ACV Politie
Ook voor jou de juiste keuze!

Home
Contact
  Word lid!
 Links
Meer ...

 

Archief

 

FAQ: tot wanneer mag ik mijn resterende verlofdagen van 2017 opnemen?

28/12/2017

Vooral rond de jaarwisseling krijgen we van tal van leden vragen met betrekking tot de verlofregeling. Zo vraagt men zich af hoeveel dagen er mogen worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar, tot wanneer die dagen mogen worden opgenomen, of er brugdagen worden vastgelegd voor 2018, ... 

Hieronder geven we de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Tot wanneer mag ik mijn resterende verlofdagen van 2017 opnemen?
In principe kan men het jaarlijks vakantieverlof opnemen tot en met 31 maart van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarvoor het jaarlijks verlof is toegekend. Door de uitzonderlijke gebeurtenissen die in 2016 hebben plaatsgehad (o.a. aanslagen in Brussel, verdere strijd tegen het terrorisme en het radicalisme, vluchtelingencrisis) en omwille van het feit dat deze gebeurtenissen ook in 2017 een impact hadden op de betrokken politiediensten, besliste men dat alle personeelsleden van de geïntegreerde politie hun niet opgenomen dagen jaarlijks vakantieverlof 2017 kunnen opnemen tot en met 31 december 2018.

Mag ik al mijn verlof opsparen tot eind 2018?
Er dient door de hiërarchische op worden toegezien dat hun personeelsleden, in de mate van het mogelijke en met inachtneming van de behoeften van de dienst, op regelmatige tijdstippen een minimum aan verlofdagen opnemen. Het mag niet de bedoeling zijn dat personeelsleden hun verlofdagen in onbeperkte mate opsparen om ze tenslotte in één keer volledig op te nemen.

Ik merkte dat er twee extra dagen aan mijn verloffiche werden toegevoegd. Van waar komen die?
Bij toepassing van artikel I.I.1, 19°, RPPol, worden er twee reglementaire feestdagen toegekend. Voor wat de federale politie betreft, worden de twee door de commissaris-generaal toegekende reglementaire feestdagen, bij de aanvang van 2018, aan de verloffiche toegevoegd. Ze kunnen worden genomen onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantieverloven. Wat de lokale politie betreft, heeft de korpschef de keuzemogelijkheid om, na overleg in het betrokken basisoverlegcomité, die twee dagen ofwel bij de aanvang van het jaar toe te voegen aan de verloffiche, ofwel op bepaalde data vast te stellen of een dag aan de verloffiche toe te voegen en de andere op een bepaalde datum vast te stellen.

In 2018 vallen 21 juli en 11 november op een zaterdag of zondag. Hoe wordt dat gecompenseerd?
De personeelsleden hebben recht op vervangende verlofdagen ter compensatie van de twee feestdagen die in 2018 op een zaterdag of zondag vallen. Deze twee dagen worden voor alle personeelsleden van de politiediensten vastgelegd op 11 mei en 24 december 2018, zodat twee brugdagen worden gecreëerd. Hiervan kan evenwel worden afgeweken door de korpschefs van de lokale politie indien ze reeds één van de door hen vast te stellen reglementaire feestdagen op 11 mei of 24 december zouden hebben vastgelegd.

Bron: omzendbrief GPI 87 van 6/12/2017

 

Directeur coördinator zet opleiding DAB in Antwerpen op de helling

20/12/2017

Wilrijk Boomsesteenweg 180, in de stille jaren een opleidingscentrum van de toenmalige Rijkswacht, sinds de éénmaking van de politie een ‘gedeconcentreerde nationale politieschool’.

In 2012 werd blok C volledig gerenoveerd, iets wat de belastingbetaler ettelijke miljoenen heeft gekost. Doel was de politieschool volledig up-to-date te maken en de opleidingscapaciteit aanzienlijk verhogen. Hierbij werden meerdere klaslokalen conform de wet op het welzijn gerenoveerd.

Het is de bedoeling dat in deze politieschool de leden van de nieuw opgerichte directie (DAB) hun basisopleiding van zes maanden zullen volgen. De Directeur Coördinator (DirCo), tevens hier gehuisvest, is hier al van op de hoogte sinds begin 2016.

Omdat de vernieuwde klaslokalen momenteel gebruikt worden als burelen voor het secretariaat van de DirCo, geeft men geen toestemming om deze te gebruiken voor de opleidingen. Dan laten we de belastingbetaler maar opnieuw opdraaien om van andere burelen klaslokalen te laten maken! Weet dat deze infrastructuur nooit conform de wet op het welzijn zal kunnen zijn. De portemonnee van de belastingbetaler? Het welzijn van de studenten? Da's blijkbaar bijzaak!

De start van de opleiding DAB is voorzien op 1 maart 2018. Dit werd bevestigd op het onderhandelingscomité voor politiediensten door de Minister van Binnenlandse Zaken, bij monde van Directeur Generaal De Mesmaeker. Doch, dit werd weerlegd door de DirCo.

Toch worden intussen alle voorbereidingen getroffen om zoals gepland met de opleiding DAB van start te gaan … Maar dus zonder de geschikte klaslokalen.

Het spreekt vanzelf dat wij er als ACV zullen op toezien dat de wet op het welzijn wordt gerespecteerd en zo nodig de arbeidsinspectie zullen inschakelen. 

 

Infosessies over de toelatingsproeven voor politieagent en -inspecteur

20/12/2017

Klik op de afbeelding voor meer info!

 

Politie is geen bijberoep!

19/12/2017

Met enige verbijstering hebben we vandaag kennisgenomen van het voorstel van de Antwerpse burgemeester om vrijwilligers in te schakelen bij de politie. De bedoeling zou zijn om deze ‘burgers’ bepaalde politietaken te laten uitvoeren onder de vorm van een vrijwilligersstatuut. Maar dit is voor ACV-Politie een brug te ver!

“Als de politie momenteel taken zou uitvoeren die anderen kunnen uitvoeren, kan je ofwel die taken weghalen bij de politie, ofwel ervoor zorgen dat de politie over voldoende politiemensen of gespecialiseerd personeel beschikt om ze toch nog uit te voeren. In geen geval gaan we toelaten dat vrijwilligers, met een uniform en in bepaalde gevallen zelfs gewapend, in een politiekorps zullen functioneren.”, verklaart Joery Dehaes, secretaris van ACV-Politie. 
Bovendien rijzen er tal van vragen rond de opleiding, de begeleiding en de beschikbaarheid van deze vrijwilligers. Om nog maar te zwijgen over de onzekerheid van de professionaliteit en integriteit van deze toekomstige politievrijwilligers. Men kan niet verwachten dat deze op hetzelfde niveau zullen liggen als bij de politieambtenaren die een zware selectie en opleiding hebben doorstaan.

Ook kan je politietaken niet perfect aflijnen en heeft de huidige brede inzet van de politiemensen een groot voordeel. Het inzetten van politiemensen in niet-gerechtelijke opdrachten zorgt er voor dat er een band ontstaat met de bevolking. “Natuurlijk, als je als overheid geen gemeenschapsgerichte politie meer wil uitbouwen en enkel repressieve politiemensen wenst te behouden, is dit voorstel een stap in de goede richting. Maar, in wat voor samenleving komen we dan terecht?”, aldus Joery Dehaes.

Trouwens, zullen er na deze regeerperiode nog jong-gepensioneerden overblijven om vrijwilliger te zijn?

 

Niveauproeven voor CALog-personeelsleden sessie 2017-2018

18/12/2017

De geïntegreerde politie zal in 2018 examens organiseren met het oog op het afleveren van brevetten die de statutaire CALog-personeelsleden moeten toelaten om via mobiliteit over te gaan naar een hoger niveau.

Om deel te nemen aan deze proeven moeten de kandidaten in het bezit zijn van het vereiste diploma voor de gepostuleerde functie, of bij ontstentenis slagen voor een
niveauproef georganiseerd door de dienst Rekrutering en Selectie. In deze optiek, en voorafgaand aan deze selectieproeven, zullen niveauproeven georganiseerd worden.

Add. 
De inschrijvingsdatum om deel te nemen aan de niveauproeven verliep op 15/01/2018.

 

ACV-secretaris Jan Adam hangt zijn kepie aan de kapstok

17/12/2017

Na een loopbaan van bijna 40 dienstjaren bij de Rijkswacht en de Federale Politie, waarvan de helft als vast afgevaardigde en vakbondssecretaris bij ACV Politie, hangt Jan Adam zijn kepie aan de kapstok. 

Bedankt voor jouw jarenlange inzet en succes met de uitdagingen die nu op je afkomen. Het ga je goed, Jan!

De redactie van ACV Politie

Lees hier de mail van Jan Adam aan de leden en militanten van ACV Politie

Cartonist: Glenn Elet

 

Dossier SPC: garanties en extra personeel, stakingsaanzegging ingetrokken

11/12/2017

Tijdens het Onderhandelingscomité van de Geïntegreerde Politie kwam vanochtend de problematiek rond de spoorwegpolitie (SPC) terug op tafel. Op vraag van de vakbonden werden enkele aanpassingen aan het plan voor de SPC besproken.

Een stakingsaanzegging werd mede door ACV-Politie ingediend. We deden dit omdat er enerzijds geen duidelijkheid communicatie was over de toekomst van de SPC en anderzijds wegens de personeelstekorten waar de SPC mee kampt. 

De afgelopen weken werd ons de toekomstvisie voor de SPC voorgesteld. Grote onduidelijkheid bleef echter bestaan over de personeelsleden die momenteel werken in de posten die binnen de nieuwe spoorwegpolitie als satelliet zullen ingekleurd worden. “Het was voor ons onaanvaardbaar dat de minister met één pennentrek 110 personeelsleden hun werkplek naar een andere provincie zou verplaatsen.”verklaart Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie. “Gelukkig hebben we nu de garantie gekregen dat deze mensen op hun post kunnen blijven zolang ze hetzelfde werk blijven uitvoeren.”

Naast het openstellen van vacatures via het systeem van interne mobiliteit, heeft de overheid nu ook verzekerd om op zoek te gaan naar oplossingen om snel personeel ter versterking in te zetten binnen de spoorwegpolitie. Een aantal pistes werden besproken en zullen verder uitgewerkt worden.

In gemeenschappelijk vakbondsfront werd dan ook naar aanleiding van deze aanpassingen beslist om onze stakingsaanzegging in te trekken. "Echter, over de toekomstplannen voor de spoorwegpolitie zitten we zeker niet op dezelfde lijn als de overheid, maar de onderhandelingen hebben wel gezorgd voor een aantal garanties voor het personeel. Deze garanties waren voor ons onontbeerlijk. De stakingsaanzegging werd ingetrokken maar wees gerust, de hervorming van de spoorwegpolitie zal door ons met argusogen opgevolgd worden.” besluit Joery Dehaes.

ACV Politie is eveneens tevreden met de beslissing van de overheid om de opvorderingen en de specifieke modaliteiten onmiddellijk in te trekken.

 

Omzendbrief over geweld tegen politiemensen

28/11/2017

Bij de uitoefening van hun opdracht van algemeen belang worden de leden van de politiediensten sterk blootgesteld aan risico’s van geweld.
De wetgever diende dan ook zoveel mogelijk te vermijden dat er fysiek geweld gepleegd wordt tegen de leden van de politiediensten in het kader van de uitvoering van hun opdrachten, waarvan de bescherming van de maatschappij de hoeksteen is.

Klik hier om de omzendbrief in te kijken!

 

Stand van zaken NAVAP: eis van SYPOL verworpen!

29/11/2017

De beroepen tot nietigverklaring van de NAVAP-regeling (het recht op een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering) ten voordele van sommige personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, ingevoerd bij artikel 6 van het Koninklijk besluit van 9 november 2015 werden bij arresten nrs. 239.982 en 239.983 van 28 november 2017 verworpen. Het beroep strekte er toe enkel de woorden "dat een preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoot voor 10 juli 2014" te vernietigen. Klik hier om verder te lezen!

Arrest 239982 van 28/11/2017

Arrest 239983 van 28/11/2017

 

ACV Politie bedankt alle collega's met een bloemetje

23/11/2017

Op donderdag, 23/11/2017 zette ACV Openbare Diensten alle ambtenaren letterlijk - of toch bijna - en figuurlijk in de bloemetjes. We doen dit om alle ambtenaren te bedanken voor hun inzet voor de bevolking en voor de organisatie waar ze deel van uitmaken.

Ook onze militanten van ACV Politie gingen massaal op pad om bloempotjes met zaadjes uit te delen. Daar waar het mogelijk was, namen ze de tijd om even een praatje te slaan met hun collega's.

 

Interview met Peter Saerens, de nieuwe voorzitter van de werkgroep CALog van ACV Politie

16/11/2017

Tijdens de voorbije meeting van onze CALog-werkgroep (CALog staat voor Kader van Administratief en Logistiek personeel bij de geïntegreerde politie) werd het voorzitterschap door Anne Geerts overgedragen aan Peter Saerens. Onze redactie kon Peter na de vergadering strikken voor een kort interview.

Lees verder

 

Het standpunt van ACV Politie over de rellen in Brussel

12/11/2017

"Dit dossier is niet zomaar een fait-divers en verdient onze volle aandacht."

Gisteren werd de Brusselse binnenstad getroffen door zinloos geweld door zogenaamde voetbalsupporters. Dat dit niets meer met voetbal of het vieren van een overwinning te maken heeft, was al onmiddellijk bij het uitbreken van de rellen overduidelijk. Vanuit ACV-Politie veroordelen wij dan ook met klem dit geweld tegen onze politiemensen. Maar liefst 22 van het beperkt ingezette politiepersoneel werd tijdens deze rellen gewond. “Dit is voor ons onaanvaardbaar en we eisen dan ook dat de geweldplegers met alle mogelijke middelen worden opgespoord, geïdentificeerd en berecht. Een dergelijk gedrag hoort niet thuis in onze maatschappij en onze ordehandhavers dienen respect te krijgen voor het werk dat ze verrichten.” beklemtoont Joery Dehaes, afgevaardigde van ACV Politie. De overheid mag hier niet wegkijken en heeft nu de kans om haar belofte om geweld tegen politiepersoneel strenger aan te pakken, in daden om te zetten.

"Waarom verhinderde de politie niet dat 300 hooligans een spoor van vernieling trokken door Brussel? Jan Jambon opent een officieel onderzoek."

Maar er is nog meer aan de hand. Vanuit verschillende bronnen krijgen we melding van de moeilijke omstandigheden waarbinnen onze collega’s dienden te werken. Er zou niet voldoende personeel beschikbaar zijn geweest, de ordediensten die ter plaatse waren mochten niet ingrijpen en de steun zou veel te laat beschikbaar zijn geweest.

“Als dit allemaal klopt, dan zijn niet enkel de geweldplegers verantwoordelijk voor de 22 slachtoffers bij de politiemensen, maar hebben de beleidsvoerders hier een grote verantwoordelijkheid in. Vanuit ACV Politie laten we dit niet zomaar passeren. Dit dossier is niet zomaar een fait-divers en verdient onze volle aandacht. We eisen dan ook een onderzoek ten gronde over de politie-inzet van gisteren.” besluit Joery Dehaes in de Standaard.

 

Marc Van Dorst geeft de scepter over aan Kristof Ceulemans

7/11/2017

Er was uiteraard ook de optie om Marc zelf een woordje te laten “placeren”, maar we vonden het geen slecht idee om samen met Kristof Ceulemans een beeld te schetsen over zijn collega en mentor, Marc Van Dorst.

Lees hier het interview

 

Nieuws over de zware beroepen

30/10/2017

Het secretariaat van het Nationaal Pensioencomité (NPC) heeft een aantal oriëntaties voorgesteld die de basis zullen vormen voor verdere onderhandelingen over zware beroepen in de openbare sector. Het ganse dossier is zeker nog niet afgerond, maar er liggen een aantal opties op tafel over het effect dat een erkenning als zwaar beroep zal hebben op het pensioen.

Lees verder op de website van ACV Openbare Diensten

 

Onze nieuwe secretaris voor ACV Politie: Joery Dehaes

27/10/2017

Het Nationaal Comité van ACV Openbare Diensten heeft zonet de aanstelling goedgekeurd van Joery Dehaes tot nieuwe secretaris voor ACV Politie. 

Voor ons was dat het uitgelezen moment om met onze nieuwe secretaris nader kennis te maken.

Lees hier het interview met onze nieuwe secretaris

 

Federale politie zoekt mee naar alternatieven door besparingen

26/10/2017

Gisteren ontvouwde de gouverneur van Limburg, de heer Herman Reynders, zijn plannen voor 2018. Onder andere het plan om een speciale interventiedienst in de schoot van de Limburgse politiezones op te richten werd aangekondigd.

Enerzijds kunnen wij de bezorgdheid van gouverneur en politiezones begrijpen. Uiteraard willen ze kunnen beschikken over interventieteams die snel ter plaatse kunnen komen bij zwaardere incidenten zoals terreur, AMOK en andere crisissituaties. Een snelle tussenkomst van de speciale federale eenheden is niet vanzelfsprekend als ze vanuit Brussel of Antwerpen dienen te komen.

Anderzijds is het wel zo dat dit soort opdrachten door hun aard net toekomen aan de federale politie en in het bijzonder aan de speciale eenheden. Naast de wettelijke opdracht hiervoor beschikken ze over aangepast materiaal en speciaal daartoe opgeleid personeel, om nog maar te zwijgen van een jarenlange ervaring.

"De federale politie werkt mee aan de uitholling van haar takenpakket, dat is voor ons onbegrijpelijk."

Dat een gouverneur het heft in eigen handen neemt en zijn bevolking een snelle dienstverlening wil aanbieden kunnen we nog begrijpen. Hij is trouwens geen pionier hierin, Antwerpen, Brussel en andere grote steden gingen hem voor. Maar dat de federale politie, weliswaar op provinciaal niveau, hiervoor de leiding in handen neemt, is voor ons onbegrijpelijk. Op die manier werkt de federale politie mee aan de uitholling van haar takenpakket.

Laat ons duidelijk zijn, de besparingen op de federale politie dienen te stoppen zodat ze over voldoende middelen en personeel kan beschikken om al haar opdrachten adequaat uit te voeren. Voldoende capaciteit om te voorzien in eenheden verspreid over het ganse land behoort daar ook bij.

Het is lovenswaardig dat men binnen de federale politie naar alternatieven zoekt, maar dit kan niet de bedoeling zijn. Tenslotte heeft elke zone recht op deze gespecialiseerde steun vanuit de speciale eenheden en kan het niet zijn dat enkel de zones die zelf bijzondere interventieteams oprichten zouden kunnen genieten van getraind personeel en bijzondere middelen.

 

ACV-Politie verbolgen over vrijlating van Roemeense auto-inbrekers.

24/10/2017

De politievakbond ACV-Politie is verbolgen over de vrijlating vanochtend van de drie Roemeense auto-inbrekers door de raadkamer in Antwerpen. Aanleiding was de onderbezetting van het veiligheidskorps waardoor de verdachten niet naar de zitting konden worden gebracht.

"Dit is een rechtstaat onwaardig en in het bijzonder frustrerend voor de politiemensen die ervoor gezorgd hebben dat de verdachten werden opgespoord.", aldus Joery Dehaes van ACV Politie.

Dit voorval is nog maar eens illustratief voor de besparingen binnen de openbare sector. Bovendien bekijkt ACV Politie dit met argusogen, aangezien vorige week in de Kamer tot de oprichting van een nieuwe directie Beveiliging binnen de Federale Politie werd beslist. "Laten we hopen dat de overheid hier lessen uit trekt en voldoende personeel en middelen voorziet voor de nieuwe directie Beveiliging van de Federale Politie die binnenkort zal instaan voor deze taken.", vervolgt Joery Dehaes.

Voor de goede werking van de politiediensten hopen we dat dit dossier niet op de lange baan wordt geschoven en dat we het weer niet moeten stellen met loze beloftes.

 

De Kamer geeft groen licht voor de oprichting van de beveiligingseenheid

20/10/2017

De Kamer heeft gisteren het licht op groen gezet voor de oprichting van de Directie Beveiliging (DAB), die in de toekomst zal instaan voor de beveiliging van gevoelige sites zoals de koninklijke paleizen, de NAVO-gebouwen, nucleaire sites en de Europese instellingen. Ook het vervoer van gevangenen valt binnen hun takenpakket. Bedoeling is de overige politiediensten zo veel mogelijk te ontlasten van dergelijke opdrachten.

DAB zal op termijn een eenheid vormen van 1.600 tot 1.700 personen, bestaande uit overgeplaatste ambtenaren van het veiligheidskorps van Justitie, militairen en personeel van Brussels Airport Company, maar ook extern gerekruteerde personeelsleden. De eenheid moet tegen 1 januari 2019 volledig operationeel zijn.

 

De politie gaat op zoek naar rekruten voor een nieuw kader

20/10/2017

Heb je iemand in je familie- of vriendenkring die wel aan de slag zou willen bij de politie? Goed nieuws, de werving voor de nieuwe Directie Beveiliging (DAB) is gestart.

Concreet is men op zoek naar geschikte kandidaten voor de nieuwe graad van beveiligingsagent. Wil je meer info over de jobinhoud, de selectieprocedure en de vereisten, kijk dan snel op www.ikbeveilig.be.

Het is vanzelfsprekend dat we de kandidaten ook een handje willen helpen bij de voorbereiding op de selectieproeven. Daarom organiseren wij als ACV Politie op regelmatige basis info- en oefensessie over een job bij de politie. Hou hiervoor dus vooral onze website en www.jeloopbaan.be in de gaten.

 

Stand van zaken over de nonactiviteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP)

7/10/2017

Op 4 oktober 2017 werd het verzoek van Stef Verbeeck en anderen tot gedeeltelijke vernietiging van het KB NAVAP ter zitting behandeld voor de Raad van State. Verzoekende en verwerende partij brachten hun respectievelijke standpunten naar voor. De auditeur handhaaft de stelling dat het KB discriminerend is ten overstaan van de gewezen officieren van de gerechtelijke politie en de gemeentepolitie.

Het is nu wachten op de uitspraak. We houden je op de hoogte.

 

De Pensioendienst organiseert informatiesessies over de regularisatie van de studiejaren

7/10/2017

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 21 september 2017 de hervorming van de afkoop van de studiejaren goedgekeurd. Vanaf 1 december 2017 zal iedere werkende, ongeacht het stelsel, zijn studiejaren kunnen afkopen op het moment dat hij het wenst.

De Pensioendienst zal daarom in het najaar opnieuw informatiesessies over de regularisatie van studiejaren organiseren. Deze infosessies zijn enkel voor professionals bedoeld. Vanaf 1 december kan het grote publiek meer informatie over de regularisatie van de studieperiodes vinden op www.koopuwstudiejaren.be.

 

Een werkgever die je verbiedt om je wagen of fiets op het werk op te laden? Da's toch te gek voor woorden!

4/10/2017

Te gek voor woorden, en toch blijkt het zo te zijn. Onze collega's van de federale politie die met een elektrisch aangedreven fiets, speed pedelec of elektrische wagen naar het werk komen, worden verzocht die niet "op kosten van de politie" op te laden. Politiewoordvoerder Peter De Waele stelt het opladen van zo'n voertuig gelijk met het volgooien van je benzinetank op kosten van de werkgever.

Het opladen van een elektrische fiets is haast gratis!

Voor een kilowattuur (kWh) betaal je momenteel ongeveer 25 eurocent. We hebben voor het laden van een batterij slechts 400 Wh nodig, wat overeenkomt met 10 eurocent. Stel dat je iedere week twee keer je accu van je elektrische fiets zou opladen, en dat is erg vaak, dan nog zijn de kosten beperkt tot 10,40 euro per jaar. (bron: elektrischefietsenkiezen.nl/). We vinden het zeer spijtig dat een werkgever van een organisatie van deze omvang niet het goede voorbeeld geeft door de nodige faciliteiten ter beschikking te stellen, zeker wanneer blijkt dat de kosten voor het opladen van elektrische voertuigen eerder verwaarloosbaar zijn..

 

U vraagt, wij draaien!

4/10//2017

"Als De Wever meer agenten wil, krijgt hij ze", kopte Het Laatste Nieuws (HLN).

Het artikel handelde over een 'zoveelste' incident in Borgerhout, waarop Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) aan de burgemeester van Antwerpen Bart De Wever spontaan voorstelde om een aantal federale politieagenten bijkomend af te delen.

Blijkbaar - zo blijkt ons inziens toch uit uw voorstel aan uw partijvoorzitter De Wever - staat er ergens in een of andere hoek nog een aantal federale politiemensen te wachten op een job. Wel, mijnheer de Minister, sta ons dan toe om u te verzoeken eerste de tekorten bij de verschillende federale politiediensten aan te vullen! Zoals u ongetwijfeld wel weet, die diensten kampen met een zodanige onderbezetting dat "blauw op straat" meer utopie dan realiteit is.

 

Jouw plaatselijk afgevaardigden contacteren? Da's vanaf nu poepsimpel!

3/10/2017

We vinden het belangrijk dat ieder lid snel in contact kan komen met zijn of haar plaatselijk afgevaardigden van onze vakbond. Daarom ontwikkelden we een interactieve kaart met de e-mailadressen van onze militantenkernen.

Bovenaan deze pagina vind je onder het tabblad “Wie” de link “jouw afgevaardigden”. Wanneer je daarop klikt, opent er een nieuwe webpagina met de kaart van Vlaanderen en Brussel Hoofdstad. Je vindt er alle lokale politiezones en per provincie een logo voor de diensten van de federale politie. Klik je op een politiezone of op een logo, dan verschijnt het e-mailadres waarmee je jouw plaatselijk afgevaardigden kan contacteren.

 

Welkom bij de politie!

2/10/2017

"Waarom je als politieman of -vrouw lid moet zijn van een vakbond" en "Waarom je moet kiezen voor ACV Politie" waren vandaag de twee belangrijkste vragen die we voorlegden aan een tachtigtal aspiranten in de Limburgse politieschool PLOT. De geïnteresseerde kandidaat-politiemannen en -vrouwen volgden aandachtig de uiteenzetting over onze vakorganisatie en over het nut van gesyndiceerd zijn bij ACV Politie.

Of ze lid worden van onze vakbond - wat we uiteraard hopen - of niet, we wensen hen in ieder geval succes met hun opleiding én hun verdere carrière bij de politie.

 

De regering is met ons pensioen aan het knoeien!

20/09/2017

Beste collega

De regering is met je pensioen aan het knoeien. In de zomer besliste ze al te besparen in de gelijkstellingen voor werkloosheid en SWT (brugpensioen). Dat klinkt technisch, maar de concrete gevolgen zijn enorm. Deze beslissing betekent voor de gemiddelde mannelijke werknemer 152 euro pensioen per maand minder; een vrouw zal 133 euro per maand verliezen. En dat terwijl onze pensioenen in vergelijking met onze buurlanden al erg laag zijn.

Als we deze plannen nog willen keren, is het absoluut noodzakelijk dat de leden van de regering weten dat mensen/kiezers dit niet pikken. Dat ze beseffen dat mensen zekerheid willen later. Daarom: stuur de ministers en de premier in een paar muisklikken via www.pensioengeknoei.be een e-mail met de boodschap dat je niet pikt dat de lage pensioenen nog verder worden verlaagd.

Als je nu aan politici laat weten dat je hun pensioengeknoei niet pikt, zullen ze later ook hopelijk twee keer nadenken. Want er staan nog veel pensioenhervormingen op stapel. Zoals de zware beroepen en het puntensysteem. De regering wil op korte termijn ook 253,4 miljoen besparingen doorvoeren in de pensioenen. Dat is meer dan wat de nieuwe taks op effectenrekeningen boven 500.000 euro zou moeten opbrengen!

Dank je wel voor je steun aan deze belangrijke actie.

Marc Leemans, Voorzitter ACV
Marie-Hélène Ska, Algemeen Secretaris ACV.

 

Het nieuwe mastergebouw in Antwerpen in zicht

14/09/2017

Na decennia lang te hebben moeten werken in afgedankte scholen en stadsgebouwen, die totaal ongeschikt bleken voor politiewerk - waar we thans nog de gevolgen van dragen - schijnt er eindelijk wat licht in de duisternis.

Voor het eerste in mijn lange carrière werd er nagedacht over het inrichten van gebouwen in de context van politiewerk. Werken met zone-ringen met het oog op veiligheid is er bijvoorbeeld één van. We juichen deze tendens ten volle toe.

Met het mastergebouw wordt er komaf gemaakt met de versnippering van de diensten die onder andere gevestigd zijn op de Oudaan, de Noorderlaan, de Mechelsesteenweg, de Mareestraat, Kievitplein, enz. Gedaan dus met de geld- en tijdrovende verplaatsingen waar onze diensten onderhevig aan waren.

Al geruime tijd vergaderen wij als vakbond maandelijks mee met de overheid en volgen we zo het project mee op. Dat project omvat niet louter een nieuw gebouw, maar een nieuwe manier van werken. We bestudeerden zelfs een aantal voorbeelden in het buitenland.

De onthaalpunten voor klachten en aangiften en de wijk- en buurtpolitie blijven dicht bij de burger, zoals thans het geval is. Daar waar we vroeger geconfronteerd werden met ellenlange lijsten met gebreken aan gebouwen, is men nu ook bereid om de bestaande infrastructuur onder handen te nemen.

Er is nog een lange weg te gaan en we willen absoluut voorkomen dat grote aangekondigde projecten met de nieuwste snufjes onwerkbaar blijken te zijn. Denk maar aan valkuilen zoals temperatuur, frisse lucht en licht in gebouwen waar geen raam meer open kan. Weet dat we voor jullie de vinger aan de pols houden!

Joseph Sprengers
Woordvoerder ACV-Politie - PZ Antwerpen

 

Stakingsaanzegging voor de Politiezone Polder

13/09/2017

In de West-Vlaamse politiezone Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark) duurde het basisoverlegcomité (BOC) vandaag exact vier minuten.

Toen de voorzitter de vergadering wilde starten, vroeg een collega van het NSPV het woord. Hij maakte zijn beklag over het feit dat de bijlagen aan de agenda laattijdig werden overgemaakt aan de vakorganisaties en eiste daarom de volledige agenda te laten opschorten naar de volgende maand. De voorzitter sloeg daarop haar map dicht, zei dat het goed was voor haar en maakte aanstalten om de zaal te verlaten. Daarop nam onze vast afgevaardigde van ACV Politie het woord. Hij lichtte de stakingsaanzegging toe en liet weten dat de voorzitter deze per aangetekend schrijven zou toegezonden krijgen.

Onze afgevaardigden hebben 'het spel' op een correcte wijze willen spelen, maar we worden door de voorzitter blijkbaar gezien als "een noodzakelijk kwaad, dat van haar niets hoeft te verwachten". De vraag is nu hoe dit op een hoger niveau zal kunnen worden uitgeklaard.

De feiten en onze dreiging om een stakingsaanzegging in te dienen vielen niet in dovemansoren. Ook de pers kwam ter plaatse een licht opsteken en zette de camera's aan. Die bijdrage vind je via deze link. Lees hier de stakingsaanzegging van 13/09/2017.

 

Waar naartoe na de sociale promotie?

10/08/2017

Je hebt de proeven voor sociale promotie naar het hogere kader afgelegd en bent geslaagd? Proficiat! Nu vraag je je wellicht af waar je naartoe kunt. In het infonieuws 2487 somt men de mogelijke scenario’s op.

De infonieuws 2487 van 13/07/2017

 

BOC bij hoogdringendheid in de PZ MIRA

10/08/2017

Op 20/07/2017 verscheen op deze website een artikel over het ongenoegen van het politiepersoneel in de politiezone MIRA (Waregem/ Anzegem/ Avelgem/ Zwevegem en Spiere-Helkijn). De actie die de vakbonden samen met het personeel van deze politiezone voor het stadhuis van Waregem op touw zetten, haalde toen de pers.

Zoals we in dat artikel al aangaven, werd er op 9/07/2017 een BOC bij hoogdringendheid samengeroepen. De hierna volgende punten werden er besproken.

Het personeelstekort
De voorzitter belooft het aantal operationelen te verhogen van 126 naar de KUL-norm nl 141 tegen 2019. Deze uitbreiding gaat gefaseerd gebeuren na analyse van de financiële commissie van de politieraad, nu in 2017 (+5), in 2018 en in 2019. Er is daarover een akkoord.

Het gecentraliseerd politiegebouw op de site Kabeljauwstraat te Waregem
Het gebouw komt er, maar uiteraard gaat dat er niet onmiddellijk staan. De voorzitter geeft echter aan dat dit binnen de 4 jaar geconcretiseerd wordt. De genomen engagementen worden meegenomen bij een volgende legislatuur. Intussen zullen er mobiele kantoren geplaatst worden, die worden voorzien van alle nodige comfort. Er is daarover een akkoord binnen het politiecollege. Vanzelfsprekend zullen we samen met de preventieadviseurs erop toezien dat die mobiele kantoren inderdaad beantwoorden aan de normen.

Het HR–beleid
Binnen de directie Operationeel Beheer zal de dienstregeling uitgevoerd worden door een operationeel lid met de bedoeling deze toegankelijker, transparanter en voorspelbaarder te maken. Deze moet beslissingsbevoegdheid hebben binnen zijn functie. Het initiatief komt in september. De andere HR aangelegenheden, zoals opleidingen, mobiliteit enz… blijven bij het korpsbeleid.

De interne communicatie
We willen op heel korte termijn een duidelijk communicatieplan, waarin de bevoegdheden zijn vastgelegd. De overheid beloofde het nodige te zullen doen.

Wij zullen nauwgezet de verdere ontwikkelingen opvolgen en waken over het nakomen van de gemaakte engagementen. Daarom lieten we deze engagementen schriftelijk vastleggen in het verslag van dit bijzonder comité.

 

Verwerking van persoonsgegevens door de politiediensten

5/08/2017

De politiediensten hebben geen machtigingen meer nodig van het sectoraal comité voor de federale overheid om persoonsgegevens vanuit overheidsdatabanken te verwerken. Die expliciete machtigingsvrijstelling staat voortaan uitdrukkelijk in de Privacywet. De wetgever wil hiermee vermijden dat er nog onzekerheid ontstaat, zoals recent het geval was met de opsporing van eigenaars van geflitste voertuigen. Lees verder!

 

Personeel PZ MIRA verzamelt voor stadhuis Waregem tijdens extra politieraad

20/07/2017

In de zone PZ MIRA (Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem, Zwevegem) is er al lange tijd personeelstekort en er ging onlangs een medewerkerstevreden-heidsonderzoek door. Ondanks het feit dat dit onderzoek volledig anoniem gemaakt werd, mocht de toelichting van de korpschef aan de politieraad niet openbaar doorgaan. De resultaten van het onderzoek werden nog niet aan het personeel meegedeeld.

Daarom riepen de vakbonden ACV Politie en NSPV op om voor het stadhuis van Waregem te verzamelen om dit aan te klagen. Ondanks ons aandringen mochten we de politieraad niet binnen. Maar liefst 40 van de 120 personeelsleden waren aanwezig. Dat de onvrede onder het personeel diep zit, werd bewezen door de grote opkomst.

We vroegen om een Basis Overlegcomité (BOC) bij hoogdringendheid. De overheid stelt voor om dit op 9 augustus 2017 te laten doorgaan.

Rechtzetting
Op het ogenblik van het publiceren van het artikel hierboven waren we nog niet in het bezit van een brief van de overheid aan het personeel van de politiezone MIRA. Zij maken daarin een aantal aantrekkelijke beloften. Zo wordt het aantal operationelen verhoogd tot de grens van de vooropgestelde KUL-norm. Dat betekent dat het aantal personeelsleden in het korps zal toenemen van 126 naar 141, en dit gefaseerd over een periode van 1 tot 3 jaar. Ook worden de werkingsmiddelen van het korps opgetrokken, worden de opmerkingen van het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) aangepakt en wordt tegen begin 2019 het plan gefinaliseerd met het oog op de realisatie van een politiekantoor op de site "Kabeljauw". Lees hier de desbetreffende brief!

 

FAQ over de dienstverplaatsingen en de maaltijdvergoedingen

10/07/2017

Wanneer heb ik tijdens een dienstverplaatsing recht op een tussenkomst in de kosten voor het nuttigen van een maaltijd? Hoeveel bedraagt die tussenkomst? ... Het antwoord op deze vragen en nog meer over dit onderwerp, vind je in onze bijdrage die je via deze link kan downloaden.

 

ACV bereikt akkoord over het aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel

6/07/2017

Er is een akkoord bereikt over het aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel. ACV heeft ervoor kunnen zorgen dat de WAP-wet - dat is de wet die de aanvullende pensioenen regelt - aangepast wordt. Dat maakt de invoering van een aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel mogelijk. Er komt dus voor verschillende sectoren in de openbare sector een aanvullend pensioen.

Het ACV ijvert al meer dan een decennium voor een aanvullende pensioenopbouw voor contractueel overheidspersoneel. Eerdere pogingen zijn telkens mislukt.

Tot nu toe kreeg het contractueel overheidspersoneel enkel een laag werknemerspensioen. De vakbonden proberen het pensioen daarom aan te dikken met een aanvullend pensioen.

Lees hier verder!

 

ACV Politie in actie tijdens de 'Dag van de schoonmaak'

20/06/2017

Naar aanleiding van de campagne "Dag van de Schoonmaak" gingen onze afgevaardigden op bezoek in heel wat politiezones en diensten van de federale politie. Want ook bij de politie wordt er dagelijks flink gepoetst en geveegd, en natuurlijk verdienen die poetsvrouwen en -mannen van ons een welgemeende "merci!" en een passend presentje.

Ook de brief die ACV Politie aan de diensthoofden, directeurs en korpschefs stuurde, waarin we opriepen om op de Dag van de Schoonmaak hun poetspersoneel eens extra te bedanken, viel duidelijk niet in dovemansoren. We merkten dat in meerdere politiezones het poetspersoneel vandaag letterlijk in de bloemetjes werd gezet.

 

De Codex over het welzijn op het werk

20/06/2017

Naar aanleiding van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op 28 april 2017 werd de codex over het welzijn op het werk afgekondigd.
Deze codex brengt de verschillende besluiten die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek.

Dit wetboek werd op 2 juli gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt ter beschikking gesteld via de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en Sociaal overleg - beter gekend als de FOD WASO.

Dit nieuwe wetboek zorgt er voor dat alle stakeholders over één enkel instrument beschikken, waarin alle relevante reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers zijn gebundeld. Dit verhoogt de toegankelijkheid van de wetgeving.

De publicatie in het Belgisch Staatsblad

De publicatie op de website van de FOD WASO

 

Tekende jij het groot rapport van de regering Michel al?

10/06/2017

De regering Michel verhoogde de pensioenleeftijd tot 67. Voor de verkiezingen repte geen enkele partij erover. En daarna was het heel snel beslist (behalve voor parlementairen dan). Dezelfde regering bouwt ook landingsbanen af. Langer werken, maar minder mogelijkheden om het op het einde wat rustiger aan te doen. En ook SWT, het vroegere brugpensioen, wordt steeds moeilijker.

Het voorspelbare resultaat van dit beleid: steeds meer mensen kunnen het niet meer aan. En belanden in de ziekteverzekering. Maar ook daar heeft deze regering een ‘oplossing’ voor. Zieken die onvoldoende op zoek gaan naar ander werk, verliezen een stuk van hun uitkering. Of kunnen zeer gemakkelijk door hun werkgever ontslagen worden omwille van ‘medische overmacht’, zonder enige opzegvergoeding of opzegtermijn.

Ben je het hier niet mee eens? Wil je ook dat de regering Michel van koers verandert? En écht werk maakt van betere jobs? Teken dan de petitie "Het groot rapport van Michel", want het kan en moet anders!

Marc Leemans, voorzitter ACV
Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris ACV

Klik hier om de petitie te ondertekenen!

 

Over de fusies van politiezones

08/06/2017

We vroegen onze secretaris naar zijn visie over de vele al voltooide en de nog nakende fusies van lokale politiezones. Hij kroop in zijn pen en gaf ons het volgende antwoord. 

Lees verder ...

Sta ons echter toe om zijn eerder optimistisch betoog aan te vullen met een aantal bedreigingen die op de loer kunnen liggen:

 • De doorstroming van informatie gaat minder vlot gezien de schaalvergroting.

 • Het beheren van een grotere entiteit vergt een grote investering.

 • Administratieve/logistieke/financiële diensten werken logger, met bureaucratie tot gevolg.

 • Men moet rekening houden met bijkomende kosten ingevolge verhuis, communicatiecampagnes, ...

 • De interventietijden kunnen langer worden in geval van centralisatie.

 • De besluitvorming wordt moeilijker indien het aantal burgemeesters toeneemt.

 • De terreinkennis van zowel de hiërarchie als het personeel neemt af door de schaalvergroting.

 • Er zijn gevoelens van onzekerheid door het veranderingsproces.

 • Er is een aantasting van de samenhorigheid door het samenbrengen van verschillende culturen.

 • De woon-werkafstand kan voor de medewerkers gevoelig toenemen (2de wagen, kinderopvang, ...).

 • enz.

 

Ontwerpprotocol 413/1 - ACV Politie geeft akkoord met opmerkingen

07/06/2017

Na ‘consultatie’ van onze instanties en na ‘rijp beraad’ besliste ACV Politie om een aantal alinea's toe te voegen aan het protocol. ACV Politie verleent met andere woorden een akkoord met opmerkingen aan het ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende bepaalde leidende ambten bij de politiediensten.

De brief van ACV Politie met de motivatie

Het OKB

 

Overheidsopdracht voor bicolor parka's en softshells

02/06/2017

Al kan je er in het straatbeeld van de meeste politiezones al lang niet naast kijken, toch bestaat het concept "bicolor" voor de politieuitrusting nog niet officieel. Daar komt echter verandering in, nu de ministerraad haar akkoord gaf op het voorstel van Minister Jambon om een overheidsopdracht te lanceren inzake de aankoop van bicolor parka's en softshells.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om de kleuren oranje en donkerblauw. De uniformen met gele stukken, zoals je ze bijvoorbeeld bij de lokale politie van Antwerpen kan aantreffen, zullen op termijn verdwijnen.

 

Welke maatregelen moet de werkgever treffen bij hoge temperaturen?

01/06/2017

In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. Gelukkig verplicht de regelgeving de werkgever om een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.

Hoe die waarden gemeten worden, wat een zogenaamde WBGT thermometer is en welke maatregelen de werkgever moet nemen in geval van overschrijding van die waarden? Dat kan je vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

FOD WASO

 

Goed nieuws voor onze portemonnee: de weddes stijgen met 2%

31/05/2017

De Federale Overheidsdienst Economie meldde dat in mei 2017 de spilindex is overschreden. Dat betekent niet alleen dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in juni met 2 procent omhoog gaan, maar ook dat de weddes in de openbare sector in juli met 2 procent stijgen.

 

Vacature voor de functie van vakbondsverantwoordelijke voor ACV Politie

23/05/2017

Ben je op zoek naar een gevarieerde en boeiende job, waarbij je met alle facetten van de samenleving in aanraking komt; een job met grote autonomie en vrijheid in handelen en met tal van extralegale voordelen? Dan ben je hier aan het juiste adres.

Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoekt ACV Openbare Diensten een vakbondsverantwoordelijke(m/v) voor de politie. Meer informatie over het takenpakket, het gewenste profiel, vereiste diploma's en dergelijke meer, vind je onder dit bericht.

Solliciteren kan via e-mail naar ilse.heylen@acv-csc.be, t.a.v. Ilse HEYLEN, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel en dit tot en met 23 juni 2017

 

Een job bij de politie. Iets voor jou?

22/05/2017

Wil je graag bij de politie werken? Bereid je dan samen met ons voor op de selectieproeven! 

Eerst neem je deel aan de infosessie, waar je een goed beeld van de jobs, verwachtingen en alle nodige informatie krijgt.Overtuigd? Dan kan je je inschrijven voor de oefensessie: een hele dag voorbereidingen op de selectieproeven.Let op! De oefensessie staat enkel open voor mensen die op de infosessie aanwezig waren.

Hoe, wat, waar en wanneer? 

Voor de infosessies kan je kiezen tussen maandag, 12 juni 2017 om 20 u. in de Pletinckxstraat 19 te Brussel en dinsdag, 13 juni 2017 om 20 u. in de Martelarenlaan 8 te Leuven. De oefensessie, met simulaties van de selectieproeven, gaat door op zaterdag, 17 juni 2017 om 9u30 in de Pletinckxstraat 19 te Brussel. 

Deelname aan de infosessie en de oefensessie is zowel voor leden als niet-leden van ACV gratis. Vooraf inschrijven is wel verplicht en doe je via www.jeloopbaan.be. Kies bij onderwerp "Kennismaking met een sector" en bij provincie "Brussel Vlaams-Brabant"!

 

Commissie Binnenlandse Zaken van 15/05/2017: Hoorzitting ACV Openbare Diensten

21/05/2017

"Zullen we ons overmorgen veiliger voelen indien we morgen onze veiligheid en het veiligheidsbeleid toevertrouwen aan privéfirma's?"

Lees de integrale tekst die ACV Openbare Diensten tijdens de hoorzitting in de Commissie Binnenlandse Zaken voorlegde!

 

Nieuwe patrouillevaartuigen voor de scheepvaartpolitie

20/05/2017

De ministerraad gaf groen licht voor het opstarten van een overheidsopdracht met betrekking tot de aankoop en het onderhoud van patrouillevaartuigen voor de scheepvaartpolitie (SPN).

Een week geleden publiceerden we op deze website al een kort artikel over de erbarmelijke toestanden van de boten van de scheepvaartpolitie, een gevolg van het jarenlang onvoldoende investeren in personeel, voertuigen en materieel bij de federale politie. We stelden dat ACV Politie middels syndicale druk de overheid zou aanzetten om deze wantoestanden grondig aan te pakken.

 

Oprichting van de directie Beveiliging binnen de federale politie

20/05/2017

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Defensie Steven Vandeput keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed met het oog op de oprichting van de directie Beveiliging bij de federale politie.

Lees verder

 

Wijzigingen in de regelgeving rond de fietsvergoeding

20/05/2017

De personeelsleden van de geïntegreerde politie genieten een vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk, en dit volgens de bedragen en voorwaarden vastgesteld voor de toekenning ervan aan de personeelsleden van de federale ministeries.

Een ontwerp van Koninklijk Besluit werd door ACV onderhandeld en voorziet in volgende aanpassingen:

De definitie van een fiets werd zodanig gewijzigd, dat het recht op de betaling van de vergoeding eveneens werd opengesteld voor de personeelsleden die een elektrische fiets gebruiken, voor zover de maximale ondersteunde snelheid ervan niet hoger is dan 25 km per uur. Dit werd binnen de politie zo al toegepast.
De zogenaamde speed pedelecs, dat zijn snelle elektrische fietsen die meer dan 25 km per uur halen, werden initieel dus niet gevaloriseerd. De federale ministerraad besliste echter om ook dat type fietsen fiscaal gelijk te stellen met gewone fietsen. Daardoor wordt de fietsvergoeding ook naar de gebruikers van speed pedelecs uitgebreid. Deze wijziging zou retroactief ingaan vanaf 1 januari 2017.

Tenslotte wordt het bedrag van de fietsvergoeding, dat momenteel is vastgelegd op 0,20 euro per kilometer, opgetrokken naar het bedrag dat elk jaar voor het gebruik van de fiets van de belastingen kan worden vrijgesteld van belastingadministratie. Voor 2016 bedroeg die vrijstelling 0,22 euro per fietskilometer en voor 2017 werd die opgetrokken tot 0,23 euro per afgelegde fietskilometer.

Hierdoor wordt een automatisme ingebouwd die de marktconformiteit van deze vergoeding ook naar de toekomst toe garandeert.

 

Hoe zwaar kan een zwaar beroep zijn?

20/05/2017

We zagen ze de laatste tijd vaak in beeld bij antiterreuracties: de speciale eenheid van de federale politie, zwaar bewapende mannen met bivakmutsen. Maar wat weinigen weten, is dat er binnen de directie van de speciale eenheden nog een andere eenheid opereert, een die je nooit te zien krijgt. Ze observeren verdachten, ze onderzoeken het terrein voordat de ‘bivakmutsen’ ingrijpen.

"Serge" is een van hen en hij getuigt ...

Lees verder in het NT-magazine van mei 2017!

 

ACV Politie vindt het dragen van de hoofddoek op het uniform geen goed idee.

20/05/2017

"Hans Bonte: Ik ben voor agentes in hoofddoek op straat", kopte Het Laatste Nieuws. Deze reactie van de burgemeester van Vilvoorde kwam op het Nederlandse voorstel om het dragen van een hoofddoek op het politie-uniform toe te staan. Doelstelling is om op die manier nog meer diversiteit binnen de politiekorpsen aan te moedigen, en zo een betere afspiegeling met de maatschappij te bekomen. Tijdens de uitzending van Terzake van 18 mei 2017 lichtte burgemeester Bonte zijn standpunt toe.

ACV Politie vindt het absoluut geen goed idee van onze Nederlandse politiecollega's en van burgemeester Bonte. Het politieoptreden vereist een strikte neutraliteit. We zijn dan ook tegen het opnemen van uiterlijke kentekens van overtuigingen in het politie-uniform. De hoofdoek toelaten als onderdeel van het uniform impliceert tevens dat andere uiterlijke kentekens van overtuigingen zouden moeten worden toegelaten. Dus waarom geen tulband of een keppeltje, of een kruisje op het uniform? In sommige gevallen zou ook de veiligheid van het personeel in het gedrang komen.

 

Uitbetaling van het vakantiegeld

17/05/2017

De betaling van het vakantiegeld 2017 (prestaties 2016) zal op 18 mei 2017 plaatsvinden.

 

Arresten van de Raad van State

17/05/2017

Bij arrest 237.962 van 20 april 2017 werd het KB van 11/11/2014, tot vaststelling van de weging van de betrekkingen van het niveau A van de Algemene Inspectie van de federale en van de lokale politie, vernietigd. Dit is eveneens het geval voor het KB tot benoeming van verzoekster. Het advies van de wegingscommissie is niet rechtsgeldig tot stand gekomen en kan en mag niet bij de besluitvorming worden betrokken. 

Arrest nr. 237.962 van 20 april 2017 in de zaak A. 214.909/XIV-36.214

Bij arrest 237.811 van 28 maart 2017 vernietigt de Raad van State een tuchtsanctie tot afzetting. Betrokkene had zelf zijn ontslag ingediend en werd naderhand toch de tuchtstraf opgelegd. Verzoeker had op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd opgelegd niet meer de hoedanigheid van statutair personeelslid. De disciplinaire bevoegdheid van de hogere tuchtoverheid was uitgeput.

Arrest nr. 237.811 van 28 maart 2017 in de zaak A. 214.996/XIV-36.230

 

Regeling diplomabonificatie vs. betalen voor studieperiodes weer in de ijskast

17/05/2017

De invoering van de nieuwe regeling over de afschaffing van diplomabonificatie en het betalen voor studieperiodes wordt geblokkeerd in het parlement. Dat zorgt zeker al voor een vertraging tot oktober.

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) heeft een belangenconflict ingeroepen in het Federale Parlement. Daardoor wordt de bespreking van het wetsontwerp opgeschort voor minimum 120 dagen. In het ontwerp was voorzien dat de regeling zou ingaan vanaf 1 juni 2017 en dat de diplomabonificatie zou afgeschaft worden vanaf 1 juni 2018. Die timing is nu niet meer haalbaar.

 

Codex over het welzijn op het werk afgekondigd

17/05/2017

Naar aanleiding van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk werd de codex over het welzijn op het werk afgekondigd.

Deze codex brengt de verschillende besluiten, die sinds 1993 werden uitgevaardigd in uitvoering van de welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996, samen in één enkel wetboek dat binnenkort wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees het volledige artikel op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg!

 

Thematische ministerraad veiligheid, justitie en defensie

16/05/2017

Op zondag, 14 mei 2017 heeft de ministerraad in Hertoginnedal een akkoord bereikt over deze 28 nieuwe maatregelen met betrekking tot veiligheid, justitie en defensie.

Op de website van de premier vonden we nog een aantal interessante presentaties terzake:

  Bilan en evaluatie

Uitvoering aanbevelingen van de onderzoekscommissie over de aanslagen van 22/03/2016

Perspectieven

 

Ziektepensioen afschaffen zonder alternatief

16/05/2017

De federale regering wil het ziektepensioen voor werknemers in de openbare sector afschaffen, en dit zonder volwaardig alternatief voor de langdurig zieken.

Werknemers die langdurig ziek zijn op een gepaste manier opnieuw aan het werk helpen, daar pleit het ACV al langer voor. Toch blijken onze oplossingen mijlenver af te staan van het initiatief dat de regering nam.

Het mag niet verbazen dat ACV dit zeker niet laat gebeuren. We willen hierrond ernstig overleggen en we zullen tegenvoorstellen doen!

Lees verder op de website van ACV Openbare Diensten!

De brochure "Verplichte pensionering door lichamelijke ongeschiktheid voorkomen"

De bijdrage "Wat zegt de regering hierover?"

 

De beste stuurlui staan noodgedwongen aan wal

13/05/2017

Voor patrouilles op zee kan de scheepvaartpolitie slechts over één boot beschikken en die lenen ze dan nog van de Vlaamse overheid. De federale politie bezit op papier zeven boten, maar slechts twee daarvan zijn nog operationeel inzetbaar.

Dit is het zoveelste schrijnend gevolg van het jarenlang onvoldoende investeren in personeel, voertuigen en materieel bij de federale politie. ACV Politie tracht door syndicale druk de overheid ertoe aan te zetten om aan deze wantoestanden paal en perk te stellen. 

 

Dreigend tekort aan politiepersoneel voor beveiliging van de EU-top

13/05/2017

Uit een onderzoek van de Algemene Inspectie over de inzet van de politie tijdens de EU-top van oktober 2016, blijkt dat de Brusselse politiezones daags voor die top onvoldoende politiemensen ter beschikking hadden. Oorzaak hiervan was het feit dat er te weinig versterking vanuit de andere politiezones werd geleverd. Deze laatsten kampen zelf met een tekort aan personeel en uitrustingsstukken.

Gevreesd wordt dat dit probleem tegen de volgende EU-toppen en andere grote evenementen in onze hoofdstad niet opgelost raakt.

 

Het Koninklijk Besluit 'bewapening' werd aangepast

08/05/2017

Op 5 mei 2017 verscheen het KB tot wijziging van het KB van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de diensten enquêtes bij de vaste comités P en I en van het personeel van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie.

Dit KB geeft aan de minister van Binnenlandse Zaken de bevoegdheid om aan het geheel van de operationele personeelsleden van de geïntegreerde politie de machtiging te geven hun bewapening buiten de geplande diensturen te bezitten, te dragen en te vervoeren. Daardoor stelt hij hen in staat om snel en op een veralgemeende en uniforme wijze adequaat te kunnen reageren bij bovenlokale fenomenen, zoals een permanente dreiging voor de politiemensen (al dan niet in het kader van terreur) of in geval van noodzaak teneinde hen, te allen tijde en in elke situatie, op een optimale manier te laten reageren, eveneens wanneer zij niet met geplande dienst zijn. 

Het verslag aan de koning, het advies van de Raad van State en het KB

 

Het elektronisch ter beschikking stellen van de fiscale fiches

01/05/2017

De fiscale fiches met betrekking tot het inkomstenjaar 2016 worden niet meer per post verzonden, uitgezonderd voor de personeelsleden die geen toegang hebben tot ‘Portal’.

De fiches staan sinds 24 april 2017 op Portal (Mijn persoonlijke gegevens) en MyMinFin (Documenten ontvangen i.v.m. uw dossier).

 

Verminderde prestaties wegens ziekte of langdurige medische ongeschiktheid

01/05/2017

Het stelsel van de verminderde prestaties wegens ziekte laat de personeelsleden toe om zich opnieuw aan te passen aan het normale arbeidsritme door tijdelijk verminderde prestaties te verrichten alvorens het werkstelsel te hervatten.

Daarnaast laat dit stelsel toe om personeelsleden die minstens dertig dagen met ziekteverlof waren, het werk met verminderde prestaties te hervatten.

Lees verder!

 

Oudere berichten