt over de privatisering van de veiligheidsdiensten.

"De trend van de dag is een slanke efficiënte overheid. Links en rechts van ons zien we daar dagdagelijks de gevolgen van. Er wordt geïnformatiseerd, gerationaliseerd, geoptimaliseerd, geprivatiseerd. Van allerhande zaken die de overheid doet , wordt per definitie de rekening gemaakt: Anderen zullen het beter doen. Deze trend zien we nu ook sluipen in onze eigenste veiligheid. Laat veiligheid echter corebusiness bij uitstek van de overheid zijn. Vandaag meer dan ooit is het veiligheidsgevoel net iets waar we allen mee bezig zijn. Tal van issues passeren dan ook de revue. Welke keuzes worden uiteindelijk gemaakt?

De visie van ACV Defensie over de outsourcing van veiligheidsdiensten?

"Een privébedrijf is erop gericht om winst te maken, daar waar overheidspersoneel zich voornamelijk richt op het leveren van kwaliteitsvolle diensten, die we als basis beschouwen, toegankelijk voor iedereen. Veiligheid is er zo een van, en wel een heel bijzondere: zonder veiligheid is er immers zelfs geen begin van een welvaartsmaatschappij zoals wij die nu kennen

Wanneer wordt er nu onderhandeld over de zware beroepen?

20/02/2018

Luc Hamelinck "De mensen hebben recht op duidelijkheid"

Al in oktober vorig jaar bereikte de bijzondere commissie voor de openbare sector van het Nationaal Pensioencomité (NPC) een consensus over een aantal oriëntaties rond het dossier zware beroepen. Dat was toen een doorbraak. Vervolgens stelde de minister van pensioenen een wetsontwerp op. Dat raakte eind december niet op de ministerraad. Tot op vandaag blijft het dossier - ondanks de vele speculaties in de media dat "er nu wel iets mee gaat gebeuren" - onaangeroerd. Waarom toch?

Onze nationaal voorzitter aan het woord

Nog niet het juiste diploma in handen, maar toch zin in een carrière bij de politie? Het kan!

20/02/2018

"Campus Vijfhoek Mechelen TKO opent deuren"

In de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Mechelen vind je de Campus Vijfhoek. Het is een vormingscentrum voor tweedekans onderwijs (TKO). In samenwerking met de politie Mechelen-Willebroek organiseert Campus Vijfhoek een studietraject waarbij je én je diploma secundair behaalt én je voorbereidt op de selectieproeven van de politie. Je kiest een diplomagerichte opleiding uit ons aanbod: je volgt AAV* in combinatie met een beroepsopleiding en na het behalen van je diploma sluit je aan bij de avondopleiding voor de voorbereiding op de selectieproeven.

Meer weten

*AAV is de algemene vorming die je samen met je beroepsopleiding volgt. Als je beide opleidingen behaalt, krijg je een diploma secundair onderwijs.

Goede pensioenen zijn een politieke keuze

19/02/2018

Je hoort zeggen dat de pensioenen onbetaalbaar zijn, dat je beter investeert in een aanvullend pensioen, dat de pensioenleeftijd omhoog moet, dat we naar een pensioen met punten moeten gaan... Laat je niks wijsmaken. Goede pensioenen zijn een maatschappelijke en politieke keuze.

ACV verspreidt een brochure waarin wordt uitgelegd hoe de pensioenvork aan de steel zit. Download hier de brochure!

Ruim de helft van de lokale politieagenten in onze hoofdstad mag strikt genomen geen wapen hanteren

06/02/2018

Binnenkort moet de grootste politiezone van ons land, Brussel Hoofdstad-Elsene, eindelijk beschikken over een eigen schietstand. Dat is niets te vroeg, want volgens de vakbond is vandaag amper de helft van de lokale politieagenten in orde met de vereiste schietoefeningen en mag de rest strikt genomen dus geen wapen hanteren. “Er zijn collega's die schrik hebben van hun wapen”, zegt Rudy Harnie van het ACV.

Lees verder op Bruzz.be

In Wilrijk (Antwerpen) gooit de federale politie met geld

05/02/2018

De nieuwe directie DAB van de federale politie krijgt stilaan vorm en binnenkort starten de nieuwe rekruten hun opleiding tot beveiligingsagent. In het Vlaamse landsgedeelte zullen deze opleidingen doorgaan te Gent en Wilrijk. Beide campussen ondergaan hiervoor de nodige aanpassingen, maar in Wilrijk klaagt ACV Politie aan dat het geld er langs ramen en deuren wordt buiten gegooid.

Lees verder!

Vakbondsvoorstellen voor de versterking van de wettelijke pensioenen

25/01/2018

De minister van Pensioenen vroeg het Nationaal Pensioencomité (NPC) om te antwoorden op een reeks vragen over de toekomst van de pensioenen. Op 15 januari bezorgden de vakbonden en de werkgeversorganisaties als lid van het NPC hun bijdrage aan het secretariaat van het NPC. Tot nu toe ontbreekt enkel nog de bijdrage van de regering, die nochtans volwaardig lid is van het NPC.

In hun antwoorden herhalen de ACLVB, het ACV en het ABVV de zes punten waarvoor ze een voorafgaand engagement vroegen alvorens besprekingen op te starten over de toekomst van het pensioenstelsel. Tot op vandaag heeft de minister daar echter geen gevolg aan gegeven. De vakbonden vragen hier nochtans al om sinds het begin van de werkzaamheden van het NPC.

Lees verder!

Grote onzekerheid over politie-inzet bij NAVO-Top

17/01/2018

Tijdens het Hoog Overlecomité van de politie hebben de vakbonden unaniem het voorstel van de overheid verworpen om de verlofmogelijkheden van het politiepersoneel in te perken.

Concreet komt het voorstel neer op de beperking van het personeel dat met verlof kan gaan van 9 tot en met 13 juli tot een maximum van 15 %. Aangezien het merendeel van de diensten van de federale politie betrokken zullen worden bij deze top, heeft het voorstel een impact op bijna het voltallige korps. Zelfs de diensten van de zeevaartpolitie wil men laten opdraaien voor ordediensten bij de top in Brussel.

"Wij begrijpen dat de overheid voldende capaciteit wil voorzien en wil anticiperen, maar volgens ons overdrijft men hier en is het personeel er de dupe van. Op de koop toe werd er eveneens nog niet bepaald wie het algemeen commando zal voeren over de top.", verklaart Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. Is het de DirCo van de federale politie of de korpschef van Brussel die de baas zal zijn? De keuze heeft een grote invloed over de inzet van het personeel. Aangezien men hier nog geen beslissing over genomen heeft, en er bijgevolg ook nog geen behoeftebepaling voor personeel uitgewerkt werd, is het voorstel om de verlofmogelijkheden van het personeel in te perken tijdens de zomerperiode dan ook onaanvaardbaar.

"Volgens de oveheid staat er een buitengewoon zware NAVO-top gepland in juli. Het feit dat er weer eens een extra inspanning van onze politiemensen gevraagd wordt, toont weer maar eens aan dat de federale politie met een chronisch peroneelsgebrek kampt.", besluit Joery Dehaes

NAVAP-compensatie voor de politiezones

08/01/2018

Het KB over de NAVAP*-compensatie voor de jaren 2018 en 2019 is net voor het jaareinde in het Staatsblad verschenen. Voor 2018 is er 38,020 miljoen euro beschikbaar, voor 2019 gaat het om 36,878 miljoen euro. De politiezones die een deel van de subsidies willen, kunnen hun aanvraag indienen.

Lees het artikel op Polinfo!

*NAVAP: non-activiteit voorafgaand aan de pensionering

Paspoort van Erwin Hongenaert

04/01/2018

Erwin Hongenaert, de nieuwe vast afgevaardigde voor ACV Politie Provincie Oost-Vlaanderen is zich al stevig aan het inwerken in zijn nieuwe job. Onze redactie kon hem toch even strikken voor een interview. Vervolgens maakten we dit "paspoort"over Erwin.

HR-News: Hospitalisatieverzekering voor het CALog-personeel

03/01/2018

In december 2017 verscheen nummer 21 van HR-News. Daarin werd meegegeven dat de hospitalisatieverzekering voor het CALog-personeel werd hernieuwd bij dezelfde dienstverlener: AG Insurance. Het nieuwe contract loopt van 1 januari 2018 tot 31 december 2023.

Meer weten?

Oudere berichten

De berichten van 2017 vind je hier terug.